Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bổ sung định mức tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bổ sung định mức tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TỐI ĐA XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 54/TTr-STC ngày 24 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung định mức tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Giang ( Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung: Giao cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2020. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT Thông tin-công báo tỉnh;
- VnptiOfice;
- Lưu: VT, CV: KTTH (3).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TỐI ĐA XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Kèm theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh)

ĐVT: xe ô tô

TT

Đơn vị quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung

Bổ sung định mức tối đa

Ghi chú

 

TỔNG CỘNG

57

 

I

Các Cơ quan, đơn vị khối đảng

11

 

1

Văn phòng Tỉnh ủy

1

 

2

Ban Dân vận

1

 

3

Ban Tuyên giáo

1

 

4

Ban Nội chính

1

 

5

Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh

2

 

6

Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

1

 

7

Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh

2

 

8

Trường Chính trị

1

 

9

Báo Hà Giang

1

 

II

Các Cơ quan, đơn vị khối tỉnh

24

 

1

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh

3

 

2

Sở Tài chính

1

 

3

Sở Ngoại vụ

1

 

4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

 

5

Sở Kế hoạch - Đầu tư

1

 

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1

 

7

Sở Công thương

1

 

8

Sở Xây dựng

1

 

9

Sở Giao thông Vận tải

1

 

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1

 

11

Sở Tư pháp

1

 

12

Sở Khoa học và Công nghệ

1

 

13

Sở Thông tin và Truyền thông

1

 

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

1

 

15

Sở Giáo dục và Đào tạo

1

 

16

Sở Y tế

1

 

17

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

1

 

18

Tỉnh Đoàn

1

 

19

Hội Liên hiệp Phụ nữ

1

 

20

Hội Nông Dân tỉnh

1

 

21

Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh

1

 

22

Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh

1

 

III

Các cơ quan, đơn vị khối huyện

22

 

1

Huyện Mèo Vạc

 

 

1.1

Văn phòng Huyện ủy

1

 

2.2

Văn phòng HĐND-UBND

1

 

2

Huyện Đồng Văn

 

 

2.1

Văn phòng Huyện ủy

1

 

2.2

Văn phòng HĐND-UBND

1

 

3

Huyện Yên Minh

 

 

3.1

Văn phòng Huyện ủy

1

 

3.2

Văn phòng HĐND-UBND

1

 

4

Huyện Quản Bạ

 

 

4.1

Văn phòng Huyện ủy

1

 

4.2

Văn phòng HĐND-UBND

1

 

5

Huyện Bắc Mê

 

 

5.1

Văn phòng Huyện ủy

1

 

5.2

Văn phòng HĐND-UBND

1

 

6

Thành phố Hà Giang

 

 

6.1

Văn phòng Huyện ủy

1

 

6.2

Văn phòng HĐND-UBND

1

 

7

Huyện Vị Xuyên

 

 

7.1

Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND

2

 

8

Huyện Bắc Quang

 

 

8.1

Văn phòng Huyện ủy

1

 

8.2

Văn phòng HĐND-UBND

1

 

9

Huyện Quang Bình

 

 

9.1

Văn phòng Huyện ủy

1

 

9.2

Văn phòng HĐND-UBND

1

 

10

Huyện Hoàng Su phì

 

 

10.1

Văn phòng Huyện ủy

1

 

10.2

Văn phòng HĐND-UBND

1

 

11

Huyện Xín Mần

 

 

11.1

Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND

2

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2020
Ngày hiệu lực30/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(19/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bổ sung định mức tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bổ sung định mức tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành17/03/2020
        Ngày hiệu lực30/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (19/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bổ sung định mức tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung tỉnh Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bổ sung định mức tối đa xe ô tô phục vụ công tác chung tỉnh Hà Giang

              • 17/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực