Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020)

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2019/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hoài Nhơn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 05 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH LỘ TRÌNH 02 NĂM (2019-2020)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/05/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 103/TTr-STC ngày 04/3/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020), cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp: các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Đơn vị thực hiện thu: Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Hoài Nhơn.

3. Giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình năm 2019-2020 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng), cụ thể như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

* Việc thu giá dịch vụ quy định tại Phụ lục nêu trên được thực hiện theo hình thức đồng/đơn vị/tháng, đồng/tấn là do đơn vị thu thỏa thuận, thống nhất với đối tượng được cung cấp dịch vụ thông qua hợp đồng để thực hiện cho phù hợp.

4. Phương thức thu giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

a) Căn cứ tình hình điều kiện thực tế, Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Hoài Nhơn áp dụng mức giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt cụ thể cho phù hợp nhưng không vượt quá mức giá tối đa Quy định nêu trên.

b) Khoản tiền thu từ giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn được xác định là nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công của đơn vị thu. Đơn vị thu có trách nhiệm kê khai và nộp thuế theo quy định pháp luật; đồng thời thực hiện quản lý, sử dụng số tiền thu được sau khi đã nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K7, K10, K14, TTTTCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH LỘ TRÌNH 02 NĂM (2019-2020)
(Kèm theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Đơn giá xử lý rác thải (đã bao gồm thuế GTGT)

Năm 2019

Năm 2020

I

Hộ gia đình không sản xuất, kinh doanh

 

 

 

1

Thị trấn Bồng Sơn

đồng/hộ/tháng

1.500

2.000

2

Thị trấn Tam Quan

đồng/hộ/tháng

1.500

2.000

3

Xã Tam Quan Bắc

đồng/hộ/tháng

1.500

2.000

4

Xã Hoài Đức

đồng/hộ/tháng

1.500

2.000

II

Đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, Ban quản lý chợ

 

 

 

1

Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ tại nhà

đồng/đơn vị/tháng

3.000

4.000

2

Hộ kinh doanh cho thuê nhà trọ

đồng/đơn vị/tháng

5.000

6.000

III

Mức thu đơn vị thu gom rác thải thu đối với ban quản lý, đơn vị quản lý chợ (trừ chợ Tam Quan, Bồng Sơn, Tam Quan Bắc mục VIII)

đồng/đơn vị/tháng

100.000

150.000

IV

Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp

đồng/đơn vị/tháng

20.000

30.000

V

Đối với các cửa hàng, khách sạn, nhà nghỉ (trên 20 phòng), nhà hàng kinh doanh hàng ăn uống và hộ kinh doanh có quy mô lớn

đồng/đơn vị/tháng

30.000

40.000

VI

Đối với các nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, nhà ga, bến tàu, bến xe (trừ các đối tượng ở mục VIII)

đồng/đơn vị/tháng

40.000

50.000

VII

Đối với các công trình xây dựng

đồng/đơn vị/tháng

45.000

60.000

VIII

Đối với nhng đơn vị cá biệt phát sinh khối lượng rác lớn

 

 

 

1

Công ty may Tam Quan

đồng/tấn

55.000

65.000

2

Công ty WASH

đồng/tấn

55.000

65.000

3

Cty CP may An Phát

đồng/tấn

55.000

65.000

4

Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn

đồng/tấn

55.000

65.000

5

Chợ Tam Quan Bắc

đồng/tấn

25.000

30.000

6

Chợ Bồng Sơn

đồng/tấn

25.000

30.000

7

Chợ Tam Quan

đồng/tấn

25.000

30.000

8

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

đồng/tấn

55.000

65.000

9

Ban quản lý Cảng cá

đồng/tấn

55.000

65.000

IX

Các đơn vị hợp đồng xử lý rác thải

 

 

 

1

Công ty TNHH Chế biến rác thải Duy Anh

đồng/tấn

30.000

40.000

2

Doanh nghiệp tư nhân An Trường Thành

đồng/tấn

30.000

40.000

3

Doanh nghiệp tư nhân Lê Duy

đồng/tấn

30.000

40.000

4

HTX TH Hoài Hải

đồng/tấn

30.000

40.000

X

Đối với cảng cá Tam Quan

 

 

 

1

Các hộ mua bán cố định

đồng/đơn vị/tháng

5.000

7.000

2

Phương tiện vận tải

đồng/đơn vị/tháng

5.000

7.000

3

Tàu thuyền các loại

đồng/đơn vị/tháng

5.000

7.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 09/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/03/2019
Ngày hiệu lực 15/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2019/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hoài Nhơn Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hoài Nhơn Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 09/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Phan Cao Thắng
Ngày ban hành 05/03/2019
Ngày hiệu lực 15/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 09/2019/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hoài Nhơn Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2019/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Hoài Nhơn Bình Định