Quyết định 10/2014/QĐ-UBND

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về tiêu chí công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2014/QĐ-UBND tiêu chí công nhận Phường Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2014/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ CÔNG NHẬN “PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”, “THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Luật Thi đua – Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 49/TTr-SVHTTDL ngày 03/7/2014 về việc đề nghị ban hành Quy định tiêu chí công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này; tổng hợp, báo cáo, đánh giá, tổ chức sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện; theo dõi và kịp thời đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2014.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- VP Thường trực BCĐ TW phong trào “TDĐKXDĐSVH”; B/c
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, Bộ CHQS tỉnh, CA tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng Tin học – Công báo, VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trưởng các phòng NCTH;
- Lưu VT, CV (Ha).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ CÔNG NHẬN “PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ”, “THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

1. Tiêu chí công nhận: Tổng điểm 100.

Tiêu chuẩn

Nội dung tiêu chí

Điểm

Tiêu chuẩn I: Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch (19 điểm)

1

Quy hoạch chung đô thị; quy hoạch chi tiết đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được công khai rộng rãi.

3 điểm

2

Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không lấn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở.

3 điểm

3

100% công trình công cộng xây mới (kể từ khi quy hoạch được phê duyệt) đảm bảo kiến trúc hài hòa, phù hợp với cảnh quan xung quanh, thực hiện đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Nhà nước.

3 điểm

4

Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng; phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị.

2 điểm

5

Từ 90% trở lên các công trình công cộng về hành chính, văn hóa – xã hội và hạ tầng đô thị trên địa bàn được xây dựng, cải tạo, nâng cấp theo quy hoạch.

3 điểm

6

Từ 60% trở lên nhà của người dân được xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang, làm đẹp kiến trúc đô thị theo quy hoạch.

3 điểm

7

Thực hiện tốt trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông (không có chợ tạm, chợ cóc tự phát; có nơi gửi xe, nơi đỗ, đậu xe phù hợp).

2 điểm

Tiêu chuẩn II: Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa (14 điểm)

1

Từ 80% trở lên gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục trở lên.

4 điểm

2

Từ 80% trở lên tổ dân phố được công nhận “Tổ dân phố văn hóa” 6 năm liên tục trở lên.

4 điểm

3

Từ 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 5 năm trở lên.

4 điểm

4

100% tổ dân phố vận động được người dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị.

2 điểm

Tiêu chuẩn III: Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị sạch, đẹp, an toàn (30 điểm)

1

Từ 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị.

4 điểm

2

Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn được xây dựng theo quy hoạch, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa không tàng trữ, lưu hành các sản phẩm văn hóa có nội dung trái pháp luật.

4 điểm

3

Không lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị.

3 điểm

4

100% cơ sở kinh doanh trên địa bàn đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường.

3 điểm

5

Đạt tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông tĩnh, tiêu chuẩn cấp nước, thoát nước và chiếu sáng đô thị theo quy định.

3 điểm

6

Xây dựng mối quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”; hợp tác phát triển kinh tế.

2 điểm

 

7

Không chăn dắt hay để gia súc thả rông, phóng uế trên đường phố, nơi công cộng.

3 điểm

8

Không xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng.

4 điểm

9

Thu gom rác thải theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, không xảy ra tình trạng gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

4 điểm

Tiêu chuẩn IV: Xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao (12 điểm)

1

Từ 80% trở lên tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao hoặc điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao liên tổ hoạt động thường xuyên và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

3 điểm

2

Bảo vệ và phát huy tốt di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

3 điểm

3

Trung tâm Văn hóa – Thể thao phường, thị trấn ổn định về tổ chức, có cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoạt động thường xuyên và hiệu quả.

3 điểm

4

Duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, hoạt động câu lạc bộ; hoạt động thể dục thể thao; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống của địa phương.

3 điểm

Tiêu chuẩn V: Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương (25 điểm)

1

100% tổ dân phố xây dựng và thực hiện quy ước cộng đồng; có tổ tự quản hoạt động thường xuyên; mâu thuẫn, bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

3 điểm

2

Từ 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

2 điểm

3

Đảng bộ phường, thị trấn đạt “Trong sạch vững mạnh”; các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

4 điểm

 

4

Xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị; không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật đến mức phải cưỡng chế, tháo dỡ.

3 điểm

5

Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; không có tổ chức, cá nhân trên địa bàn vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không phát sinh tệ nạn xã hội.

3 điểm

6

Tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện các chính sách xã hội.

2 điểm

7

Không có án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do người trên địa bàn gây ra.

4 điểm

8

Không có khiếu nại đông người, trái pháp luật.

4 điểm

2. Điều kiện công nhận:

Phường, thị trấn được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” phải đạt từ 70 điểm trở lên, nếu có một trong các tiêu chí sau: tiêu chí 1, tiêu chí 2, tiêu chí 3 (Tiêu chuẩn II); tiêu chí 1, tiêu chí 2, tiêu chí 8, tiêu chí 9 (Tiêu chuẩn III); tiêu chí 3, tiêu chí 7, tiêu chí 8 (tiêu chuẩn V) không đạt điểm tối đa sẽ không được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực10/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2014/QĐ-UBND tiêu chí công nhận Phường Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2014/QĐ-UBND tiêu chí công nhận Phường Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực10/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 10/2014/QĐ-UBND tiêu chí công nhận Phường Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2014/QĐ-UBND tiêu chí công nhận Phường Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Tuyên Quang

            • 31/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực