Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghĩa Lộ do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2019/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHĨA LỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2926/TTr-STC ngày 25 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghĩa Lộ như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định giá tiêu thụ nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt các hộ dân cư do Công ty cổ phần cp nước Nghĩa Lộ cung cấp.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các hộ gia đình sử dụng nước sạch sinh hoạt.

b) Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ.

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

STT

Đối tượng và lượng nước sạch sử dụng/tháng

Giá bán (Đồng/m3)

1

Nước sạch sinh hoạt các hộ nghèo thuộc vùng 135

4.762

2

Nước sạch các hộ gia đình khác

 

 

- Mức tiêu thụ 10 m3 đầu tiên

6.200

 

- Mức tiêu thụ trên 10 m3 đến 20 m3

6.800

 

- Mức tiêu thụ trên 20 m3

8.200

Giá trên chưa bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, tiền dịch vụ môi trường rừng.

4. Công ty Cổ phần Cấp nước Nghĩa Lộ tự quyết định giá nước sạch cho các mục đích sử dụng khác ngoài mức giá nước sạch sinh hoạt được quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 và bãi bỏ Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh giá bán nước sạch sinh hoạt của Công ty TNHH Xây dựng cấp thoát nước Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải; Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Nghĩa Lộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. T
nh ủy;
- HĐND t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TP, TX;
- Sở Tư pháp (Tự kiểm tra văn bản);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (đăng Công báo);
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tạ Văn Long

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 09/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/05/2019
Ngày hiệu lực 01/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 tháng trước
(14/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2019/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 09/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Yên Bái
Người ký Tạ Văn Long
Ngày ban hành 20/05/2019
Ngày hiệu lực 01/06/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 tháng trước
(14/06/2019)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 09/2019/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2019/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái

  • 20/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/06/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực