Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi nhuận bút, thù lao người viết tin, bài đã đăng, phát trên Tờ tin, Đặc san, Đài Truyền thanh, Trạm Truyền thanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2018/QĐ-UBND mức chi nhuận bút thù lao người viết tin bài đã đăng Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2018/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC CHI NHUẬN BÚT, THÙ LAO CHO NGƯỜI VIẾT TIN, BÀI ĐÃ ĐĂNG, PHÁT TRÊN TỜ TIN, ĐẶC SAN, ĐÀI TRUYỀN THANH, TRẠM TRUYỀN THANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 27/TTr-STTTT ngày 09 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức chi nhuận bút, thù lao người viết tin, bài đã đăng, phát trên Tờ tin, Đặc san, Đài Truyền thanh, Trạm Truyền thanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

QUY ĐỊNH

MỨC CHI NHUẬN BÚT, THÙ LAO CHO NGƯỜI VIẾT TIN, BÀI ĐÃ ĐĂNG, PHÁT TRÊN TỜ TIN, ĐẶC SAN, ĐÀI TRUYỀN THANH, TRẠM TRUYỀN THANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định mức chi nhuận bút, thù lao cho người viết tin, bài đã đăng, phát trên Tờ tin, Đặc san; Đài Truyền thanh các huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Cà Mau (gọi chung là Đài Truyền thanh); Trạm (Đài) truyền thanh các xã, phường, thị trấn (gọi chung là Trạm Truyền thanh) trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

p dụng cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biên tập, người chịu trách nhiệm duyệt đăng, duyệt phát tác phẩm trên Tờ tin, Đặc san, Đài Truyền thanh, Trạm Truyền thanh và tổ chức, cá nhân liên quan.

Điều 3. Quy định về trả nhuận bút, thù lao

1. Tác giả làm việc theo chế độ hợp đồng với cơ quan sử dụng tác phẩm, ngoài định mức được giao, được hưởng 100% nhuận bút tác phẩm; người thuộc cơ quan sử dụng tác phẩm thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm ngoài định mức được giao, hưởng 100% thù lao.

2. Tin sử dụng tối đa 01 ảnh, bài và thể loại khác tối đa 02 ảnh, phóng sự ảnh sử dụng tối đa 05 ảnh.

3. Chậm nhất 60 ngày làm việc, kể từ khi tác phẩm được đăng, phát, bên sử dụng tác phẩm thanh toán hết số tiền nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Trường hợp đã thông báo tới 03 lần cho người hưởng nhuận bút nhưng không nhận được phản hồi thì tiền nhuận bút được kết chuyển sang quỹ nhuận bút của năm tiếp theo dùng để chi trả nhuận bút cho năm sau.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Định mức chi nhuận bút Tờ tin, Đặc san

Nhóm

Thể loại tác phẩm

Hệ số nhuận bút

01

 Tin

 

 - Tin ngắn

0,5

 - Tin có chiều sâu, tin tổng hợp, tin tường thuật

0,7

02

 Trả lời bạn đọc

1,0

03

 Giới thiệu, phân tích, hướng dẫn văn bản pháp luật

1,0

04

 Phóng sự, phóng sự - điều tra

2,0

05

 Phỏng vấn, ghi nhanh

2,0

06

 Bút ký

2,0

07

 Bài báo

1,5

08

 Sáng tác văn học, nghệ thuật

2,0

09

 Chính luận, lý luận chính trị

2,0

10

 Bài nghiên cứu, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật

2,0

11

 Tác phẩm, tư liệu sưu tầm

0,5

12

 Ảnh minh họa

0,5

13

 Tranh, ảnh nghệ thuật, ảnh bìa

2,0

Điều 5. Định mức chi nhuận bút tác phẩm phát sóng trên Đài Truyền thanh

Tùy theo thể loại, chất lượng tác phẩm (áp dụng cho nhóm 06, 09), Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Trưởng ban Biên tập quyết định mức hệ số nhuận bút của tác phẩm theo khung dưới đây:

Nhóm

Thể loại tác phẩm

Hệ số nhuận bút

01

 Tin

 

- Tin ngắn

0,2

- Tin có chiều sâu, tin tổng hợp, tường thuật

0,3

02

 Trả lời bạn nghe đài

0,5

03

 Giới thiệu, phân tích văn bản pháp luật

0,5

04

 Phóng sự, phóng sự - điều tra

1,0

05

 Phỏng vấn, ghi nhanh

1,0

06

 Bài

0,5 - 1,0

07

Chính luận, lý luận chính trị

1,0

08

Nghiên cứu, giới thiệu, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật

1,0

09

Tổ chức tọa đàm, trao đổi, giao lưu (được phát sóng)

5,0 - 7,0

10

Sưu tầm tác phẩm, tư liệu

0,3

Điều 6. Định mức chi nhuận bút tác phẩm phát trên Trạm Truyền thanh

Tác phẩm phát trên Trạm Truyền thanh cấp xã, tùy thuộc vào kinh phí của địa phương, ngân sách được phân bổ cho sự nghiệp truyền thanh hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mức chi nhuận bút, thù lao tương ứng với các thể loại, tối thiểu bằng 50% và tối đa bằng định mức chi tại Điều 5 của Quy định này.

Điều 7. Định mức chi thù lao

1. Mức chi thù lao

a) Thù lao biên tập bằng 10% nhuận bút tác phẩm đã đăng, phát.

b) Thù lao duyệt đăng hoặc duyệt phát bằng 10% nhuận bút tác phẩm đã đăng, phát.

2. Việc chi trả thù lao và chi trả nhuận bút được tính độc lập với nhau.

Điều 8. Cách tính nhuận bút, thù lao

1. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở.

2. Cách tính nhuận bút, thù lao Tờ tin, Đặc san; Đài Truyền thanh:

a) Nhuận bút tác phẩm = Hệ số nhuận bút x Giá trị đơn vị hệ số nhuận bút.

b) Thù lao biên tập = Nhuận bút tác phẩm x 10%.

c) Thù lao duyệt đăng hoặc duyệt phát = Nhuận bút tác phẩm x 10%.

3. Cách tính nhuận bút, thù lao Trạm Truyền thanh:

a) Nhuận bút tác phẩm = Hệ số nhuận bút x Giá trị đơn vị hệ số nhuận bút x X% (trong đó, X là mức chi nhuận bút tác phẩm phát trên Trạm Truyền thanh tại Điều 6).

b) Thù lao biên tập = Nhuận bút tác phẩm x 10%.

c) Thù lao duyệt đăng hoặc duyệt phát = Nhuận bút tác phẩm x 10%.

4. Các tác phẩm thuộc thể loại khác không nằm trong Quy định này thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Trưởng ban Biên tập nghiên cứu áp dụng mức chi nhuận bút, thù lao tương ứng.

Điều 9. Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao

1. Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao do ngân sách đảm bảo hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách. Nếu chi vượt mức thì được sử dụng kinh phí tự chủ của đơn vị hoặc từ nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

2. Hàng năm đơn vị xuất bản Tờ tin, Đặc san, Đài Truyền thanh, Trạm truyền thanh lập dự toán kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt; quản lý và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm triển khai thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Ủy ban nhân dân các, phường, thị trấn triển khai thực hiện Quy định này.

2. Sở Tài chính thực hiện hướng dẫn thanh, quyết toán đối với việc chi trả nhuận bút, thù lao theo quy định.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Những nội dung về mức chi nhuận bút, thù lao người viết tin, bài đã đăng, phát trên Tờ tin, Đặc san; Đài Truyền thanh, Trạm Truyền thanh không được quy định tại Quy định này thì áp dụng theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2018
Ngày hiệu lực01/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2018/QĐ-UBND mức chi nhuận bút thù lao người viết tin bài đã đăng Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2018/QĐ-UBND mức chi nhuận bút thù lao người viết tin bài đã đăng Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2018/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành18/05/2018
        Ngày hiệu lực01/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 10/2018/QĐ-UBND mức chi nhuận bút thù lao người viết tin bài đã đăng Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2018/QĐ-UBND mức chi nhuận bút thù lao người viết tin bài đã đăng Cà Mau

            • 18/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực