Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2020/QĐ-UBND 2020 bãi bỏ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 23 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2014/QĐ-UBND NGÀY 20/11/2014 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về kết luận tại Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 156/TTr-STNMT ngày 04/5/2019) và Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 67/BC-STP ngày 21/01/2020) về dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2020
Ngày hiệu lực07/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(07/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2020/QĐ-UBND 2020 bãi bỏ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2020/QĐ-UBND 2020 bãi bỏ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Chí Hiến
        Ngày ban hành23/03/2020
        Ngày hiệu lực07/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (07/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 09/2020/QĐ-UBND 2020 bãi bỏ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2020/QĐ-UBND 2020 bãi bỏ Quyết định 45/2014/QĐ-UBND tỉnh Phú Yên

              • 23/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực