Quyết định 10/2010/QĐ-UBND

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của thành phố thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND mức trợ cấp hàng tháng cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 11/2014/QĐ-UBND trợ cấp cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng điều dưỡng Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2010/QĐ-UBND mức trợ cấp hàng tháng cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 10/2010/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÁC TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG CỦA THÀNH PHỐ THUỘC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND Thành phố tại Công văn số 29/HĐND ngày 29/01/2010 về việc thống nhất mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ, nhân viên của Trung tâm nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội và người có công TP Hà Nội;
Xét đề nghị của Liên sở: Lao động – Thương binh và Xã hội – Tài chính tại tờ trình số 2057/LS LĐTBXH-TC ngày 07/12/2009,;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý. Cụ thể:

1. Mức trợ cấp 500.000 đồng/người/tháng cho cán bộ, công nhân viên tại Khu điều dưỡng tâm thần, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật, Trung tâm Bảo trợ xã hội I, II, III, IV, Trung tâm phục hồi chức năng Việt – Hàn, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật.

2. Mức trợ cấp 400.000 đồng/người/tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội khác và các Trung tâm điều dưỡng người có công

Mức trợ cấp này được thực hiện từ ngày 01/01/2010.

Điều 2. Nguồn kinh phí trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên quy định tại Điều 1 Quyết định này do ngân sách Thành phố đảm bảo và được bố trí trong dự toán giao hàng năm cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp đúng đối tượng, đúng mục đích và quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố, Giám đốc các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC, TP; (để báo cáo);
- Đoàn ĐB QH Thành phố; (để báo cáo);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND Tp (để báo cáo);
- Cục KTVB QPPL-Bộ TP; (để báo cáo);
- WEBSITE Chính phủ;
- Các đ/c PCT UBNDTP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Ban VHXH HĐNDTP;
- Công báo HN; Các báo HNM, KTĐT CN TTXVN HN; Đài PTTH HN;
- PVP Đỗ Đình Hồng;
- LĐCSXH, KT, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Văn Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/02/2010
Ngày hiệu lực21/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2014
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 10/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2010/QĐ-UBND mức trợ cấp hàng tháng cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2010/QĐ-UBND mức trợ cấp hàng tháng cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýĐào Văn Bình
       Ngày ban hành11/02/2010
       Ngày hiệu lực21/02/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2014
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10/2010/QĐ-UBND mức trợ cấp hàng tháng cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2010/QĐ-UBND mức trợ cấp hàng tháng cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội