Quyết định 10/2015/QĐ-UBND

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá khoáng sản không kim loại tại Bảng giá kèm theo Quyết định 22/2013/QĐ-UBND để tính thu thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá khoáng sản không kim loại Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 02/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá khoáng sản không kim loại Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ GIÁ KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI TẠI BẢNG GIÁ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-UBND NGÀY 16/8/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 247/TTr-STC ngày 04/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số giá khoáng sản không kim loại tại Bảng giá kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh, để tính thu thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, như sau:

(Chi tiết Bảng giá sửa đổi kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Bảng giá kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi sửa đổi tại quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP;
- Bộ TC, Bộ TN&MT;
- Website Chính phủ;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- CPVP;
- TT Tin học và CB tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH (Mỹ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

BẢNG GIÁ MỘT SỐ KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI SỬA ĐỔI
(Kèm theo Quyết định 10 /2015/QĐ-UBND ngày 11 /5 /2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế (đồng)

II

Khoáng sản không kim loại

 

 

1

1.1

Đất:

- Đất sét làm xi măng

M3

 

80.000

4

4.4

Cát:

- Cát khai thác để san lấp, xây đắp công trình

M3

 

30.000

5

5.12

Đá:

- Đá nung vôi và sản xuất xi măng

M3

 

100.000

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/05/2015
Ngày hiệu lực 21/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/05/2016
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá khoáng sản không kim loại Quảng Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 10/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá khoáng sản không kim loại Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Đinh Văn Thu
Ngày ban hành 11/05/2015
Ngày hiệu lực 21/05/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/05/2016
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 10/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá khoáng sản không kim loại Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2015/QĐ-UBND sửa đổi giá khoáng sản không kim loại Quảng Nam