Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2012/QĐ-UBND quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định nếp sống văn minh trong việc cưới tỉnh Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2012/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn ha và Thể thao tại Tờ trình số 222/TTr-SVHTT ngày 02 tháng 5 năm 2019 về dự thảo quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 13 thng 01 năm 2012 của y ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Như Điều 3 của QĐ;
- Đăng công báo tnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, SVHTT (01b), lttram (01b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định nếp sống văn minh trong việc cưới tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định nếp sống văn minh trong việc cưới tỉnh Kiên Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýPhạm Vũ Hồng
       Ngày ban hành31/05/2019
       Ngày hiệu lực12/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định nếp sống văn minh trong việc cưới tỉnh Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định nếp sống văn minh trong việc cưới tỉnh Kiên Giang

           • 31/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực