Quyết định 10/2004/QĐ-BTNMT

Quyết định 10/2004/QĐ-BTNMT phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2004/QĐ-BTNMTđiều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đo đạc Địa chính Công trình


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2004/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH VÀ CÔNG TRÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vào cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 127/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 06 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2003 – 2005;
Theo đề nghị của Giám đốc Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Giám đốc Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Mai Ái Trực

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH VÀ CÔNG TRÌNH
(ban hành kèm theo Quyết định số 10/2004/QĐ-BTNMT ngày 15/06/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình (sau đây gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực đo đạc bản đồ, dịch vụ phục vụ quản lý đất đai và môi trường trên phạm vi cả nước.

Công ty có:

- Tên giao dịch quốc tế: Cadastre and Engineering Survey Company, viết tắc là C.E.S.C;

- Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt ;

- Con dấu riêng; tài khoản tiền Việt và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt ;

- Trụ sở chính tại số 30 đường 3, khu phố 4, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh;

- Chi nhánh tại Hà Nội,

Điều 2: Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định của pháp luật.

Công ty được Nhà nước giao vốn, tài sản và các nguồn lực khác để thực hiện nhiệm vụ của mình. Công ty có trách nhiệm bảo toàn vốn, tài sản được giao, không ngừng tích lũy vốn để đầu tư phát triển, làm tròn nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; thường xuyên cải tiến thiết bị, công nghệ và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

Chương 2:

NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY

Điểu 3: Nhiệm vụ của Công ty

1. Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật thuộc các lĩnh vực đo đạc bản đồ, quản lý đất đai;

2. Xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao nhà nước, lưới trọng lực, lưới địa chính các cấp hạng;

3. Đo vẽ bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính;

4. Đo đạc công trình phục vụ cho thiết kế, quy hoạch, xây dựng và quản lý các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm, công  trình thủy;

5. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, hiệu chỉnh bản đồ địa hình; đo vẽ bản đồ địa hình đáy sông, hồ, biền gần bờ;

6. Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính; bản đồ hành chính các cấp; thành lập các loại bản đồ chuyên đề;

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa lý;

8. Tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực đo đạc bản đồ, quản lý đất đai và môi trường; kiểm nghiệm máy móc, thiết bị đo đạc bản đồ;

9. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

10. Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực đo đạc bản đồ, quản lý đất đai và môi trường;

11. Đào tạo, bồi dưỡng công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Điều 4: Quyền hạn của Công ty

1. Quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài sản và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật;

2. Sản xuất kinh doanh, dịch vụ những ngành, nghề phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ. Mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo khả năng của Công ty;

3. Tự quyết định giá mua, giá bán sản phẩm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, đặt hàng và định giá;

4. Xây dựng, áp dụng định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương và các chi phí khác trên đơn vị sản phẩm, dịch vụ trong khuôn khổ các định mức của Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

5, Tuyển chọn, thuê mướn, bố trí, sử dụng, đào tạo, kỷ luật, cho thôi việc đối với lao động. Lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các quy định khác của pháp luật;

6. Quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước, nước ngoài về lĩnh vực đo đạc cơ bản, bản đồ địa hình, bản đồ địa chính và đo đạc công trình, Cử cán bộ, viên chức, người lao động của Công ty ra nước ngoài công tác, tham quan, khảo sát, học tập theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ;

7. Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu công ty; vay vốn của tổ chức Ngân hàng, tín dụng và các tổ chức tài chính khác; của cá nhân, tổ chức ngoài công ty, người lao động và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật;

8. Chủ động sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, sử dụng và quản lý các quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật;

9. Quyết định trích khấu hao tài sản cố định theo nguyên tắc mức trích khấu hao tối thiểu đảm bảo bù đắp hao mòn hữu hình, vô hình của tài sản cố định và không thấp hơn tỷ lệ trích khấu hao tối thiểu do Chính phủ quy định;

10. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước, không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Công ty;

11. Được chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ, thưởng tăng năng suất lao động, thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Các khoản tiền thưởng được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trên cơ sở bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Công ty do các sáng kiến, đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý, công nghệ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, chi phí đem lại;

12. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của pháp luật;

13. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích lập quỹ dự phòng tài chính, phần lợi nhuận thực hiện còn lại được phân chia theo nguồn vốn nhà nước đầu tư và nguồn vốn công ty huy động như sau:

a) Phần lợi nhuận chia theo nguồn vốn nhà nước đầu tư được dùng để tái đầu tư tăng vốn Nhà nước tại Công ty hoặc hình thành quỹ tập trung để đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước khác thuộc lĩnh vực nhà nước cần phát triển hoặc chi phối theo quy định của Chính phủ.

b) Phần lợi nhuận phân chia theo nguồn vốn công ty tự huy động được trích lập quỹ đầu tư phát triển theo quy định của Chính phủ, phần còn lại do công ty tự quyết định việc phân phối vào quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.

Trường hợp còn nợ đến hạn phải trả mà chưa trả hết, Công ty chỉ được tăng lương, trích thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả người quản lý sau khi đã trả hết nợ đến hạn.

Điều 5: Trách nhiệm của Công ty

1. Đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng ngành nghề đã được quy định. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty, trước khách hàng và pháp luật về sản phẩm, dịch vụ do Công ty thực hiện;

2. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao; sử dụng có hiệu quả tài sản, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Công ty để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh;

3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao, chiến lược phát triển của ngành và nhu cầu của thị trường. Đối với chiến lược phát triển của Công ty, phải trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trước khi thực hiện;

4. Thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, Bảo đảm để người lao động được tham gia quản lý công ty;

5. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng, an ninh, văn hóa, trật tự, an toàn xã hội;

6. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình hoạt động của Công ty theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

7. Thực hiện các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ; kế toán, hạch toán; chế độ kiểm toán và các chế độ khác do pháp luật quy định;

8. Công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng, khách quan về hoạt động của Công ty theo quy định của Nhà nước;

9. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản khác nộp ngân sách nhà nước theo quy định;

10. Chịu sự giám sát, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

11. Chịu trách nhiệm trước người đầu tư vốn về việc sử dụng vốn để đầu tư thành lập doanh nghiệp khác.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

Điều 6: Người đứng đầu Công ty là Giám đốc. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Giám đốc Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Doanh nghiệp nhà nước. Giám đốc là đại diện pháp nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về mọi hoạt động của Công ty.

Giám đốc Công ty có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Nhận vốn, đất đai, tài sản và các nguồn lực khác do Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao để quản lý, sử dụng theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ được giao và định hướng phát triển Công ty, Sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn;

2. Quyết định các dự án đầu tư, các hợp đồng bán tài sản có giá trị đến 30% tổng giá trị tài sản còn lại trên sổ kế toán của Công ty;

3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, hàng năm, phương án đầu tư, liên doanh, đề án tổ chức quản lý của Công ty trình Bộ Trưởng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

4. Ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương để áp dụng trong nội bộ Công ty và những văn bản khác phù hợp với quy định của pháp luật; quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và hoạt động trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

5. Trình Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thuởng, kỷ luật Phó Giám đốc, Kế toán trưởng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Quyết định tuyển chọn, ký hợp đồng, tiếp nhận, thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cử đi học, công tác trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

7. Quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ phù hợp với những quy định của Nhà nước;

8. Báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Công ty theo quy định của pháp luật;

9. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước đối với việc thực hiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Giúp việc Giám đốc có một số Phó Giám đốc và Kế toán trưởng. Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm.

Phó Giám đốc được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số mặt công tác cụ thể của Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Kế toán trưởng giúp Giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thống kê, kế toán, tài chính của Công ty và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Tổ chức bộ máy giúp việc Giám đốc

1. Văn phòng;

2. Phòng Kế hoạch sản xuất;

3. Phòng Tài chính – Kế toán;

4. Phòng Kỹ thuật – Công nghệ;

5. Phòng Kiểm tra Chất lượng sản phẩm;

6. Chi nhánh tại Hà Nội.

Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong quản lý, điều hành công việc theo từng tổ chức, lĩnh vực hoạt động của Công ty. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động của đơn vị do mình phụ trách, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, Trưởng phòng về những việc được phân công, ủy quyền.

Điều 8: Các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty

1. Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 103;

2. Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 104

3. Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 201;

4. Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 202;

5. Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 203;

6. Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 204;

7. Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 301;

8. Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 302;

9. Xí nghiệp Trắc địa bản đồ 305;

10. Xí nghiệp Ảnh – Công trình;

11. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ;

12. Trung tâm Địa chính đô thị phía

13. Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc;

14. Trung tâm Kỹ thuật môi trường.

Các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty có con dấu riêng; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và hạch toán phụ thuộc Công ty.

Người đứng đầu các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty là Giám đốc; giúp việc Giám đốc có một số Phó Giám đốc. Giám đốc và Phó giám đốc của các đơn vị sản xuất trực thuộc do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Giám đốc đơn vị sản xuất trực thuộc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về toàn bộ hoạt động của đơn vị. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị về lĩnh vực công tác được phân công và ủy quyền.

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các đơn vị và Giám đốc đơn vị do Giám đốc Công ty quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức hoạt động của từng đơn vị.

Chương 4:

TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Điều 9: Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, tự chủ về tài chính trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

Điêu 10: Vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ của Công ty gồm có:

1. Vốn kinh doanh tại thời điểm ngày 01 thang 01 năm 2004: 30.447.949.742 đồng;

2. Vốn đầu tư bổ sung của Công ty;

3. Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung theo quy định hiện hành.

Khi tăng, giảm vốn điều lệ, công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và công bố vốn điều lệ của Công ty được điều chỉnh.

Điều 11: Công ty có trách nhiệm thực hiện Luật Kế toán, Luật Thống kê và Quy chế quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh theo đúng quy định của Nhà nước.

Chương 5:

TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

Điều 12: Đại hội công nhân viên chức là hình thức trực tiếp để người lao động trong Công ty tham gia quản lý Công ty. Đại hội công nhân viên chức thực hiện các quyền sau đây:

1. Tham gia thảo luận xây dựng thỏa ước lao động tập thể để đại diện người lao động thương lượng và ký kết với Giám đốc Công ty;

2. Thảo luận và thông qua các quy chế, quy định có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động trong Công ty;

3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả quản lý sản xuất, kinh doanh. Đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện lao động, làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; các vấn đề về vệ sinh môi trường, đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại người lao động của Công ty.

Tổ chức và hoạt động của Đại hội công nhân viên chức trong Công ty thực hiện theo hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt .

Chương 6:

MỐI QUAN HỆ CỦA CÔNG TY

Điều 13: Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Chấp hành, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quyết định của Bộ trưởng liên quan đến Công ty; tuân thủ sự hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra của các cơ quan chức năng của Bộ;

2. Thực hiện nghiêm túc quy hoạch, chiến lược phát triển Công ty trong tổng thể quy hoạch chiến lược phát triển ngành;

3. Chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác tổ chức cán bộ, chế độ tài chính, tín dụng và chế độ kế toán, thống kê;

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng của Bộ về việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình, quy phạm theo quy định của pháp luật;

Điều 14: Đối với địa phương

Công ty chịu sự quản lý nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn lãnh thổ theo quy định của pháp luật.

Điều 15: Đối với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Công ty

Công ty chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt thông qua tổ chức cơ sở Đảng tại Công ty.

Công ty tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đảng, đoàn thể tại Công ty hoạt động.

Các tổ chức đảng, đoàn thể tại Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức đó.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16: Điều lệ này áp dụng cho Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình. Tất cả các đơn vị thuộc Công ty phải tuân thủ Điều lệ này.

Điều 17: Các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty  để xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị trình Giám đốc Công ty phê duyệt. Quy chế Tổ chức và hoạt động của đơn vị không được trái với Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 18: Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Giám đốc Công ty trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2004/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2004/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2004
Ngày hiệu lực12/07/2004
Ngày công báo27/06/2004
Số công báoSố 32
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2004/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 10/2004/QĐ-BTNMTđiều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đo đạc Địa chính Công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2004/QĐ-BTNMTđiều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đo đạc Địa chính Công trình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2004/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýMai Ái Trực
        Ngày ban hành15/06/2004
        Ngày hiệu lực12/07/2004
        Ngày công báo27/06/2004
        Số công báoSố 32
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 10/2004/QĐ-BTNMTđiều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đo đạc Địa chính Công trình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2004/QĐ-BTNMTđiều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đo đạc Địa chính Công trình

            • 15/06/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2004

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực