Quyết định 10/2011/QĐ-UBND

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND về quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định 10/2011/QĐ-UBND phối hợp liên ngành quản lý lao động nước ngoài đã được thay thế bởi Quyết định 214/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực Hòa Bình 2017 và được áp dụng kể từ ngày 16/02/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2011/QĐ-UBND phối hợp liên ngành quản lý lao động nước ngoài


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HOÀ BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2011/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 13 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03-12-2004;

Căn cứ Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25-3-2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10-6-2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25-3-2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tại Tờ trình số 41/TTr-LĐTBXH ngày 20-5-2011; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1108/BC-STP ngày 28-10-2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung Quy chế, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Kế Hoạch và Đầu Tư, Công thương, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:10 /2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Hòa Bình)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, cơ chế và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nước ngoài làm việc tại tỉnh Hòa Bình và các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có sử dụng người nước ngoài, theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25-3-2008 của Chính phủ.

2. Các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm thống nhất công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, tránh hình thức chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác này, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

2. Hoạt động phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan phối hợp và tuân thủ quy định của pháp luật trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh và các văn bản pháp luật khác liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quản lý của đơn vị.

3. Đảm bảo khách quan trong quá trình phối hợp, cùng phát hiện những điểm bất hợp lý, chưa phù hợp trong việc tổ chức thực hiện để tham mưu, đề xuất với các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại địa bàn.

Điều 4. Cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại địa bàn tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh là cơ quan phối hợp.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Xây dựng kế hoạch phối hợp công tác, tổ chức điều phối các hoạt động, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan thẩm quyền về tình hình thực hiện công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

2. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo đề nghị của cơ quan phối hợp, tổng hợp tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cơ quan phối hợp về công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại địa bàn, báo cáo đề xuất hoặc giải trình nội dung liên quan cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền về tình hình phối hợp theo quy định trong Quy chế này.

3. Chủ trì tổ chức hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện kiểm tra về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các ngành có liên quan để tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các quy định của Bộ luật Lao động, các quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

5. Thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài các văn bản quy phạm pháp luật trong việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

6. Công khai và cụ thể hóa về đối tượng, thủ tục, thời hạn cấp mới, cấp lại gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25-3-2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

7. Xử lý theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm pháp luật lao động và quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Công an tỉnh

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự.

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh trật tự và an toàn xã hội.

2. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự và an toàn xã hội của lao động là người nước ngoài, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài, có các biện pháp xử lý vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Thực hiện công tác quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và lao động là người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hướng dẫn doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mời, đón, bảo lãnh và thực hiện các quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

5. Thực hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ thị thực, cấp, gia hạn, sửa đổi, huỷ bỏ chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ thường trú đối với người nước ngoài và lao động là người nước ngoài theo quy định.

Điều 7. Sở Công thương

1. Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo thẩm quyền.

2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Văn phòng đại diện, chi nhánh Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

4. Thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh Văn phòng đại diện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

5. Thực hiện đầy đủ chế độ lưu trữ hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật về lưu trữ.

Điều 8. Sở Tư pháp

1. Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc cung cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 6 tháng trở lên đang làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp trong công tác kiểm tra liên ngành về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Định kỳ hàng tháng cung cấp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các thông tin: Cấp mới, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà người đại diện pháp luật là người nước ngoài.

Điều 10. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14-3-2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo ủy quyền thực hiện quản lý nhà nước về lao động tại khu công nghiệp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 897/LĐTBXH-LĐVL ngày 02-12-2009.

2. Tổ chức tập huấn hướng dẫn các quy định của pháp luật lao động đối với người sử dụng lao động, người lao động là người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp.

3. Hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp.

4. Theo dõi, thống kê tình hình tăng giảm lao động nước ngoài; tình hình tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chương III

CHẾ ĐỘ HỘI HỌP VÀ BÁO CÁO

Điều 11: Chế độ hội họp, chế độ báo cáo

1. Các cơ quan phối hợp báo cáo bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các hoạt động triển khai của đơn vị về thực hiện công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, định kỳ 6 tháng vào ngày 25 tháng 6 và cả năm vào ngày 25 tháng 12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng khác trước ngày 15 tháng 7 và 15 tháng 01 hàng năm theo quy định.

2. Định kỳ sáu tháng hoặc một năm, liên ngành họp để đánh giá kết quả thực hiện, lập kế hoạch đề ra phương hướng nhiệm vụ sắp tới, báo cáo đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để có sự chỉ đạo phù hợp, kịp thời về công tác quản lý người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài

- Thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 34/ 2008/ NĐ-CP ngày 25-3- 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Phối hợp tạo điều kiện cùng các cơ quan lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, quản lý, sử dụng lao động nước ngoài tại đơn vị.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Công an tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh căn cứ phạm vi, chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quy chế này.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, đề nghị phản ánh bằng văn bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2011
Ngày hiệu lực23/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/02/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2011/QĐ-UBND phối hợp liên ngành quản lý lao động nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2011/QĐ-UBND phối hợp liên ngành quản lý lao động nước ngoài
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2011/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Cửu
        Ngày ban hành13/06/2011
        Ngày hiệu lực23/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/02/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10/2011/QĐ-UBND phối hợp liên ngành quản lý lao động nước ngoài

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2011/QĐ-UBND phối hợp liên ngành quản lý lao động nước ngoài