Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 174/2004/QĐ-UB về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 174/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 174/2004/QĐ-UB NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ SẮP XẾP NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỌC TUYẾN XA LỘ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1948/TTr-SKHĐT-ĐKKD ngày 27 tháng 3 năm 2019 và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 11679/STP-KTrVB ngày 15 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 174/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội có nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- TTUB:
CT, các PCT;
- Các Ban Hội đồng nhân dân TP;
- Các đoàn thể thành phố;
- Ngân hàng NN-CN TP;
- VPUB: các PVP;
- Phòng KT, ĐT, DA, KSTTHC;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (KT/T
ú) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 174/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 174/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Phong
       Ngày ban hành12/04/2019
       Ngày hiệu lực26/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 174/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 174/2004/QĐ-UB Hồ Chí Minh

           • 12/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực