Quyết định 10/2018/QĐ-UBND

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai (kèm theo Quyết định 28/2016/QĐ-UBND)

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi chất lượng đào tạo nhân lực kèm 28/2016/QĐ-UBND Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2018/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2016/QĐ-UBND NGÀY 16/5/2016 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng">08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 181/ TTr – SNV ngày 27 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 16/05/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh), cụ thể:

1. Điều 6 được sửa đổi như sau:

“Điều 6. Khen thưởng cấp nhà nước

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Thông tư số 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua khen thưởng">08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ”.

2. Điểm đ Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“đ) Quy định về các khối thi đua:

- Khối các trường chuyên nghiệp thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Khối các trường THPT của tỉnh: 03 khối;

- Mỗi huyện, thành phố thành lập 03 khối thi đua (Khối các trường Trung học cơ sở; Khối các trường Tiểu học; Khối các trường Mầm non);

- Khối các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai.”

3. Điểm a Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi như sau:

“a) Cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có 02 (hai) năm trở lên liên tục được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 (hai) sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố công nhận là sáng kiến cơ sở;”

4. Bổ sung điểm đ vào Khoản 3 Điều 8 như sau:

“đ) Học sinh đỗ thủ khoa các Trường Đại học; học sinh đạt tổng điểm cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia.”

5. Khoản 5 Điều 8 được sửa đổi như sau:

“5. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 1 lần cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có đóng góp bằng tiền, vật chất và công sức trị giá từ 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) trở lên đối với tập thể và 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) trở lên đối với cá nhân, hộ gia đình.”

6. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 9. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lào Cai và Hiệu trưởng các Trường chuyên nghiệp

1. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lào Cai và Hiệu trưởng các Trường chuyên nghiệp thực hiện theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các Trường chuyên nghiệp căn cứ vào thành tích của tập thể, cá nhân, nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của đơn vị, địa phương để quyết định khen thưởng.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lào Cai quyết định khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng cho các cơ sở giáo dục tư thục và người lao động trong các cơ sở giáo dục tư thục.”

7. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi như sau:

“2. Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng các cấp thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.”

8. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 12. Đăng ký thi đua

1. Việc đăng ký thi đua thực hiện theo Điều 3 của Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai).

2. Đối tượng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các trường chuyên nghiệp đăng ký thi đua qua Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/10 hàng năm.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, gửi đăng ký thi đua qua Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, trước ngày 15/10 hàng năm.”

9. Khoản 1 Điều 13 được sửa đổi như sau:

“1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, xét tặng các hình thức khen thưởng thực hiện theo Điều 20 của Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (ban hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở giáo dục và đào tạo đóng trên địa bàn tỉnh và các tổ chức cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- VP.Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thành viên HĐ TĐKT tỉnh;
- Như Điều 3 QĐ;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo Lào Cai;

- Lưu: VT, TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2018/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/05/2018
Ngày hiệu lực 25/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi chất lượng đào tạo nhân lực kèm 28/2016/QĐ-UBND Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi chất lượng đào tạo nhân lực kèm 28/2016/QĐ-UBND Lào Cai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày ban hành 11/05/2018
Ngày hiệu lực 25/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi chất lượng đào tạo nhân lực kèm 28/2016/QĐ-UBND Lào Cai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2018/QĐ-UBND sửa đổi chất lượng đào tạo nhân lực kèm 28/2016/QĐ-UBND Lào Cai

  • 11/05/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/05/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực