Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng kèm Quyết định 02/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA TỈNH CAO BẰNG, BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2016/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng ban hành kèm Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 3, Chương II như sau:

"1. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh gồm: Chánh Thanh tra và không quá 02 Phó Chánh Thanh tra"

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3, Chương II như sau:

“2. Các tổ chức được thành lập thuộc Thanh tra tỉnh

a) Văn phòng;

b) Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng;

c) Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra;

d) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Phòng Nghiệp vụ)”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 3, Điều 3, Chương II như sau:

“c) Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra: Tham mưu giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; tham mưu xây dựng, điều chỉnh kế hoạch thanh tra; theo dõi, rà soát việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các đơn vị trên địa bàn tỉnh; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh soạn thảo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm d, Khoản 3, Điều 3, Chương II như sau:

“d) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Phòng Nghiệp vụ): giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 4, Chương II như sau:

“Phòng thuộc Thanh tra tỉnh có từ 05 đến 09 biên chế có 01 Phó Trưởng phòng, Phòng có từ 10 biên chế trở lên không quá 02 Phó Trưởng phòng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi
nhận
:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- Thanh tra t
nh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực28/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýHoàng Xuân Ánh
       Ngày ban hành18/04/2019
       Ngày hiệu lực28/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Cao Bằng

           • 18/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực