Quyết định 10/2012/QĐ-UBND

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND về Quy định cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hiện Quyết định 1766/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2012/QĐ-UBND Quy định cơ chế quản lý điều hành tổ chức thực hiện


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2012/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1766/QĐ-TTG NGÀY 10/10/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TUYÊN QUANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đầu tư dự án thủy điện Na Hang (nay là thủy điện Tuyên Quang); Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời về bồi thường, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; Quyết định số 675/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 937/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang; Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 79/TTr-SKH ngày 30 tháng 5 năm 2012 về phê duyệt Quyết định ban hành Quy định cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/201 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Giám đốc Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ NN và PTNT;
- Bộ TN và MT;
- Bộ KH và ĐT; Báo cáo
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Toà án ND tỉnh;
- Viện KSND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Như điều 3 (thi hành);
- Các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Chuyên viên: TH, XDCB, TĐ, TNMT, TC;
- Lưu VT. (Hg-200)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

QUY ĐỊNH

CƠ CHẾ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1766/QĐ-TTG NGÀY 10/10/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TUYÊN QUANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Quy định trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành để tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ và có hiệu quả nội dung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2007 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg) và Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây viết tắt là Quyết định số 1766/QĐ-TTg).

2. Đảm bảo thực hiện đúng quy định của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí; đảm bảo dân chủ, công khai trong tổ chức thực hiện.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của Quy định này là toàn bộ các nội dung triển khai thực hiện về bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân tái định cư, hộ dân sở tại; đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư thủy điện Tuyên Quang và các công trình hạ tầng liên vùng tái định cư trên địa bàn huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Thành phố Tuyên Quang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 1766/QĐ-TTg.

2. Đối tượng áp dụng.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn các huyện, thành phố có khu tái định cư; các Sở, ban, ngành, đơn vị và các tập thể hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 1766/QĐ-TTg.

3. Những nội dung về quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, không nêu trong quy định này được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và chỉ đạo toàn diện việc tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và giao nhiệm vụ thực hiện cụ thể như sau:

1. Thực hiện Quy hoạch theo Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg

Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Sở Giao thông Vận tải, Chi cục Kiểm lâm, Ủy ban nhân dân huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tiếp tục quản lý, tổ chức thực hiện và hoàn thiện hồ sơ kiểm toán, quyết toán các dự án, công trình, hạng mục đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư bảo đảm theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch theo Quyết định số 1766/QĐ-TTg

2.1. Phân cấp cho Uỷ ban nhân dân huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

a) Bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho số hộ điều chỉnh, bổ sung (bao gồm số hộ trên cos 120 m và số hộ phải di chuyển do điều chỉnh dự án tái định cư xã Phú Lâm huyện Yên Sơn);

b) Đầu tư tạo quỹ đất ở, đất sản xuất và giao bổ sung cho hộ tái định cư;

c) Đầu tư hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động thuộc hộ tái định cư;

d) Các nội dung hỗ trợ khác để ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho hộ tái định cư và hộ sở tại có liên quan theo Quy hoạch được duyệt.

2.2. Giao Ủy ban nhân dân huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang làm chủ đầu tư:

a) Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ kiểm toán, quyết toán các công trình, dự án tái định cư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quy hoạch tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg;

b) Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng khu tái định cư và liên vùng tái định cư trên địa bàn có tổng mức đầu tư dưới 2,0 tỷ đồng theo Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg.

2.3. Giao Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang làm chủ đầu tư công trình xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu tái định cư và các công trình hạ tầng liên vùng tái định cư trên địa bàn tỉnh có tổng mức đầu tư từ 2,0 tỷ đồng trở lên theo Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg và tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dự án, công trình đã được giao theo Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg.

2.4. Giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh làm chủ đầu tư các công trình xây dựng Trạm kiểm lâm và tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dự án, công trình đã được giao theo Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg.

5. Giao Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư một số dự án, công trình xây dựng được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao và tiếp tục đầu tư hoàn thiện các dự án công trình đã được giao theo Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg.

Điều 4. Xây dựng và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư

1. Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư

Hàng năm, căn cứ nội dung cụ thể của Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang, kết quả thực hiện của năm kế hoạch và Quy định này, Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Chi cục Kiểm lâm và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố lập kế hoạch vốn cho năm sau theo thứ tự ưu tiên đầu tư, hoàn thành gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 7 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kế hoạch vốn hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan thẩm định kế hoạch phân bổ vốn cho các cơ quan, đơn vị, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao kế hoạch vốn.

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư

Trong năm kế hoạch, nếu cần điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư có liên quan tổng hợp số liệu đề nghị điều chỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 5. Thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đầu tư xây dựng

1. Đối với các hạng mục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1.1. Đối với hạng mục bồi thường, hỗ trợ di chuyển tái định cư cho số hộ điều chỉnh, bổ sung:

a) Đối với số hộ trên cos 120 m: Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, Lâm Bình tổ chức thực hiện kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ theo trình tự quy định hiện hành; đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Đối với số hộ di chuyển từ dự án tái định cư xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn: Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang tổ chức thực hiện kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ theo trình tự quy định hiện hành; đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ thực hiện theo quy định cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.2. Đối với các hạng mục đầu tư hỗ trợ giao bổ sung đất ở, đất sản xuất; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề; hỗ trợ khác để ổn định đời sống sản xuất: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện theo Quy hoạch được duyệt và theo hướng dẫn của các Sở, ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ.

2. Đối với các hạng mục đầu tư xây dựng hạ tầng

Căn cứ danh mục các công trình theo kế hoạch bố trí vốn hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chủ đầu tư xây dựng công trình tổ chức thực hiện các bước để đầu tư theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 6. Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư

Việc thanh toán vốn đầu tư được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; vốn đầu tư được giao cho ủy ban nhân dân các huyện, thành phố do Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố quản lý và thanh toán; vốn đầu tư giao cho các cơ quan, đơn vị còn lại giao Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang quản lý và thanh toán.

Điều 7. Quyết toán vốn đầu tư

1. Các dự án đầu tư, công trình đều phải tổ chức kiểm toán trước khi trình thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án, công trình được Uỷ ban nhân dân tỉnh phân cấp quyết định đầu tư; Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết toán các dự án, công trình do Uy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư.

2. Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang có trách nhiệm tổng hợp kết quả quyết toán toàn bộ dự án, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết toán tổng thể dự án theo quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan trong việc tổ chức thực hiện các nội dung của Quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp và giao nhiệm vụ tại Quyết định này.

2. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch theo đúng tiến độ; báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phân công các thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi từng lĩnh vực và địa bàn để phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Điều 9. Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

1. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện; tổng hợp quyết toán vốn đầu tư toàn bộ dự án theo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 1766/QĐ-TTg.

2. Là đầu mối tiếp nhận, theo dõi và báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện Quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công tại Quyết định này.

4. Đề xuất việc áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho số hộ phát sinh theo Quy hoạch tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg theo quy định.

Điều 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Tổng hợp, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án và dự toán đầu tư các công trình, dự án thành phần; quản lý việc thực hiện kế hoạch vốn hàng năm.

2. Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn đầu tư hàng năm các công trình, dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

3. Giám sát và đánh giá đầu tư các nội dung của Quy hoạch.

4. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 11. Sở Tài chính

1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư hàng năm.

2. Kiểm tra, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng vốn đúng quy định hiện hành của nhà nước.

3. Hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các hộ tái định cư có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất theo Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg.

4. Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

5. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 12. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Hướng dẫn và kiểm tra Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang và các chủ đầu tư trong việc lập hồ sơ, thủ tục tạo quỹ đất; bồi thường thu hồi đất và giao bổ sung đất sản xuất cho các hộ tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang theo Quy hoạch được duyệt.

2. Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Hướng dẫn và kiểm tra Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kinh phí mua giống, phân bón phát triển sản xuất cho các hộ tái định cư.

2. Hướng dẫn và kiểm tra Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về quy trình thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho hộ tái định cư.

3. Hướng dẫn và kiểm tra quy trình thực hiện xây dựng đồng ruộng.

4. Hướng dẫn và kiểm tra việc bồi thường cây trồng trên đất rừng sản xuất để tạo quỹ đất trồng rừng giao cho hộ tái định cư.

5. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 14. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn quy trình hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động thuộc đối tượng tái định cư theo Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg; Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện.

2. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 15. Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang

1. Hướng dẫn Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố trong việc kiểm soát thanh toán vốn; theo dõi và tổng hợp việc thanh toán vốn trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán và sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả, đúng thủ tục theo quy định.

2. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Điều 16. Các Sở, ban, ngành khác có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tham mưu, hướng dẫn việc quản lý và thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang theo đúng quy định.

Điều 17. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố

Tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện, thành phố theo nội dung phân cấp và nhiệm vụ giao tại Quy định này.

1. Tiếp tục hoàn thiện các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quy hoạch tại Quyết định số 08/2007/QĐ-TTg; tổ chức kiểm toán, trình quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

2. Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp hỗ trợ ổn định đời sống, phát triển sản xuất hộ tái định cư theo Quy hoạch được duyệt và theo hướng dẫn của các ngành chức năng.

3. Đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện, thành phố được Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch hàng năm theo Quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1766/QĐ-TTg và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Chỉ đạo và kiểm tra cấp xã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ và sự giám sát của nhân dân trong tổ chức thực hiện; kịp thời nắm bắt và giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc tại các khu tái định cư và các kiến nghị của nhân dân.

Điều 18. Công tác thông tin, tuyên truyền

1. Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang xây dựng nội dung thông tin, phổ biến về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể Di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang; xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện.

2. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nội dung thông tin, phổ biến và kế hoạch đã được xây dựng, tổ chức phổ biến các nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Tuyên Quang đến các khu tái định cư và các hộ tái định cư trên địa bàn để nhân dân nắm rõ chính sách của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, về xây dựng kết cấu hạ tầng và các vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống để nhân dân giám sát và cùng thực hiện.

Điều 19. Chế độ báo cáo

1. Định kỳ hàng tháng, quý

1.1. Trong tuần đầu của tháng, quý tiếp theo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lập báo cáo kết quả thực hiện của tháng, quý trước gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang để tổng hợp. Nội dung của báo cáo thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang.

1.2. Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang tổng hợp, báo cáo về tình hình cấp phát, thanh toán vốn gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang vào ngày 10 hàng tháng.

1.3. Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang có trách nhiệm hướng dẫn nội dung, quy định thời hạn báo cáo đối với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hàng tháng quý, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Trong tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm, gửi Ban Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện Quy định này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2012
Ngày hiệu lực18/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2012/QĐ-UBND Quy định cơ chế quản lý điều hành tổ chức thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2012/QĐ-UBND Quy định cơ chế quản lý điều hành tổ chức thực hiện
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýChẩu Văn Lâm
       Ngày ban hành08/06/2012
       Ngày hiệu lực18/06/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10/2012/QĐ-UBND Quy định cơ chế quản lý điều hành tổ chức thực hiện

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2012/QĐ-UBND Quy định cơ chế quản lý điều hành tổ chức thực hiện