Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2 Điều 3 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 36/2015/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2019/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/-UBND

Tây Ninh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA THANH TRA TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2015/QĐ-UBND NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Đ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 15/TTr-TTr ngày 22 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

“2. Các tổ chức tham mưu tng hp và chuyên môn, nghiệp vụ: Có 04 phòng, cụ thể như sau:

a) Văn phòng;

b) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Kinh tế - Xã hội (Phòng Nghiệp vụ 1);

c) Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Nội chính - Tài nguyên (Phòng Nghiệp vụ 2);

d) Phòng Thanh tra về phòng, chống tham nhũng, giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (Phòng Nghiệp vụ 3).

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng thuộc Thanh tra tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VB
QPPL -Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT.T
U, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Nh
ư Điều 2;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP Đoàn
ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.Hiệu 12 QĐUB

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2019
Ngày hiệu lực15/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(23/04/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2019/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2019/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýPhạm Văn Tân
       Ngày ban hành05/04/2019
       Ngày hiệu lực15/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 tháng trước
       (23/04/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10/2019/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tây Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2019/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tây Ninh

          • 05/04/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/04/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực