Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND bãi bỏ mục I, II, Điều 1 Quyết định 83/2008/QĐ-UBND về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 83/2008/QĐ-UBND chế độ huấn luyện viên Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỤC I, II ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/2008/QĐ-UBND , NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thể dục thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP , ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 11/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ mục I, II, Điều 1 Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND , ngày 10 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ VHTT&DL;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT: TT, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP, CVK(Trúc);
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.VP ĐĐBQH, HĐND &UBND tỉnh.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2020
Ngày hiệu lực07/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(07/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 83/2008/QĐ-UBND chế độ huấn luyện viên Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 83/2008/QĐ-UBND chế độ huấn luyện viên Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýDương Văn Thắng
        Ngày ban hành25/03/2020
        Ngày hiệu lực07/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (07/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 83/2008/QĐ-UBND chế độ huấn luyện viên Tây Ninh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 83/2008/QĐ-UBND chế độ huấn luyện viên Tây Ninh

              • 25/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực