Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi 04/2016/QĐ-UBND phần mềm quản lý ngân sách Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2018/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2016/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2016 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH PHẦN MỀM ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN PABMIS VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26/5/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về chế độ và biểu mu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 761/TTr-STC ngày 19/3/2018 và Báo cáo thẩm định số 80/BC-STP ngày 14/3/2018 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý vận hành phần mềm ứng dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản PABMIS và thực hiện chế độ báo cáo vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các ban quản lý dự án; các chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc t
nh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- L
ưu: VT, KTTH, KTN, TH, NC.
(Dunglq/QĐ.19.05/90b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

QUY ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2016/QĐ-UBND NGÀY 18/01/2016 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH PHẦN MỀM ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN PABMIS VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 10/2018/QĐ-UBND ngày 20/5/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 quy định kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh

1. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán năm

a) Đối với vốn do các bộ, ngành Trung ương quản lý: Thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

b) Đối với vốn do địa phương quản lý:

- Đối với các chủ đầu tư: Trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo.

- Đối với các sở, ngành, UBND cấp huyện: Trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo.

2. Quy định cơ quan thực hiện báo cáo và nội dung báo cáo

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

3. Các biểu báo cáo tại khoản 2 thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Sửa đi, bsung Khoản 1 Điều 6 quy định kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp số liệu, lập và trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính:

- Biểu số 01/ĐP-KH: Báo cáo phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm...

2. Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp số liệu, lập và gửi báo cáo theo các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính:

- Biểu số 02/ĐP-TT: Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 20...

- Biểu số 03/ĐP-TT: Tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công giữa kỳ trung hạn và cả giai đoạn trung hạn 20..- 20..(định kỳ giữa kỳ trung hạn, cả giai đoạn 05 năm trung hạn).

- Biểu số 01/KBT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, vốn bổ sung ngoài kế hoạch và vốn khác thuộc ngân sách nhà nước (nếu có) năm...thuộc bộ, ngành quản lý (định kỳ hàng tháng, hằng quý và hằng năm).

- Biểu số 02/KBT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư trong cân đi ngân sách địa phương, vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương, vốn nước ngoài (ODA) và vốn bổ sung ngoài kế hoạch năm... thuộc địa phương quản lý (định kỳ hằng tháng, hằng quý và hằng năm).

- Biểu số 03/KBT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình mục tiêu năm... thuộc bộ, ngành và địa phương quản lý (định kỳ hằng tháng, hằng quý và hằng năm).

- Biểu số 04/KBT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước thuộc bộ, ngành, địa phương quản lý năm... (định kỳ hằng tháng, hằng quý và hằng năm).

- Biểu số 05/KBT: Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, vốn công trái quốc gia thuộc bộ, ngành và địa phương quản lý năm... (định kỳ hàng tháng, hằng quý và cả năm).

- Biểu số 06/KBT: Tình hình thực hiện, thanh toán và thu hồi vốn ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án thuộc bộ, ngành, địa phương quản lý năm... (định kỳ hằng tháng, hằng quý và hằng năm).

- Biểu số 07/KBT: Báo cáo nhanh tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15 hằng tháng.

Điều 3. Bãi bỏ Khoản 2; sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 quy định kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản

1. Cơ quan nhận báo cáo: Sở Tài chính.

2. Thời hạn gửi báo cáo:

- Đối với các chủ đầu tư và các ban quản lý dự án: Trước ngày 15 tháng 02 năm sau năm báo cáo.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, thị xã: Trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo.

3. Mu biểu báo cáo: Biểu số 01/BCN kèm theo Quy định này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Các nội dung khác không nêu tại quy định này thì tiếp tục thực hiện theo Quy định kèm theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh; Thông tư s82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017, Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính và các văn bản liên quan.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị có văn bản gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2018
Ngày hiệu lực01/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi 04/2016/QĐ-UBND phần mềm quản lý ngân sách Thái Nguyên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi 04/2016/QĐ-UBND phần mềm quản lý ngân sách Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýNhữ Văn Tâm
       Ngày ban hành20/05/2018
       Ngày hiệu lực01/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi 04/2016/QĐ-UBND phần mềm quản lý ngân sách Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi 04/2016/QĐ-UBND phần mềm quản lý ngân sách Thái Nguyên

           • 20/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực