Quyết định 10/2015/QĐ-UBND

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND ban hành mức trần thù lao công chứng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 47/TTr-STP ngày 06/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức trần thù lao công chứng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Quyết định này quy định mức thu đối với người yêu cầu công chứng khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

b) Mức trần thù lao công chứng được áp dụng thống nhất đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Mức trần thù lao công chứng: (Biểu mức kèm theo).

3. Nguyên tắc áp dụng mức trần thù lao công chứng

a) Mức trần thù lao công chứng được tính trên tính chất, mức độ phức tạp của công việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch; đánh máy; sao chụp giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng.

b) Tổ chức hành nghề công chứng xác định thù lao công chứng đối với từng loại việc nhưng không vượt quá mức trần thù lao công chứng được quy định tại Quyết định này.

c) Mức thu thù lao công chứng cho tất cả công việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch; đánh máy; sao chụp và các việc khác liên quan đến việc công chứng đối với 01 hợp đồng, giao dịch không vượt quá 400.000 đ/trường hợp.

d) Mức thù lao công chứng khi thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch được quy định tại Quyết định này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

đ) Trường hợp thực hiện yêu cầu ngoài giờ làm việc thì mức thù lao không quá 150% mức thù lao quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện mức thu thù lao công chứng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.

2. Các tổ chức hành nghề công chứng

a) Tổ chức niêm yết công khai mức trần thù lao công chứng tại văn phòng và thực hiện tư vấn, giải thích cho người yêu cầu công chứng về mức thu thù lao khi thực hiện công chứng.

b) Có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm mức thù lao trong thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch đối với các đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đối tượng khác được pháp luật quy định về chính sách hỗ trợ.

c) Đối với thù lao công chứng phát sinh trong thực hiện công chứng mà chưa được quy định tại Quyết định này thì các tổ chức hành nghề công chứng căn cứ vào điều kiện thực tế và các chi phí hợp lý để áp dụng thu thù lao công chứng nhưng không vượt quá mức thù lao cao nhất quy định tại Quyết định này.

3. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm thông báo công khai mức trần thù lao công chứng và tổ chức triển khai theo dõi việc thực hiện Quyết định này tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

STT

CÔNG VIỆC

MỨC THÙ LAO

1

Soạn thảo, đánh máy hợp đồng, giao dịch đơn giản

1.1

Giấy ủy quyền

50.000 đ/trường hợp

1.2

Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng; phụ lục hợp đồng (trừ sửa đổi, bổ sung hoặc phụ lục hợp đồng kinh tế, đầu tư, kinh doanh, thương mại)

50.000 đ/trường hợp

1.3

Văn bản hủy hợp đồng đã công chứng

50.000 đ/trường hợp

1.4

Văn bản cam kết

50.000 đ/trường hợp

1.5

Hợp đồng mua bán, tặng cho xe ôtô

50.000 đ/trường hợp

1.6

Các hợp đồng, văn bản khác

50.000 đ/trường hợp

2

Soạn thảo, đánh máy hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật liên quan đến Luật Đất đai và Luật Nhà ở

2.1

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

100.000 đ/trường hợp

2.2

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

100.000 đ/trường hợp

2.3

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

100.000 đ/trường hợp

2.4

Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

100.000 đ/trường hợp

2.5

Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

100.000 đ/trường hợp

2.6

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

100.000 đ/trường hợp

2.7

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

100.000 đ/trường hợp

2.8

Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

100.000 đ/trường hợp

2.9

Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư

100.000 đ/trường hợp

2.10

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

100.000 đ/trường hợp

2.11

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

100.000 đ/trường hợp

2.12

Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

100.000 đ/trường hợp

2.13

Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

100.000 đ/trường hợp

2.14

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

100.000 đ/trường hợp

2.15

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

100.000 đ/trường hợp

2.16

Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

100.000 đ/trường hợp

2.17

Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

100.000 đ/trường hợp

2.18

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

100.000 đ/trường hợp

2.19

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

100.000 đ/trường hợp

2.20

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

100.000 đ/trường hợp

2.21

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

100.000 đ/trường hợp

2.22

Hợp đồng ủy quyền

100.000 đ/trường hợp

2.23

Di chúc

100.000 đ/trường hợp

2.24

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

100.000 đ/trường hợp

3

Soạn thảo, đánh máy hợp đồng, giao dịch phức tạp

3.1

Hợp đồng kinh tế, đầu tư, kinh doanh, thương mại

200.000 đ/trường hợp

3.2

Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng kinh tế, đầu tư, kinh doanh, thương mại

200.000 đ/trường hợp

3.3

Văn bản phân chia tài sản thừa kế

200.000 đ/trường hợp

3.4

Văn bản nhận tài sản thừa kế

200.000 đ/trường hợp

4

Đánh máy hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu và sao chụp tài liệu

4.1

Đánh máy hợp đồng, giao dịch theo yêu cầu

10.000 đ/trang A4

(01 trang A4 tương đương 500 chữ)

4.2

Sao chụp (photocopy) tài liệu, giấy tờ

500 đ/trang A4

(hoặc tương đương)

4.3

Kiểm tra, chỉnh sửa hợp đồng, giao dịch đã được người yêu cầu công chứng soạn thảo sẵn

50.000 đ/trường hợp

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2015
Ngày hiệu lực11/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Thành Trí
        Ngày ban hành01/06/2015
        Ngày hiệu lực11/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2015/QĐ-UBND mức trần thù lao công chứng tổ chức hành nghề công chứng Đồng Nai

           • 01/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực