Quyết định 10/2011/QĐ-UBND

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND về điều chỉnh nội dung kèm theo Quyết định 33/2010/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 33/2010/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2011/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2010/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2010 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 13/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 25 về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 711/STC-NS ngày 20/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới, cụ thể như sau:

1. Tại tiết b, điểm 1.2, khoản 1, Phần I điều chỉnh, bổ sung thành: “…từ 51 biên chế trở lên được bố trí 3 người (Riêng Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh được tính theo số lượng thực tế). Trường hợp đơn vị thực hiện số lượng cao hơn quy định trên thì sử dụng kinh phí được giao trong dự toán (kinh phí tự chủ) để chi trả. Từ năm 2012, xem xét tăng định mức hỗ trợ đối với lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để đảm bảo thực hiện các chế độ, chính sách cho những lao động này theo quy định”.

2. Khoản 1, Phần IV điều chỉnh bổ sung thành: “…Ưu tiên chi kiến thiết thị chính; hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; quy hoạch đô thị và chi đặc thù cho huyện đảo…”.

Điều 2. Ngoài những nội dung điều chỉnh, bổ sung tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung khác quy định tại Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND tỉnh không thay đổi, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các Hội, đoàn thể tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH: Quân sự, Bộ đội Biên phòng;
- VPUB: PVP, các phòng nghiên cứu; CBTH;
- Lưu VT, KTTH (hoa 67)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2011
Ngày hiệu lực09/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 33/2010/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 33/2010/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýNguyễn Xuân Huế
       Ngày ban hành09/05/2011
       Ngày hiệu lực09/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 10/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 33/2010/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2011/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 33/2010/QĐ-UBND

        • 09/05/2011

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 09/05/2011

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực