Quyết định 10/2012/QĐ-UBND

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND lập thẩm định phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị đã được thay thế bởi Quyết định 16/2019/QĐ-UBND công tác thẩm định quản lý quy hoạch xây dựng Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 13/11/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2012/QĐ-UBND lập thẩm định phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 12 tháng 03 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/06/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 90/TTr-SXD ngày 30/11/2011 và số 28/SXD-QH ngày 17/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy hoạch một số nội dung về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

1. Tổ chức lập quy hoạch đô thị

a. Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh tổ chức lập quy hoạch đô thị bao gồm:

- Quy hoạch chung thành phố Kon Tum.

- Quy hoạch chung khu đô thị mới và Quy hoạch khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh (khi cần thiết).

b. UBND các huyện, thành phố tổ chức lập quy hoạch trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý:

- Quy hoạch chung (trừ Quy hoạch chung thành phố Kon Tum).

- Quy hoạch chi tiết thị trấn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

2. Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị

a. Đối với quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử …, UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định;

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội, nghề nghiệp có liên quan. Tùy theo tính chất, nội dung từng đồ án quy hoạch đô thị cụ thể, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b. UBND các huyện, thành phố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đối với quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình.

3. Điều chỉnh quy hoạch đô thị

a. Đối với đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh: UBND các huyện, thành phố và Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm rà soát quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc địa bàn quản lý của mình, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh (thông qua Sở Xây dựng tổng hợp đề xuất, tham mưu).

b. Đối với đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các huyện, thành phố trước khi quyết định điều chỉnh phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng.

4. Quản lý quy hoạch đô thị

a. Cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị:

- UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp các thông tin theo quy hoạch đô thị được cấp co thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn do mình quản lý, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Quản lý đô thị thành phố là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND các huyện, thành phố cung cấp thông tin quy hoạch đô thị.

- Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin trong khu vực khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu do đơn vị quản lý theo quy định pháp luật về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu cho các tổ chức cá nhân có yêu cầu.

- Các thông tin quy hoạch đô thị được cung cấp bao gồm: Giới thiệu địa điểm xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch, thỏa thuận quy hoạch tuyến hạ tầng kỹ thuật đô thị và các thông tin liên quan khác của đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt.

b. Cấp giấy phép quy hoạch:

- Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép quy hoạch cho các trường hợp sau:

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, có quy mô trên 50 ha trong phạm vi toàn tỉnh và dự án đầu tư xây dựng có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, lịch sử của tỉnh.

+ Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị (trừ nhà ở) và dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất khu vực đô thị thành phố.

- UBND các huyện, thành phố cấp giấy phép quy hoạch cho các trường hợp còn lại trong khu vực đô thị thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn, theo dõi kiểm tra việc thực hiện theo quy định tại Quyết định này và các văn bản quy định pháp luật có liên quan về quy hoạch đô thị.

2. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị thuộc phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý theo đúng quy định tại Quyết định này, các văn bản quy định pháp luật có liên quan về quy hoạch đô thị và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 05/01/2006 của UBND tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, KTN5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2012
Ngày hiệu lực22/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2012/QĐ-UBND lập thẩm định phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2012/QĐ-UBND lập thẩm định phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành12/03/2012
        Ngày hiệu lực22/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2012/QĐ-UBND lập thẩm định phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2012/QĐ-UBND lập thẩm định phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị