Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/-UBND

Kon Tum, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 8 Quyết định s 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc thiết bị;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo s25/TB-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 532/TTr-STC ngày 27 tháng 2 năm 2019 về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Quyết định về việc ban hành tiêu chun, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum”.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum (Chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này).

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này không áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; không áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo.

Trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát sinh nhu cầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng không có trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng được ban hành tại Quyết định này thì lập thủ tục theo quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ sung.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH5
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Tên đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị

ĐVT

Số lượng tối đa

Ghi chú

1

Sở Giao thông - Vận tải

 

 

 

1.1

Văn phòng Sở

 

 

 

-

Máy chủ server thế hệ mới phục vụ công tác cấp đổi GPLX

Bộ

1

 

-

Máy chụp ảnh dùng để thu nhận dữ liệu GPLX

Cái

1

 

-

Máy in Giấy phép lái xe thế hệ mới (in thẻ) và ép lastíc 02 mặt chuyên dụng,

Cái

1

 

-

Máy vi tính theo dõi thiết bị giám sát hành trình trong lĩnh vực vận tải

Bộ

1

 

-

Máy vi tính thu nhận dữ liệu Giấy phép lái xe

Bộ

1

 

1.2

Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải

 

 

 

-

Cân ô tô điện tử xách tay

Cái

2

 

-

Cân tải trọng ô tô xách tay 40 Tấn; gồm 02 bàn cân ô tô xách tay; 01 hộp điều khiển; 02 bộ pin và sạc pin cho bàn cân. 01 bộ sạc ắc quy cho hộp điều khiển. 01 cáp sạc cắm trên ô tô, 04 tấm dẫn bánh xe.

Bộ

1

 

-

Máy quay

Cái

2

 

-

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

2

 

-

Roi điện

Cái

10

 

-

Xe mô tô chuyên dùng 150cc

Cái

2

 

1.3

Trung tâm Đăng kiểm 8201.S

 

 

 

-

Thiết bị cân khối lượng

Bộ

1

 

-

Thiết bị đo độ khói

Bộ

2

 

-

Thiết bị đo độ ồn

Bộ

1

 

-

Thiết bị đo độ trượt ngang của bánh xe

Bộ

1

 

-

Thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm

Bộ

1

 

-

Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước

Bộ

1

 

-

Thiết bị kiểm tra phanh

Bộ

1

 

-

Thiết bị nâng (cầu nâng) xe cơ giới hoặc hầm kiểm tra

Bộ

1

 

-

Thiết bị phân tích khí xả

Bộ

2

 

2

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

2.1

Văn phòng Sở

 

 

 

-

Liu kế cá nhân điện tử

Cái

5

Phục vụ hoạt động phòng Quản lý Chuyên ngành

-

Máy đo bức xạ gamma xách tay

Cái

1

-

Máy đo bức xạ nơtron xách tay

Cái

1

-

Máy nhận diện nguồn phóng xạ và đo liều

Cái

1

-

Tay gắp nguồn phóng xạ

Cái

1

2.2

Chi cục tiêu chun - Đo lường - Chất lượng

 

 

-

Cân điện t

Cái

1

 

-

Bộ quả cân chuẩn E2 (1-500)g

Bộ

2

 

-

Quả cân chuẩn M1(1-20 kg)

Cái

15

 

-

Bộ quả cân chuẩn F2 (1- 500)g

Bộ

1

 

-

Cân điện tử Max 3000g/0.1 g

Cái

1

 

-

Cân điện tử Max 150 kg/5 g

Cái

1

 

-

Bình định mức thủy tinh CCX:A,(250; 500; 1000; 2000) mL

Cái

6

 

-

Bình chuẩn kim loại hạng 2 (2; 10; 20; 50) L, cấp chính xác 0,1

Cái

4

 

2.3

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và dịch vụ KH&CN

 

 

 

a

Máy móc thiết bị phòng dịch vụ KHCN

 

 

 

-

Áp kế mẫu cơ loại 1000 Bar Cấp CX 0,25%

Cái

1

 

-

Áp kế mẫu cơ loại 600 Bar Cấp CX 0,25%

Cái

1

 

-

Bàn kiểm công tơ điện 1 pha 3 công tơ

Cái

1

 

-

Bàn rung tạo mẫu bê tông

Cái

1

 

-

Bàn tạo áp

Cái

1

 

-

Brửa siêu âm

Cái

1

 

-

Bếp cách thủy

Cái

1

 

-

Bình chuẩn kim loại

Cái

1

 

-

Bộ cất đạm

Bộ

1

 

-

Bộ gá kiểm định lưu động công tơ

Bộ

1

 

-

Bộ kiểm định Taximet lưu động dùng cho xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ và 12 chỗ

Bộ

1

 

-

Bộ quả cân F1

Bộ

1

 

-

Bộ quả cân chuẩn hạng M1 loại 20kg

Bộ

1

 

-

Bơm chân không

Cái

1

 

-

Buret điện tử tự động

Cái

1

 

-

Cân điện tử

Cái

3

 

-

Cân kiểm định quả cân chuẩn hạng M1 loại 20kg

Cái

1

 

-

Cân phân tích

Cái

1

 

-

Cân phân tích điện t

Cái

1

 

-

Đầu đọc taximet

Bộ

1

 

-

Lò nung

Cái

1

 

-

Máy cắt đất 2 tốc độ

Cái

1

 

-

Máy CBR trong phòng

Cái

1

 

-

Máy dằn mẫu

Cái

1

 

-

Máy định vị cầm tay

Cái

1

 

-

Máy đo PH để bàn

Cái

1

 

-

Máy khuấy từ có gia nhiệt

Cái

1

 

-

Máy kiểm tra độ mài mòn

Cái

1

 

-

Máy lắc ngang

Cái

1

 

-

Máy nén ciment và bê tông

Cái

1

 

-

Máy nén đất tam liên

Cái

1

 

-

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS

Hệ thống

1

 

-

Máy quang phổ tự ngoại khả kiến (UV-VIS)

Cái

1

 

-

Máy sàn rung

Cái

1

 

-

Máy trộn vữa

Cái

1

 

-

Thiết bị đo độc đục cm tay

Cái

1

 

-

Thiết bị kiểm định công tơ điện - điện t, 1 pha và 3 pha, 6 vị trí

Cái

1

 

-

Thiết bị kiểm tra độ giãn dài nhựa đường

Cái

1

 

-

Tủ đông

Cái

1

 

-

Tủ dưỡng mẫu xi măng

Cái

1

 

-

Tủ hút khí độc

Cái

1

 

-

Tủ sấy

Cái

1

 

-

Tủ sấy khử trùng dạng đứng

Cái

1

 

b

Máy móc thiết bị phòng nghiên cứu - triển khai

 

 

 

-

Bếp gia nhiệt bằng hng ngoại

Cái

1

 

-

Cân kỹ thuật điện tử

Cái

3

 

-

Cân phân tích điện tử hiện số

Cái

1

 

-

Hệ thống bình lên men

Cái

1

 

-

Hệ thống thiết bị nuôi cấy bán ngập tạm thời

Cái

1

 

-

Hệ thống tự động phun sương

Cái

1

 

-

Kính hiển vi hai mắt

Cái

1

 

-

Máy băm nghiền

Cái

1

 

-

Máy cất nước

Cái

1

 

-

Máy cất nước 1 lần

Cái

1

 

-

Máy đo độ ẩm/nhiệt độ điện tử hiện số

Cái

1

 

-

Máy đo pH để bàn

Cái

1

 

-

Máy đo pH/mV/Nhiệt độ để bàn điện tử hiện số

Cái

1

 

-

Máy gieo hạt

Cái

1

 

-

Máy hút m

Cái

2

 

-

Máy khuấy từ có gia nhiệt hiển thị độ và tốc độ khuấy

Cái

1

 

-

Máy khuấy từ công nghiệp

Cái

1

 

-

Máy lắc ngang

Cái

1

 

-

Máy lắc ngang điện tử hiện số tốc độ và thời gian lắc

Cái

1

 

-

Máy lọc nước thẩm thấu ngược phòng thí nghiệm.

Cái

1

 

-

Máy nghiền

Cái

1

 

-

Máy phóng xạ điện tử hiện s

Cái

1

 

-

Máy sản xuất nước khử Ion

Cái

1

 

-

Máy trộn

Cái

2

 

-

Nồi hấp tiệt trùng

Cái

2

 

-

Nồi hấp tiệt trùng hiển thị số

Cái

2

 

-

Pipet đa kênh 8 đầu

Cái

1

 

-

Thiết bị đóng gói

Cái

1

 

-

Thiết bị phản ứng sinh học dùng trong nuôi cấy tế bào

Cái

1

 

-

Tủ ấm điện tử hiện số

Cái

1

 

-

Tủ ấm điện tử hiện số có chương trình điều khiển thời gian và nhiệt độ

Cái

1

 

-

Tủ cấy vô trùng hai người cấy

Cái

3

 

-

Tủ đựng dụng cụ

Cái

1

 

-

Tủ đựng hóa chất có xử lý

Cái

2

 

-

Tủ sy

Cái

1

 

-

Tủ sấy điện tử hiện số

Cái

1

 

-

Tủ vi khí hậu

Cái

1

 

3

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

 

3.1

Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum

 

 

 

-

Hệ thống kéo giãn kỹ thuật số

Cái

1

 

-

Hệ thống năng lượng mặt trời

Cái

1

 

-

Máy điều trị sóng ngắn

Cái

1

 

-

Máy siêu âm điều trị kết hợp với điện xung trị liệu

Cái

1

 

4

Sở Nông nghiệp & PTNT

 

 

 

4.1

BQL Rừng phòng hộ Đăk Hà

 

 

 

-

Máy định vị GPS

Cái

12

 

-

Ống nhòm đo khoảng cách

Cái

5

 

4.2

BQL Rừng phòng hộ Đăk Long

 

 

 

-

Loa tuyên truyền (loa kéo)

Cái

1

 

-

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

1

 

-

Máy cắt thực bì chuyên dụng

Cái

4

 

-

Máy chiếu

Cái

1

Phục vụ tuyên truyền

-

Máy cưa xăng

Cái

3

 

-

Máy định vị

Cái

9

 

-

Máy quay phim

Cái

1

 

-

Ống nhòm

Cái

1

 

4.3

BQL Rừng đặc dụng Đăk Uy

 

 

 

4.4

BQL Rừng đặc dụng Tu Mơ Rông

 

 

 

-

Máy định vị cm tay GPS

Cái

6

 

-

Máy định vị GPS

Cái

4

 

4.5

BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

 

 

 

-

Máy ảnh KTS

Cái

3

 

-

Máy bẩy ảnh

Cái

3

 

-

Máy chiếu

Cái

3

 

-

Máy cưa xăng

Cái

1

 

-

Máy định vị GPS cầm tay

Cái

13

 

-

Máy đo khoảng cách

Cái

1

 

 

Máy hút ẩm

Cái

2

 

-

Máy phát thực bì

Cái

3

 

-

Máy quay phim

Cái

2

 

-

ng nhòm ban đêm

Cái

2

 

-

ng nhòm ban ngày

Cái

3

 

4.6

Chi cục Kim lâm

 

 

 

-

Máy chiếu

Cái

5

 

-

Máy định vị GPS

Cái

90

 

-

Máy in các loại

Cái

2

 

-

Máy quay phim

Cái

13

 

-

Máy tính xách tay

Cái

16

 

4.7

Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS

 

 

 

-

Máy đo độ m

Cái

1

 

4.8

Chi cc Trng trt và BVTV

 

 

 

-

Cân phân tích điện tử

Cái

3

 

-

Kính hin vi liên kết máy tính

Cái

1

 

-

Kính hin vi sinh học 3 mắt

Cái

1

 

-

Kính lúp đ bàn

Cái

1

 

-

Máy cất nước 2 lần

Cái

1

 

-

Máy đo pH cầm tay các loại

Cái

11

 

 

Máy đo pH để bàn

Cái

1

 

-

Máy hút chân không

Cái

1

 

-

Tủ lạnh bảo quản mẫu (loại lớn)

Cái

1

 

4.9

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh MTNT

 

 

 

-

Bơm định lượng các loại

Cái

4

 

-

Bơm trục ngang

Cái

11

 

-

Động cơ khuấy

Cái

2

 

-

Máy bơm chìm các loại

Cái

10

 

-

Máy chiếu và màn hình máy chiếu

Cái

1

 

-

Máy in kim (in hóa đơn cuộn)

Cái

1

 

-

Tháp làm thoáng xử lý nước

Cái

8

 

-

Thiết bị đo mực nước ngầm giếng khoan

Bộ

2

Theo hướng dẫn của Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

-

Thiết bị hòa trộn thủy lực

Cái

1

 

-

Thiết bị khử trùng

Bộ

1

 

-

Thiết bị lắng xử lý nước

Cái

12

 

-

Thiết bị lọc xử lý nước

Cái

10

 

-

Thùng hòa trộn (phèn + clo) và phụ kiện

Cái

2

 

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

5.1

Văn phòng Sở

 

 

 

*

Văn phòng

 

 

 

-

Máy photo Ao

Bộ

1

 

*

Phòng Đo đạc bản đồ VT

 

 

 

-

Máy đo đạc

Cái

1

 

-

Máy scan vẽ bản đồ

Bộ

1

 

-

Bàn số hóa bản đ

Cái

1

 

-

Máy in Ao

Bộ

1

 

*

Phòng Khoáng sản

 

 

 

-

Bản đồ địa chất

Cái

1

 

-

Máy định vị GPS

Cái

1

 

-

Máy tính IBM+GPS+B.bàn

Bộ

1

 

*

Phòng Thanh tra

 

 

 

-

Máy định vị GPS

Cái

1

 

*

Phòng Đăng ký cấp giấy chứng nhận

 

 

 

-

Máy đo GPS cm tay

Cái

1

 

-

Máy toàn đạc điện tđể phục vụ cho công việc đo đạc, cấp giấy, thanh tra, kiểm tra

Cái

1

 

5.2

Trung tâm công nghệ thông tin

 

 

 

-

Máy in A0

Cái

1

 

-

Máy in A3

Cái

1

 

-

Máy Scan A0

Cái

1

 

-

Máy Scan A3

Cái

1

 

5.3

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

 

 

-

Đầu dò khí độc

Bộ

1

 

-

Máy đo PH/MV nhiệt độ cầm tay điện tử hiện số

Bộ

1

 

-

Máy đếm hạt bụi

Bộ

1

 

5.4

Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

 

 

-

Máy đo toàn đạt điện tử

Cái

1

 

5.5

Trung tâm Quan trắc TN&MT

 

 

 

-

Máy quang phổ

Cái

1

 

-

Cân phân tích điện tử

Cái

1

 

-

Máy định vị vệ tinh GPS

Cái

1

 

-

Máy đo pH

Cái

1

 

-

Máy đo oxy hòa tan

Cái

1

 

-

Máy đo độ dẫn điện

Cái

1

 

-

Máy phá mẫu

Cái

2

 

-

Tủ sấy

Cái

3

 

-

Máy lấy mẫu khí

Cái

1

 

-

Máy đo độ ồn

Cái

1

 

-

Máy đo độ rung

Cái

1

 

-

Máy đo tốc độ gió

Cái

1

 

-

Nhiệt ẩm kế

Cái

1

 

-

Máy đo độ đục

Cái

1

 

-

Máy cất nước 2 lần

Cái

1

 

-

Tủ ấm

Cái

2

 

-

Tủ đông

Cái

1

 

-

Tủ hút khí độc

Cái

1

 

-

Máy hút ẩm

Cái

1

 

-

Thiết bị lấy mẫu nước

Cái

1

 

-

Máy khuấy từ gia nhiệt

Cái

1

 

-

Nồi cách thủy

Cái

1

 

-

Nồi hấp

Cái

1

 

-

Máy hút chân không

Cái

1

 

-

Máy sục khí

Cái

1

 

-

Đng hồ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và áp suất

Cái

1

 

-

Máy lấy mẫu khí thải

Cái

1

 

-

Máy đo nhanh khí độc

Cái

1

 

-

Máy lấy mẫu khí, bụi

Cái

2

 

-

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, áp suất

Cái

1

 

-

Máy đo nhiệt độ

Cái

1

 

-

Nhiệt kế đng hồ

Cái

1

 

-

Tủ ấm nuôi vi sinh vật

Cái

1

 

-

Tủ cấy vi sinh vật

Cái

1

 

-

Máy lắc

Cái

1

 

-

Máy đo lưu lượng kênh hở

Cái

1

 

-

Máy lấy mẫu bụi lưu lượng lớn

Cái

1

 

-

Bếp phá mẫu

Cái

1

 

-

Bộ chưng cất đạm tự động

Cái

1

 

-

Bộ khí hiệu chuẩn hiện trường

Bộ

1

 

5.6

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

-

Máy POOKET PC + Thiết bị định vị GPS

Bộ

1

 

5.7

Sở Tư pháp

 

 

 

5.8

Văn phòng Sở

 

 

 

-

Máy Scan tốc độ cao, màu, 2 mặt

Cái

1

Phục vụ hồ sơ Lý lịch tư pháp

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

6.1

Văn phòng sở

 

 

 

-

Máy ảnh chuyên dụng

Cái

4

Phục vụ hoạt động của các phòng: Thanh tra, Tạp chí,

-

Máy đo ánh sáng

Cái

1

-

Máy ghi âm chuyên dụng

Cái

2

6.2

Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật

 

 

 

a

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng

 

 

 

-

Bàn trộn âm thanh

Cái

1

 

-

Bộ dây điện nguồn, dây tín hiệu...

Bộ

1

 

-

Bộ Filter 3D, giá đỡ

Bộ

1

 

-

Equalizer (thiết bị lọc âm)

Cái

1

 

-

Loa các loại

Cái

2

 

-

Màn bạc 200 inch tỷ lệ 4:3

Cái

1

 

-

Máy chiếu đa năng kỹ thuật số

Cái

1

 

-

Máy chiếu phim nhựa

Cái

2

 

-

Máy chiếu phim và hệ thống âm thanh lập thể

Cái

1

 

-

Máy móc thiết bị rạp

Bộ

1

 

-

Máy phát 3D gồm: Máy tính, thiết bị lưu trữ, thiết bị ngoại vi...

Cái

1

 

-

Micxer liền (kèm theo phụ kiện dây và giắc nối âm thanh và dây loa) Rạp HB

Bộ

1

 

-

Professional Mixer consle HD-MIX USB

Cái

1

 

b

Trung tâm Văn hóa tỉnh

 

 

 

-

Âm ly các loại

Cái

18

 

-

Bàn điều khiển

Cái

1

 

-

Bộ chuyển đổi âm thanh

Cái

1

 

-

Bộ khuếch đại tín hiệu ánh sáng

Cái

1

 

-

Bộ xử lý âm thanh

Cái

1

 

-

Đầu minidik

Cái

1

 

-

Đèn các loại

Cái

45

 

-

Hộp xử lý âm thanh

Cái

1

 

-

Equalizer các loại

Cái

2

 

-

Loa các loại

Cái

31

 

-

Máy chiếu đa năng

Cái

1

 

-

Máy bộ đàm nội bộ

Cái

1

 

-

Máy phát điện (phục vụ tuyên truyền lưu động)

Cái

1

 

-

Micro các loại

Cái

10

 

-

Mixer điều khiển

Cái

6

 

-

Trống điện tử

Cái

1

 

-

Tủ máy 16U

Cái

2

 

c

Đoàn Nghthuật tỉnh

 

 

 

*

Thiết bị âm thanh

 

 

 

-

Amplifier Stereo (Máy tăng âm) các loại

Cái

8

 

-

ART (Tăng cường hoạt động Micro)

Cái

1

 

-

Bộ lọc tần số chất lượng cao

Cái

1

 

-

Bộ micro Shure

Cái

2

 

-

Bộ pha tiếng đàn ghita

Cái

1

 

-

Bộ tạo đa hiệu ứng

Cái

1

 

-

Bộ trộn tín hiệu

Cái

1

 

-

Đàn ghita các loại

Cái

1

 

-

Đàn organ

Cái

1

 

-

Dual Efectt- bộ tạo hiệu ứng tiếng ca chuyên nghiệp

Cái

1

 

-

Effect Guita bass

Cái

1

 

-

Equalizer Stereo

Cái

1

 

-

Full Speaker - Loa Center

Cái

4

 

-

Line array Speaker (Loa treo)

Cái

12

 

-

Loa thùng đôi dài

Cái

10

 

-

Mico cngỗng Shure

Cái

1

 

-

Subwoofer Speaker (Loa súp)

Cái

6

 

-

Tăng âm công suất chuyên nghiệp

Cái

5

 

-

Trống các loại

Cái

4

 

*

Thiết bị đin, đin tử

 

 

 

-

Bàn điều khiển kỹ thuật s

Cái

1

 

-

Bộ lưu điện

Cái

1

 

-

Công suất đèn

Cái

1

 

-

Đèn Moving Head

Cái

20

 

-

Đèn ParLed 54 bóng

Cái

42

 

-

Đèn pha sân khấu

Cái

8

 

-

Máy phát điện 3 pha

Cái

1

 

-

Máy phun khói

Cái

1

 

-

Máy tính Laptop - Ánh sáng

Cái

1

 

-

Máy tính Laptop - Âm thanh

Cái

1

 

-

Ổn áp Lioa

Cái

1

 

-

Tủ điện CB

Cái

1

 

*

Máy móc, thiết bị khác

 

 

 

-

Khung treo đèn 4D

Bộ

1

 

-

Trân trụ 4D treo loa

Bộ

2

 

-

Trân trụ treo đèn Paled quay tay, cao 4m

Bộ

2

 

6.3

Bảo tàng - Thư viện tỉnh

 

 

 

a

Thư viện tỉnh

 

 

 

-

Máy vi tính phục vụ bạn đọc và xử lý kỹ thuật nghiệp vụ

Bộ

5

 

-

Âm thanh, loa đài, micro... phục vụ các cuộc tuyên truyền sách

Bộ

1

 

-

Phần mềm thư viện

Bộ

1

 

b

Ban quản lý Di tích

 

 

 

-

Máy chiếu

Cái

1

 

-

Máy ảnh

Cái

2

 

c

Bảo tàng tnh Kon Tum

 

 

 

-

Bộ dựng phim phi tuyến tính

Bộ

1

 

-

Bộ sạc pin máy quay

Cái

1

 

-

Camera hng ngoại màu

Cái

17

 

-

Camera hng ngoại xa 20m

Cái

5

 

-

Chân máy quay phim

Cái

1

 

-

Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh

Cái

2

 

-

Hệ thống trang âm: (âm ly, đầu đĩa, micro, 5 loa)

Bộ

1

 

-

Máy ảnh

Cái

2

 

-

Máy ảnh (ống kính, đèn, chân đèn)

Bộ

1

 

-

Máy hút ẩm

Cái

2

 

-

Máy quay camera

Cái

1

 

-

Máy tính Trạm

Cái

5

 

-

Pin dùng cho máy quay

Cục

2

 

-

Thẻ nhớ máy quay

Cái

1

 

-

Tủ chống m máy ảnh

Cái

1

 

-

Túi đựng máy quay phim

Cái

1

 

6.4

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

 

 

 

-

Xe cắt cỏ

Cái

1

 

7

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

 

 

 

*

Phục vụ hoạt động chung của đơn vị (Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế)

 

 

 

-

Thiết bị cụm tời nạo vét hệ thống cống ngầm thoát nước đô thị

Bộ

1

 

*

Phục vụ hoạt động cung cấp nước sạch

 

 

 

-

Cân phân tích

Cái

1

 

-

Máy châm Clo

Bộ

2

 

-

Máy chưng cất nước

Cái

1

 

-

Máy đo độ đục cầm tay

Cái

1

 

-

Máy đo nng độ Chlorine

Cái

1

 

-

Máy đo pH cầm tay

Cái

1

 

-

Máy hàn ống

Bộ

1

 

-

Máy khuấy 4 vị trí

Cái

1

 

-

Motor giảm tốc bể phản ứng

Cái

1

 

*

Phục vụ hoạt động xử lý nước thải tại KCN Hòa Bình

 

 

 

-

Bơm chìm

Cái

5

 

-

Bơm định lượng

Cái

5

 

-

Bơm lọc

Cái

2

 

-

Bồn lọc

Cái

2

 

-

Cân điện tử

Cái

1

 

-

Giá đỡ giá thể

Bộ

1

 

-

Giá thể sinh học Polyester

Bộ

1

 

-

Hệ thống bơm nước

Bộ

1

 

-

Máy cất nước một lần bằng thủy tinh (4 lít/giờ)

Cái

1

 

-

Máy đo PH để bàn

Cái

1

 

-

Máy phát điện 3Fa-15KVA

Cái

1

 

-

Máy thổi khí

Cái

2

 

-

Thiết bị đo COD

Bộ

1

 

-

Thiết bị gạt bùn

Cái

2

 

-

Thiết bị phân tích BOD

Cái

1

 

-

Thiết bị tách rác

Bộ

1

 

-

Tủ điều khiển tự động hệ thống xử lý nước thải

Bộ

1

 

-

Tủ sấy điện tử hiện số

Cái

1

 

-

Tủ trữ mẫu

Cái

1

 

*

Thiết bị phục vụ quan trắc nước thải tự động tại Nhà máy xử lý nước thải KCN Hòa Bình

 

 

 

-

Bộ hiển thị các giá trị

Bộ

1

 

-

Đầu đo COD chuyên dùng cho nước thải

Bộ

1

 

-

Sensor đo DO chuyên dùng cho nước thải

Bộ

1

 

-

Sensor đo pH chuyên dùng cho nước thải và cáp kết nối

Bộ

1

 

-

Sensor TSS kết nối vào bộ

Bộ

1

 

-

Thiết bị đo lưu lượng mương hở : Bộ hiển thị + sensor

Bộ

1

 

-

Thiết bị hiển thị, ghi nhận dữ liệu và kết nối với các đầu dò kỹ thuật số.

Bộ

1

 

-

Thiết bị truyền thông GPRS về Trạm trung tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường Kon Tum

Bộ

1

 

-

Tủ điện, chống sét và các phụ kiện lắp đặt khác

Bộ

1

 

8

Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom ray

 

 

 

-

Bộ đcứu thương

Bộ

10

 

-

Cây ảnh sắt

Cây

3

Phục vụ công tác truyền thông

-

Động cơ Diesel

Cái

1

Trang bị cho 6 trạm không có điện lưới

-

Giá đỡ tiêu bản bò tót

Cái

1

 

-

Hệ thống bơm nước 1 máy bơm, Rơ móc = thép

Hệ thống

1

 

-

Kính hiển vi 01 mắt

Cái

1

 

-

Kính hiển vi 02 mt

Cái

1

Phục vụ công tác nghiên cứu hoa lan và cây lâm nghiệp bản địa bằng phương pháp cấy mô

-

Máy ảnh

Cái

2

 

-

Máy ảnh kỹ thuật số

Cái

3

 

-

Máy chiếu

Cái

2

Phục vụ công tác tuyên truyền

-

Máy chữa cháy bằng sức gió

Cái

6

 

-

Máy định vị cầm tay

Cái

2

 

-

Máy định vị vệ tinh

Cái

17

 

-

Máy đo Laze đa chức năng

Cái

1

 

-

Máy phát điện

Cái

1

 

-

Máy quay phim

Cái

1

 

-

ng kính các loại

Cái

1

Để quan sát thú

-

Pin mặt trời

Bộ

5

 

-

Pin mặt trời

Bộ

2

Trang bị cho 6 trạm và các chốt không có điện lưới

-

Tiêu bản Bò Tót

Cái

1

 

-

Tủ sắt bảo quản tiêu bản

Cái

4

 

-

Tủ sấy thiết bị

Cái

1

 

9

Đài Phát thanh-Truyền hình

 

 

 

 

PHN TRUYỀN HÌNH

 

 

 

*

Hệ thống thiết bị tiền kỳ, trường quay

 

 

 

-

Camera HD dùng cho lưu động và thiết bị phụ trợ

 

 

 

 

Camera lưu động vác vai loại 2/3” (Bộ)

Bộ

2

 

*

Hệ thống sản xuất hậu kỳ

 

 

 

-

Bộ dựng chất lượng hỗ trợ đa định dạng HD sử dụng cho chuyên mục văn hóa văn nghệ, thời sự

Bộ

6

 

-

Hệ thống khai thác chương trình

Hệ thống

2

 

-

Hệ thống quản lý tư liệu (Máy chủ quản lý tư liệu, Máy chủ quản lý Media Indexer, Máy chủ quản lý LUS, Giấy phép cho các bộ dựng, duyệt, tổ chức sắp xếp tư liệu

Hệ thống

1

 

-

Máy chủ transcode định dạng file và checkin và hệ thống lưu trữ (Máy chủ, phần mm transcode, phần mềm xử lý metadata)

Hệ thống

1

 

*

Hệ thống tổng khống chế, phát sóng tự động

 

 

 

-

Hệ thống cách ly nguồn điện, chống sét, ổn áp, điều hòa...

Hệ thống

1

 

-

Server phát sóng tự động (main + backup) cho 1 kênh + phần mềm phát sóng

Hệ thống

1

 

-

Thiết bị thu phát quang, tạo xung đồng bộ.

Hệ thống

1

 

-

Thiết bị xử lý video và audio SDI, phân chia tín hiệu, xử lý giám sát tín hiệu,...

Hệ thống

1

 

 

PHẦN PHÁT THANH

 

 

 

*

Hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh

 

 

 

-

Thiết bị mixer 24 đường

Hệ thống

1

 

 

Hệ thống máy tính thu thanh + phần mềm

Hệ thống

1

 

 

Thiết bị xử lý audio gồm: , micro cài ve áo, micro rùa, heaphone, liên lạc MC, loa...

Hệ thng

1

 

 

PHỤ LỤC II

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số: 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Tên đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị

ĐVT

Số lượng tối đa

Ghi chú

1

Văn phòng Huyện ủy

 

 

 

-

Máy in thẻ giấy cứng

Cái

1

Phục vụ in ấn thẻ đảng

2

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

 

 

-

Bộ bình thủy chuẩn dung tích hạng 2

Bộ

1

 

-

Bộ cân tiêu chuẩn F2

Bộ

1

 

-

Máy định vị cầm tay

Cái

1

 

3

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

-

Máy quay phim

Cái

1

 

-

Máy định vị cầm tay GPS

Cái

3

 

-

Máy định vị toàn cầu GPS

Cái

7

 

-

Máy đo đạc điện tử

Cái

1

 

-

Máy đo độ ồn

Cái

1

 

-

Máy in bản đồ A3

Cái

1

 

-

Máy in bản đồ A0

Cái

1

 

-

Thiết bị đo đạc môi trường - khoáng sản

Bộ

1

 

4

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

-

Máy định vị vệ tinh GPS cầm tay

Cái

1

 

5

Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa và Thông tin

 

 

 

-

Âm ly

Cái

3

 

-

Âm ly

Cái

1

 

-

Âm ly phóng thanh

Cái

1

 

-

Âm thanh tích hợp

Cái

1

 

-

Ăng ten parapol, phát hình

Cái

3

 

-

Bàn điều khiển ánh sáng 16 kênh

Cái

1

 

-

Bàn điều khiển các loại

Cái

3

 

-

Bàn trộn âm thanh

Cái

1

 

-

Bàn trộn âm thanh (Mixer)

Cái

6

 

-

Bộ chuyển mạch 04 đường

Bộ

1

 

-

Bộ cng chiêng

Bộ

2

 

-

Bộ dựng hình phi tuyến

Bộ

1

 

-

Bộ khóa mã (mã hóa) dùng cho phát thanh

Bộ

5

 

-

Bộ khuếch đại công suất âm thanh (Power)

Cái

3

 

-

Bộ lọc âm thanh (Equalizer) các loại

Cái

2

 

-

Bộ lưu giữ 10T

Bộ

1

 

-

Bộ máy Camera (kỹ thuật số, chân máy quay, thẻ nhớ, túi đựng máy)

Bộ

3

 

-

Bộ máy tính sản xuất chương trình phát thanh

Bộ

3

 

-

Bộ máy tính sản xuất chương trình truyền hình phi tuyến

Bộ

4

 

-

Bộ Mixer khuếch đại

Bộ

1

 

-

Bộ phân tần âm thanh (Crossover)

Cái

2

 

-

Bộ tạo tiếng vang/ tạo hiệu quả âm thanh (Echo)

Cái

1

 

-

Bộ thu tín hiệu phát thanh vệ tinh

Bộ

3

 

-

Bộ thu truyền thanh không dây

Bộ

30

 

-

Camera quay phim

Cái

5

 

-

Camera+đầu thu DVD

Bộ

1

 

-

Cammera kỹ thuật số

Cái

2

 

-

Casset

Cái

1

 

-

Chân đế ăngten parapol

Cái

1

 

-

Chân đế đèn

Cái

1

 

-

Chân micro

Cái

3

 

-

Chảo thu vệ tinh

Cái

1

 

-

Công suất âm thanh (Power)

Cái

4

 

-

Củ loa 05 tấc

Cái

4

 

-

Cm loa truyền thanh không dây kỹ thuật số

Cụm

1

 

-

Dàn điều chỉnh âm thanh

Bộ

1

 

-

Đàn Organ các loại

Cái

2

 

-

Đầu băng

Cái

1

 

-

Đầu đẩy các loại

Cái

4

 

-

Đầu đĩa

Cái

2

 

-

Đầu DVD

Cái

1

 

-

Đầu kỹ thuật số

Cái

1

 

-

Đầu thu phát CD-MDMDX-D1

Cái

1

 

-

Đầu thu tín hiệu vệ tinh

Cái

1

 

-

Dây loa, dây tín hiệu, rắc 6 li

Bộ

1

 

-

Đèn 1500w

Cái

1

 

-

Đèn chụp

Cái

1

 

-

Đèn Led các loại

Cái

4

 

-

Đèn Movinghead các loại

Cái

2

 

-

Đèn par led các loại

Cái

8

 

-

Equalizer tạo hiệu quả âm thanh

Cái

1

 

-

Hệ thống âm thanh lưu động, gồm:

Bộ

2

 

 

Loa Full range đôi 800/1600W

Cái

5

 

 

Bộ xử lý Equaliazer

Cái

3

 

 

Ampli loa Full 2800w

Cái

3

 

 

Bộ trộn tín 16 đường

Cái

3

 

 

Bộ tạo hiệu ứng âm thanh

Cái

3

 

-

Hệ thống ăng ten

Cái

1

 

-

Hệ thống chống sét

Cái

1

 

-

Hệ thống máy phát FW 1000W

HT/ xã

1

 

-

Hệ thống máy phát FW 500W

HT/ xã

1

 

-

Hệ thống phát thanh không dây

Bộ

1

 

-

Hệ thống thu vệ tinh

Cái

1

 

-

Hệ thống tiếp địa

Cái

1

 

-

Hệ thống truyền thanh không dây kỹ thuật số

Cái

1

 

-

Loa các loại

Bộ

29

 

-

Loa các loại

Cái

1

 

-

Lưới điện đài

Cái

1

 

-

Màn chiếu treo tường 150 inch

Cái

2

 

-

Màn hình vi

Cái

1

 

-

Máy ảnh chuyên dụng

Cái

1

 

-

Máy Camera (kỹ thuật số, chân máy quay, thẻ nhớ, túi đựng máy)

Cái

1

 

-

Máy catset

Cái

1

 

-

Máy chiếu

Cái

3

 

-

Máy đo âm thanh

Cái

1

 

-

Máy đo độ ồn

Cái

1

 

-

Máy ghi âm (giao tổ biên tập)

Cái

1

 

-

Máy ghi âm chuyên dụng

Bộ

2

 

-

Máy hút bụi

cái

1

 

-

Máy nén tín hiệu

Cái

1

 

-

Máy nổ

Cái

1

 

-

Máy phát hình các loại

Cái

11

 

-

Máy phát hình VTV2

Cái

1

 

-

Máy phát sóng các loại

Cái

2

 

-

Máy phát thanh các loại

Cái

5

 

-

Máy phóng

Cái

1

 

-

Máy quay chuyên dụng dòng NXCam

Cái

1

 

-

Máy quay phim

Cái

1

 

-

Máy TV làm chương trình

Cái

1

 

-

Máy VT làm chương trình (máy phi tuyến tính)

Bộ

1

 

-

Micro các loại

Cái

6

 

-

Micro các loại (cài áo, đeo tai, có dây, không dây cầm tay, cổ ngỗng, dây đa năng,...)

Cái

18

 

-

Micro phỏng vấn

Cái

1

 

-

Mixer các loại

Cái

8

 

-

Monitor chuyên dụng

Cái

1

 

-

Nhà bạt

Cái

1

 

-

n áp

Cái

2

 

-

n áp các loại

Cái

1

 

-

Phòng bá âm

Hệ thống

2

 

-

Pin camera

Cái

1

 

-

Sân khấu di động

Cái

1

 

-

Thiết bị phát thanh lưu động

Bộ

1

Trang bị cho Phòng TNMT huyện và UBND 03 xã

-

Ti vi màu

Cái

2

dùng làm Monitor; kiểm tra; theo dõi sóng TH trạm trung tâm

-

Trạm truyền thanh cơ sở

Hệ thống

11

 

-

Tủ đựng máy

Cái

1

 

-

Tủ máy

Cái

1

 

6

Đơn vị hoạt động quản lý Chợ

 

 

 

a

Hệ thống báo cháy tự động, gồm các thiết bị sau:

Hệ thống

1

 

-

Bình chữa cháy CO2

Bình

10

 

-

Bộ trung tâm báo khói/báo động 10 vùng AH-0212

Bộ

1

 

-

Chuông

Cái

8

 

-

Đầu báo khói

Cái

178

 

-

Dây tín hiệu báo cháy

M

2.141

 

-

Đèn báo cháy

Cái

8

 

-

Lăng chữa cháy

Cái

2

 

-

Máy bơm chữa cháy

Cái

1

 

-

Nhấn nút khẩn báo cháy

Cái

8

 

-

ng nhựa chìm bảo hộ dây dẫn, đk<=27

Mét

2.141

 

-

Vòi chữa cháy

Cuộn

6

 

b

Chống sét Chợ TTTM

Hệ thống

1

 

7

Đơn vị hoạt động lĩnh vực Dịch vụ môi trường, đô thị

 

 

 

-

Bồn nước

Cái

2

Phục vụ tưới nước công viên, cây xanh

-

Cân đồng hồ

Cái

1

 

-

Eto

Cái

1

Phục vụ lp đặt nước sinh hoạt

-

Máy bơm định lượng Q=100 1/h

Cái

3

Dùng trong sản xuất nước sinh hoạt

-

Máy bơm nước

Cái

1

 

-

Máy cắt cỏ

Cái

1

Phục vụ công tác cắt cỏ, chăm sóc cây xanh thảm cỏ

-

Máy cắt sắt

Cái

1

Phục vụ lắp đặt nước sinh hoạt

-

Máy hàn

Cái

1

Phục vụ công tác ct cỏ, chăm sóc cây xanh thảm cỏ

-

Máy khoan sắt

Cái

1

Phục vụ lắp đặt nước sinh hoạt

-

Máy mài tay

Cái

1

Phục vụ lắp đặt nước sinh hoạt

8

Đơn vị hoạt động lĩnh vực Dạy nghề

 

 

 

-

Bộ dụng cụ cơ khí 57 chi tiết + hộp đựng dụng cụ

Cái

1

 

-

Bộ hướng dẫn thực hành về PLC

Cái

1

 

-

Bộ nguồn cung cấp

Cái

1

 

-

Bộ thiết bị mộc dân dụng

Cái

1

 

-

Bộ thực hành cơ sở về điện xoay chiều

Cái

2

 

-

Bộ thực hành cơ sở về mạng điện một chiều

Cái

1

 

-

Bộ thực hành điện tử cơ bản

Cái

1

 

-

Bộ thực hành IC

Cái

1

 

-

Bộ thực hành về Transitor

Cái

2

 

-

Động cơ phát điện

Cái

1

 

-

Máy cắt ống

Cái

1

 

-

Máy chà phá nhám

Cái

1

 

-

Máy cưa bào liên hợp mô tơ 3 HP - 3 bộ nâng

Cái

1

 

-

Máy đánh bóng xilanh

Cái

1

 

-

Máy đo miệng su pắp

Cái

1

 

-

Máy hàn (Điện áp vào: 1 pha/220V)

Cái

1

 

-

Máy khoan đứng

Cái

1

 

-

Máy mài cam và cò đa dạng

Cái

1

 

-

Máy mài tay biên và ắc

Cái

1

 

-

Máy tiện gỗ + bộ dao tiện gỗ

Cái

1

 

-

Máy xoáy lỗ cam và xe gắn máy

Cái

1

 

-

Máy xoáy xilanh

Cái

1

 

-

Mô hình hệ thống điện và xe máy Hon da

Cái

1

 

-

Mô hình hệ thống điện và xe máy Suzuki 2 thì

Cái

1

 

-

Mô hình hệ thống điện xe 2 thì

Cái

1

 

-

Mô hình hệ thống điện xe 4 thì

Cái

1

 

-

Mô hình mâm điện đánh lửa bng điện tử

Cái

1

 

-

Panme đo lỗ

Cái

1

 

-

Thước đo góc

Cái

1

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành28/05/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2019/QĐ-UBND tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng Kon Tum

           • 28/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực