Quyết định 10/2001/QĐ-BTC

Quyết định 10/2001/QĐ-BTC về Quy chế chuyển vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Quyết định 10/2001/QĐ-BTC Quy chế chuyển vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 57/2004/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật Bộ Tài chính ban hành đến 31/12/2003 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2001/QĐ-BTC Quy chế chuyển vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2001/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10/2001/QĐ-BTC NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CHUYỂN VÔN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà Nước;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước số 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và Nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phù về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đấu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế chuyển vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước.

Điều 2: Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2001. Những quy định trước đây trài với quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3: Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

QUY CHẾ

CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo quyết định số 10/2001/QĐ-BTC ngày l3/3/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Điều 1: Cơ quan Tài chính chuyển vốn sang Kho bạc nhà nước để thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây dựng (gọi tắt là vốn đầu tư) căn cứ vào:

- Dự toán ngân sách năm (phần chi vốn đầu tư XDCB) được Chính phủ hoặc Uỷ ban nhân dân giao.

- Kế hoạch điều hành ngân sách hàng quý.

- Nhu cầu thanh toán vốn đầu tư hàng quý.

Điều 2: Hàng quý, trước ngày 25 tháng cuối quý trước, căn cứ vào dự toán được giao và kế hoạch khối lượng do các chủ dự án lập, Kho bạc Nhà nước lập kế hoạch thanh toán vốn đầu tư quý theo từng cấp ngân sách gửi cơ quan tài chính. Cụ thể:

- Kho bạc Nhà nước Trung ương tổng hợp nhu cầu thanh toán vốn đầu tư hàng quý của các dự án thuộc NSTW gởi Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư).

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp nhu cầu thanh toán vốn đầu tư hàng quý của ngân sách địa phương gửi Sở Tài chính - Vật giá (phòng Đầu tư).

Riêng đối với các dự án do cấp huyện quản lý, chủ dự án lập kế hoạch vốn đầu tư gửi trực tiếp tới Phòng Tài chính cấp huyện.

Điều 3: Hàng quý, cơ quan Tài chính lập thông báo hạn mức vốn đầu tư (chi tiết theo từng nguồn vốn) gửi Kho bạc Nhà nước, cụ thể:

- Đối với các dự án thuộc NSTW, Vụ Đầu tư lập thông báo hạn mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản (theo mẫu số 01 đính kèm) gửi Vụ Ngân sách nhà nước. Sau khi xem xét, Vụ Ngân sách nhà nước ký thông báo hạn mức, gửi Kho bạc Nhà nước Trung ương 1 liên, gửi Vụ Đầu tư 1 liên và lưu tại Vụ Ngân sách nhà nước 1 liên.

- Đối với các dự án thuộc ngân sách cấp tỉnh, Phòng Đầu tư lập thông báo hạn mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản (theo mẫu số 02 đính kèm) gửi Phòng Ngân sách. Phòng Ngân sách xem xét, trình lãnh đạo Sở Tài chính - Vật giá ký thông báo hạn mức và gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 1 liên, Sở Tài chính - Vật giá lưu 1 liên.

Đối với các dự án thuộc ngân sách cấp huyện, phòng Tài chính huyện lập và ký thông báo hạn mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản (theo mẫu số 03 đính kèm), gửi Kho bạc Nhà nước huyện 1 liên và lưu phòng Tài chính huyện 1 liên:

Điều 4: Hạn mức vốn đầu tư quý là mức cao nhất mà Kho bạc nhà nước được chi trong quý đó. Hạn mức vốn đầu tư quý nếu chi không hết được chuyển sang quý sau. Riêng hạn mức quý IV (kể cả phần các quý trước chuyển sang), được phép kéo dài thời gian sử dụng đến hết tháng 1 năm sau và để thanh toán cho khối lượng trong kế hoạch đã thực hiện đến 31/12 năm trước, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều 5: Hạn mức vốn đầu tư không phân bổ chi tiết theo mục chi của Mục lục Ngân sách nhà nước, khi rút hạn mức phải hạch toán đúng chương, loại, khoản, mục theo Mục lục ngân sách hiện hành.

Điều 6: Khi thông báo hạn mức vốn đầu tư, cơ quan tài chính thông báo tổng mức vốn. Trường hợp cần thiết phải tập trung vốn theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan tài chính (Vụ Đầu tư đối với vốn đầu tư thuộc ngân sách Trung ương; Sở Tài chính-vật giá, Phòng Tài chính đối với vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương) lập bảng kê danh mục một số dự án quan trọng (không chi tiết mức vốn theo dự án) gửi kèm theo hạn mức.

Điều 7: Định kỳ, Kho bạc Nhà nước các cấp báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư gửi cơ quan tài chính đồng cấp theo quy chế cung cấp thông tin về công tác quản lý vốn đầu tư XDCB của Bộ Tài chính.

Điều 8: Việc quản lý, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư thực hiện theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây đựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ và Thông tư số 96/2000/TT-BTC ngày 28/9/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và xây đựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 9: Phương thức chuyển vốn này không áp dụng đối với các dự án có độ mật cao do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp phát trực tiếp; các dự án cấp phát theo hình thức ghi thu, ghi chi và các trường hợp đặc biệt khác được cấp có thẩm quyền quyết định.

 

Bộ Tài chính

.................

Niên độ......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 01

Liên 1: KBNN

Số:........./TV......../NSNN

THÔNG BÁO

HẠN MỨC VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG)

Nơi nhận: Kho bạc Nhà nước Trung ương

Bộ Tài chính duyệt hạn mức vốn đầu tư XDCB quý.... năm 2001 như sau:

(1) Vốn xây dựng cơ bản tập trung:.......................................... đồng

(2) Vốn chương trình mục tiêu :........................................... đồng

(3) Vốn...................................... :........................................... đồng

(4) Vốn...................................... :........................................... đồng

Tổng số tiền (bằng số): .................................................. đồng

Ấn định mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):

........................................................................................................

........................................................................................................

Ghi chú: Danh mục một số dự án quan trọng theo bảng kê đính kèm

Trưởng phòng

Quản lý NSNN

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 2001

TUN. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Vụ trưởng Vụ NSNN

Kho bạc Nhà nước nhận ngày.... tháng... năm 2001. Đã kiểm tra và ghi tài khoản hạn mức kinh phí của Kho bạc

Kế toán KBNN

Thủ trưởng KBNN

 

Bộ Tài chính

Niên độ......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 01

Liên 2: NSNN

Số:........./TV......../NSNN

THÔNG BÁO

HẠN MỨC VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG)

Nơi nhận: Vụ Ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính duyệt hạn mức vốn đầu tư XDCB quý.... năm 2001 như sau:

(1) Vốn xây dựng cơ bản tập trung:.......................................... đồng

(2) Vốn chương trình mục tiêu :........................................... đồng

(3) Vốn...................................... :........................................... đồng

(4) Vốn...................................... :........................................... đồng

Tổng số tiền (bằng số): .................................................. đồng

Ấn định mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):

........................................................................................................

........................................................................................................

Ghi chú: Danh mục một số dự án quan trọng theo bảng kê đính kèm

Trưởng phòng

.....................

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 2001

Vụ Đầu tư

 

Trưởng phòng

Quản lý NSNN

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 2001

TUN, Bộ trưởng Bộ Tài chính
Vụ trưởng Vụ NSNN

 

Bộ Tài chính

Niên độ......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 01

Liên 3: ĐT

Số:........./TV......../NSNN

THÔNG BÁO

HẠN MỨC VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG)

Nơi nhận: Vụ Đầu tư

Bộ Tài chính duyệt hạn mức vốn đầu tư XDCB quý.... năm 2001 như sau:

(1) Vốn xây dựng cơ bản tập trung:.......................................... đồng

(2) Vốn chương trình mục tiêu :........................................... đồng

(3) Vốn...................................... :........................................... đồng

(4) Vốn...................................... :........................................... đồng

Tổng số tiền (bằng số): .................................................. đồng

Ấn định mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):

........................................................................................................

........................................................................................................

Ghi chú: Danh mục một số dự án quan trọng theo bảng kê đính kèm

Trưởng phòng

.....................

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 2001

Vụ Đầu tư

 

Trưởng phòng

Quản lý NSNN

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 2001

TUN, Bộ trưởng Bộ Tài chính
Vụ trưởng Vụ NSNN

 

Sở TC-VG

Niên độ......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 02

Liên 1: KBNN

Số:........./TC-VG

THÔNG BÁO

HẠN MỨC VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (NGÂN SÁCH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW)

Nơi nhận: Kho bạc Nhà nước.............

Sở Tài chính - Vật giá duyệt hạn mức vốn đầu tư XDCB quý.... năm 2001 như sau:

(1) Vốn xây dựng cơ bản tập trung:.......................................... đồng

(2) Vốn chương trình mục tiêu :........................................... đồng

(3) Vốn...................................... :........................................... đồng

(4) Vốn...................................... :........................................... đồng

Tổng số tiền (bằng số): .................................................. đồng

Ấn định mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):

........................................................................................................

........................................................................................................

Ghi chú: Danh mục một số dự án quan trọng theo bảng kê đính kèm

Trưởng phòng

Quản lý Ngân sách

.........., ngày.... tháng.... năm 2001

GĐ Sở Tài chính - vật giá

Kho bạc Nhà nước nhận ngày.... tháng... năm 2001. Đã kiểm tra và ghi tài khoản hạn mức kinh phí của Kho bạc.

Kế toán KBNN

Thủ trưởng KBNN

 

Sở TC-VG

Niên độ......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 02

Liên 2: TC-VG

Số:........./TC-VG

THÔNG BÁO

HẠN MỨC VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (NGÂN SÁCH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW)

Nơi nhận: Sở Tài chính - Vật giá.....

(Phòng Ngân sách)

Sở Tài chính - Vật giá duyệt hạn mức vốn đầu tư XDCB quý.... năm 2001 như sau:

(1) Vốn xây dựng cơ bản tập trung:.......................................... đồng

(2) Vốn chương trình mục tiêu :........................................... đồng

(3) Vốn...................................... :........................................... đồng

(4) Vốn...................................... :........................................... đồng

Tổng số tiền (bằng số): .................................................. đồng

Ấn định mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):

........................................................................................................

........................................................................................................

Ghi chú: Danh mục một số dự án quan trọng theo bảng kê đính kèm

Thẩm kế viên

....................

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 2001

Phòng đầu tư

Kho bạc Nhà nước nhận ngày.... tháng... năm 2001. Đã kiểm tra và ghi tài khoản hạn mức kinh phí của Kho bạc.

Trưởng phòng

Quản lý Ngân sách

....., ngày.... tháng... năm 2001

GĐ Sở tài chính - Vật giá

 

Sở TC-VG

Niên độ......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 02

Liên 3: TC-VG

Số:........./TC-VG

THÔNG BÁO

HẠN MỨC VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (NGÂN SÁCH TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW)

Nơi nhận: Sở Tài chính - Vật giá.....

(Phòng Đầu tư)

Sở Tài chính - Vật giá duyệt hạn mức vốn đầu tư XDCB quý.... năm 2001 như sau:

(1) Vốn xây dựng cơ bản tập trung:.......................................... đồng

(2) Vốn chương trình mục tiêu :........................................... đồng

(3) Vốn...................................... :........................................... đồng

(4) Vốn...................................... :........................................... đồng

Tổng số tiền (bằng số): .................................................. đồng

Ấn định mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):

........................................................................................................

........................................................................................................

Ghi chú: Danh mục một số dự án quan trọng theo bảng kê đính kèm

Thẩm kế viên

....................

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm 2001

Phòng đầu tư

 

Trưởng phòng

Quản lý Ngân sách

....., ngày.... tháng... năm 2001

GĐ Sở tài chính - Vật giá

 

Phòng Tài chính

Niên độ......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 03

Liên 1: KBNN

Số:........./TC-VG

THÔNG BÁO

HẠN MỨC VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (NGÂN SÁCH HUYỆN)

Nơi nhận: Kho bạc Nhà nước.....

Phòng Tài chính duyệt hạn mức vốn đầu tư XDCB quý.... năm 2001 như sau:

(1) Vốn xây dựng cơ bản tập trung:.......................................... đồng

(2) Vốn chương trình mục tiêu :........................................... đồng

(3) Vốn...................................... :........................................... đồng

(4) Vốn...................................... :........................................... đồng

Tổng số tiền (bằng số): .................................................. đồng

Ấn định mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):

........................................................................................................

........................................................................................................

Ghi chú: Danh mục một số dự án quan trọng theo bảng kê đính kèm

Cán bộ quản lý

cấp phát đầu tư

.........., ngày.... tháng.... năm 2001

Trưởng phòng Tài chính

Kho bạc Nhà nước nhận ngày.... tháng... năm 2001. Đã kiểm tra và ghi tài khoản hạn mức kinh phí của Kho bạc.

Kế toán KBNN

Thủ trưởng KBNN

 

Phòng Tài chính

Niên độ......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 03

Liên 2: TC-VC

Số:........./TC-VG

THÔNG BÁO

HẠN MỨC VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN (NGÂN SÁCH HUYỆN)

Nơi nhận: Phòng Tài chính..........

Phòng Tài chính duyệt hạn mức vốn đầu tư XDCB quý.... năm 2001 như sau:

(1) Vốn xây dựng cơ bản tập trung:.......................................... đồng

(2) Vốn chương trình mục tiêu :........................................... đồng

(3) Vốn...................................... :........................................... đồng

(4) Vốn...................................... :........................................... đồng

Tổng số tiền (bằng số): .................................................. đồng

Ấn định mức kinh phí được duyệt là (viết bằng chữ):

........................................................................................................

........................................................................................................

Ghi chú: Danh mục một số dự án quan trọng theo bảng kê đính kèm

Cán bộ quản lý

cấp phát đầu tư

.........., ngày.... tháng.... năm 2001

Trưởng phòng Tài chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2001/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2001/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2001
Ngày hiệu lực01/04/2001
Ngày công báo22/04/2001
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2004
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2001/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 10/2001/QĐ-BTC Quy chế chuyển vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2001/QĐ-BTC Quy chế chuyển vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2001/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành13/03/2001
        Ngày hiệu lực01/04/2001
        Ngày công báo22/04/2001
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2004
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 10/2001/QĐ-BTC Quy chế chuyển vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2001/QĐ-BTC Quy chế chuyển vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước