Quyết định 09/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2022/QĐ-UBND Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2023/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2022/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI, BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ VỐN NHÀ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ CÔNG, DO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 55/TTr-SXD ngày 05 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn hành chính của huyện, thành phố sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư như sau:

“Điều 2. Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn hành chính của huyện, thành phố sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư như sau: Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn chủ trì thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn hành chính của huyện, thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2022/QĐ-UBND Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2022/QĐ-UBND Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýHồ Tiến Thiệu
        Ngày ban hành08/05/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2022/QĐ-UBND Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 01/2022/QĐ-UBND Lạng Sơn

              • 08/05/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực