Quyết định 10/2007/QĐ-UBND-VHTT

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND-VHTT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động Văn hóa và Phòng chống tệ nạn xã hội quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2007/QĐ-UBND-VHTT Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa phòng chống tệ nạn xã hội quận 12


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 10/2007/QĐ-UBND-VHTT

Quận 12, ngày 05 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI QUẬN 12

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm;
Căn cứ Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao và Trưởng Phòng Nội vụ quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội quận 12 (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Công an quận, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Phòng Y tế, Trưởng Phòng Kinh tế, Đội Trưởng Đội Quản lý thị trường, Thủ trưởng cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và Trưởng Ban Chỉ đạo Quản lý hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 12 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quang

  

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI QUẬN 12(GỌI TẮT LÀ ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND-VHTT ngày 05 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 12)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận 12

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận 12 là lực lượng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, gồm các Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cấp quận và 11 Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cấp phường được thành lập theo quy định tại Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ; Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ, Chỉ thị số 814/TTg ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 149/QĐ-UB-NC ngày 16 tháng 01 năm 1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; trên cơ sở phối hợp các ngành Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Kinh tế, Quản lý thị trường, Y tế và các Phòng - ban ngành có liên quan để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội, nhằm thiết lập trật tự kỷ cương, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức và công dân, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước.

Điều 2. Phạm vi hoạt động

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp trên địa bàn quận 12 có trách nhiệm chủ động kiểm tra và phối hợp với các ngành, các cấp trong việc kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, đánh bạc và các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Chương 2:

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp trên địa bàn quận 12 có chức năng kiểm tra, phát hiện và xác lập hồ sơ vi phạm pháp luật, đề xuất xử lý kịp thời trong các hoạt động văn hóa; dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Điều 4. Nhiệm vụ

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp trên địa bàn quận 12 có nhiệm vụ:

1. Thường xuyên theo dõi, khảo sát nắm tình hình, tổ chức kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thông tin, kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn để tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội cùng cấp chỉ đạo các biện pháp nhằm ngăn chặn, đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

2. Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật phải yêu cầu đương sự đình chỉ ngay hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, xác lập đầy đủ hồ sơ vi phạm và chuyển vụ việc cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Chuyển vụ việc vi phạm đến cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền đối với những trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

Điều 5. Quyền hạn

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp trên địa bàn quận 12 có quyền hạn:

1. Yêu cầu cơ quan, các tổ chức, cá nhân và các tổ chức đoàn thể các cấp phối hợp, hỗ trợ thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

2. Yêu cầu chủ cơ sở hoạt động kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh chấp hành quyết định kiểm tra, xuất trình các giấy tờ liên quan, cung cấp đầy đủ các vấn đề có liên quan đến việc kiểm tra; đồng thời đề nghị chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải hợp tác, hỗ trợ Đoàn Kiểm tra thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Lập biên bản khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính; thực hiện các quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; đồng thời phải tiến hành theo đúng quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4. Đối với hành vi vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền xử lý của Đoàn Kiểm tra hoặc hành vi có dấu hiệu của tội phạm thì phải lập biên bản, chuyển tài liệu liên quan, tang vật, phương tiện vi phạm (nếu có) đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Cơ cấu của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp trên địa bàn quận 12

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp trên địa bàn quận 12 được tổ chức ở 02 cấp: quận và phường.

1. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận 12

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận 12 gồm: 01 Trưởng đoàn là Phó Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12.

Các thành viên trong Đoàn gồm các chuyên viên: Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Công an, Đội Quản lý thị trường 12B, Quân sự.

2. Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội 11 phường

Tùy theo tình hình tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội phường; phân công cán bộ có đủ năng lực và uy tín làm Tổ trưởng chỉ huy điều hành Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội để kiểm tra và xử lý, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm tại địa phương, đồng thời phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội thành phố Hồ Chí Minh và quận 12 khi có yêu cầu.

Điều 7. Thẩm quyền thành lập

1. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận 12 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 ký quyết định thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao (kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội quận 12).

2. Căn cứ vào tình hình tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét quyết định thành lập, bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổ trưởng và các thành viên trong Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội theo đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành văn hóa - xã hội phường.

Điều 8. Hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận 12

1. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận 12 làm việc theo cơ chế phối hợp do Trưởng đoàn điều hành mọi hoạt động chung của Đoàn và chịu trách nhiệm trước người có thẩm quyền bổ nhiệm được quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

Trưởng đoàn có trách nhiệm thông báo lịch công tác cho các thành viên tham gia Đoàn trước từ 3 đến 5 giờ đồng hồ hoặc đột xuất (khi cần thiết) và có nhận xét định kỳ 06 tháng, 01 năm về kết quả công tác của từng thành viên.

Các thành viên trong Đoàn chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn về những công việc đã được phân công theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình đang công tác.

2. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cấp nào do Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội cấp đó chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

3. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội chỉ được tiến hành kiểm tra khi có ít nhất quá bán thành viên Đoàn cùng tham gia, trong đó phải có Trưởng đoàn và phải xuất trình quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra, thẻ kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này.

Chương 4:

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Mối quan hệ công tác

1. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận 12

a) Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành văn hóa - xã hội quận 12 (theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12). 

b) Phối hợp thực hiện nghiệp vụ đối với các phòng ban chức năng liên quan và Tổ Kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn xã hội 11 phường.

c) Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chung, chương trình, kế hoạch tổ chức kiểm tra liên ngành (định kỳ, đột xuất); đồng thời báo cáo kịp thời các vụ việc lớn, phức tạp và kết quả xử lý trên địa bàn quận hoặc báo cáo nhanh theo yêu cầu đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội 11 phường

a) Chấp hành chủ trương, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 và chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành văn hóa - xã hội phường (theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường).

b) Chủ động thực hiện kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn, phối hợp với Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành phố, quận trong việc kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm trên địa bàn.

c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, 6 tháng và 01 năm, báo cáo nhanh, kịp thời các vụ việc lớn và phức tạp, báo cáo vụ việc vi phạm và kết quả xử lý trên địa bàn.

3. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội các cấp có nhiệm vụ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Kiểm tra hoạt động có hiệu quả, chịu trách nhiệm về tình hình, diễn biến vi phạm và kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn mình quản lý.

4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Đoàn Kiểm tra chịu sự chỉ đạo, phân công của Trưởng Đoàn; đề xuất các vấn đề có liên quan để Trưởng đoàn kịp thời có biện pháp giải quyết, xử lý hoặc báo cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết.

Điều 10. Cơ chế phối hợp hoạt động

1. Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội ở các cấp trên cùng một địa bàn phải thống nhất xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, quý và cả năm nhằm hạn chế việc chồng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra.

2. Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Mọi kế hoạch, thông tin về công tác kiểm tra được bảo mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Chương 5:

KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điều 11. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của công tác kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận, phường do ngân sách quận, phường cấp từ ngân sách địa phương và các khoản thu nộp phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường chịu trách nhiệm bố trí ngân sách, quản lý kinh phí và duyệt chi công tác phí, bồi dưỡng, phương tiện, công cụ hỗ trợ phục vụ trong quá trình kiểm tra, nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội trên địa bàn quận.

Điều 12. Phụ cấp, phương tiện hoạt động

1. Chế độ phụ cấp: Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội được hưởng tiền làm thêm giờ, làm đêm theo quy định của Bộ Luật Lao động; được bồi dưỡng ăn đêm nếu làm việc trong thời gian từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau theo quy định của Nhà nước.

2. Phương tiện hoạt động

Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội được trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ cần thiết như: thẻ kiểm tra, được trang bị công cụ hỗ trợ… để thực hiện chức trách của mình; có trách nhiệm trong việc sử dụng và bảo quản tốt phương tiện được cấp.

Chương 6:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 13. Chế độ khen thưởng

1. Khen thưởng đột xuất do đạt thành tích xuất sắc trong các đợt công tác cao điểm, hàng năm theo quy định chung của Nhà nước.

2. Thành viên của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng thì được hưởng chế độ trợ cấp, đền bù theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

Điều 14. Xử lý vi phạm

1. Sau khi lập biên bản thống nhất các hành vi vi phạm của cơ sở kinh doanh dịch vụ, Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận, phường chuyển giao biên bản, hồ sơ có liên quan về cho Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận 12 để tham mưu hình thức xử lý trước khi trình cho Hội đồng xử lý vi phạm về lĩnh vực văn hóa - thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội quận 12 xem xét quyết định.

2. Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu thành viên của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có hành vi vi phạm hoặc lạm dụng quyền hạn, vi phạm pháp luật thì Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp thành viên đó và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp để tùy theo mức độ vi phạm của người đó mà xử lý kỷ luật. Việc xử lý hành vi vi phạm được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Chương 7:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan

1. Trách nhiệm của Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao

Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao là cơ quan thường trực về công tác kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội có trách nhiệm:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 12 điều hành hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận và 11 phường. Chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ, đột xuất; tổng hợp và dự thảo báo cáo, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội trình Ủy ban nhân dân quận 12.

b) Thành lập Tổ công tác thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo liên ngành văn hóa - xã hội quận 12 gồm 4 cán bộ trong định biên của Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao và do Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo.

c) Chủ động đề xuất nhân sự của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận 12 và đảm bảo bố trí đủ cán bộ theo Quy chế đề ra. 

d) Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch dự trù kinh phí hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận 12 hàng năm và quyết toán kinh phí theo quy định của Bộ Tài chính. 

2. Trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan

Thủ trưởng các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trường 12B, Công an quận có trách nhiệm cử cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực tham gia Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận 12 và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ tham gia Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường có trách nhiệm thành lập, bảo đảm về nhân sự và chế độ, chính sách, kinh phí hoạt động của Tổ Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội cùng cấp thực hiện đúng quy định của Quy chế này.

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 11 phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình quản lý có biện pháp tổ chức, phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung Quy chế này.

2. Giao cho Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết.

3. Việc bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh Quy chế do Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành văn hóa - xã hội quận 12)./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2007/QĐ-UBND-VHTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2007/QĐ-UBND-VHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2007
Ngày hiệu lực12/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2007/QĐ-UBND-VHTT

Lược đồ Quyết định 10/2007/QĐ-UBND-VHTT Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa phòng chống tệ nạn xã hội quận 12


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2007/QĐ-UBND-VHTT Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa phòng chống tệ nạn xã hội quận 12
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2007/QĐ-UBND-VHTT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Văn Quang
        Ngày ban hành05/06/2007
        Ngày hiệu lực12/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 10/2007/QĐ-UBND-VHTT Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa phòng chống tệ nạn xã hội quận 12

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2007/QĐ-UBND-VHTT Quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa phòng chống tệ nạn xã hội quận 12

         • 05/06/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/06/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực