Quyết định 09/2022/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2022/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 3 CỦA QUY ĐỊNH XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN ĐẾN CÁC NỀN KINH TẾ THÀNH VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2014/QĐ-UBND NGÀY 08/12/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ BÃI BỎ ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 3 CỦA KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2017/QĐ-UBND NGÀY 23/3/2017 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH XÉT CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN ĐẾN CÁC NỀN KINH TẾ THÀNH VIÊN CỦA DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2014/QĐ-UBND NGÀY 08/12/2014 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 3 của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

“c) Là người làm việc tại các doanh nghiệp có năng lực sản xuất kinh doanh với doanh thu sản xuất kinh doanh hoặc có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 01 (một) trong 03 (ba) năm liền kề trước đó đạt tối thiểu 03 (ba) tỷ đồng”.

Điều 2. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 3 của khoản 3 Điều 1 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tế thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 5 năm 2022

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu Công nghiệp Đà Nẵng; Giám đốc Công an thành phố; Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố; Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Vụ Pháp chế - Bộ Ngoại giao;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy Đà Nẵng;
- Thường trực HĐND TP Đà Nẵng;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cục QLXNC- Bộ Công an;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Công an thành phố;
- Cục Thuế, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội thành phố;
- Báo Đà Nẵng, Đài PT-TH Đà Nẵng;
- Cổng Thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT, TH, SNG.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2022/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2022
Ngày hiệu lực04/05/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2022/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2022/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHồ Kỳ Minh
        Ngày ban hành18/04/2022
        Ngày hiệu lực04/05/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 09/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân Đà Nẵng

              • 18/04/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/05/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực