Quyết định 10/2012/QĐ-UBND

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND sửa đổi quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 69/2009/QĐ-UBND

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức sở tài đã được thay thế bởi Quyết định 35/2019/QĐ-UBND nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2012/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức sở tài


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2009/QĐ-UBND NGÀY 28/3/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 13 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 16/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 54/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực tài chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 19/TTr-STC ngày 14 tháng 3 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh; cụ thể:

1. Sửa đổi Khoản 11, Điều 3, Chương II Nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trực thuộc Sở Tài chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 4, Chương III Tổ chức bộ máy và biên chế như sau:

a) Các tổ chức giúp việc Giám đốc sở:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Tài chính Hành chính - Sự nghiệp

- Phòng Tài chính Đầu tư xây dựng cơ bản

- Phòng Ngân sách

- Phòng Giá - Công sản

- Phòng Pháp chế.

Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng, Thanh tra có Chánh Thanh tra và không quá 02 Phó Chánh thanh tra, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Các chức vụ này do Giám đốc sở bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm. Riêng chức vụ Chánh Thanh tra phải có thỏa thuận với Chánh Thanh tra tỉnh;

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc sở quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2012
Ngày hiệu lực09/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật11 tháng trước
(03/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2012/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức sở tài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 10/2012/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức sở tài
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu10/2012/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
      Người kýLê Thanh Cung
      Ngày ban hành30/03/2012
      Ngày hiệu lực09/04/2012
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
      Cập nhật11 tháng trước
      (03/01/2020)

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 10/2012/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức sở tài

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2012/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức sở tài