Quyết định 09/QĐ-PCAIDSMTMD

Quyết định 09/QĐ-PCAIDSMTMD năm 2011 về thành lập Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 09/QĐ-PCAIDSMTMD thành lập Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy


ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/QĐ-PCAIDSMTMD

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHUYÊN GIA GIÚP CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ, MẠI DÂM

Căn cứ Quyết định số 50/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;
Căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm (sau đây gọi tắt là Ủy ban Quốc gia),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Tổ chuyên gia để tham mưu, tư vấn giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trong các hoạt động phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Tổ chuyên gia do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc gia, làm Tổ trưởng, có 1 đến 2 Tổ phó và một số cán bộ của Bộ phận giúp việc Ủy ban Quốc gia thuộc Văn phòng Chính phủ.

- Tùy theo yêu cầu công tác, Tổ chuyên gia có tối đa 12 cán bộ kiêm nhiệm hoặc hợp đồng do Tổ trưởng quyết định sau khi được Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phê chuẩn.

Điều 2. Nhiệm vụ chung của Tổ chuyên gia

- Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu, đánh giá về thực trạng công tác phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm từng giai đoạn, Tổ chuyên gia có nhiệm vụ đề xuất và tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật, cơ chế chính sách, các giải pháp, biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ và huy động các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Tham dự và đóng góp ý kiến tại các hội nghị, hội thảo chuyên đề về phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban Quốc gia giao.

Điều 3. Trách nhiệm của Tổ trưởng và các Thành viên của Tổ chuyên gia

- Tổ trưởng Tổ chuyên gia quyết định về quy chế hoạt động và các nhiệm vụ cụ thể của Tổ; chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổ; chủ trì các cuộc họp Tổ, thẩm định các ý kiến chuyên gia trước khi báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia.

- Tổ phó Tổ chuyên gia giúp việc Tổ trưởng theo sự phân công của Tổ trưởng.

- Các thành viên Tổ chuyên gia hoạt động theo quy chế hoạt động của Tổ; được cung cấp thông tin cần thiết và dự các cuộc họp, hội nghị có liên quan và theo yêu cầu công việc; có trách nhiệm hoàn thành các công việc được giao đúng thời hạn.

Điều 4. Điều kiện làm việc và kinh phí hoạt động

- Văn phòng Chính phủ bố trí nơi làm việc và đảm bảo các điều kiện làm việc cho Tổ chuyên gia.

- Thù lao cho chuyên gia được trả theo chế độ kiêm nhiệm đối với các thành viên đương nhiệm và theo nội dung công việc đối với các thành viên hợp đồng.

Các thành viên Tổ chuyên gia được hưởng các quyền lợi về đi lại, ăn ở, … theo quy định hiện hành của Nhà nước khi đi công tác trong nước hoặc nước ngoài theo nội dung công việc được giao.

- Kinh phí hoạt động của Tổ chuyên gia được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban Quốc gia và kinh phí tài trợ (nếu có).

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các Thành viên Ủy ban Quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm;
- Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm 63 tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TCCB, TV, Cục QT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5b)

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/QĐ-PCAIDSMTMD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/QĐ-PCAIDSMTMD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2011
Ngày hiệu lực18/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/QĐ-PCAIDSMTMD

Lược đồ Quyết định 09/QĐ-PCAIDSMTMD thành lập Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/QĐ-PCAIDSMTMD thành lập Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/QĐ-PCAIDSMTMD
        Cơ quan ban hànhchống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, Uỷ ban Quốc gia phòng
        Người ký***, Trương Vĩnh Trọng
        Ngày ban hành18/02/2011
        Ngày hiệu lực18/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 09/QĐ-PCAIDSMTMD thành lập Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/QĐ-PCAIDSMTMD thành lập Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Ủy

            • 18/02/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực