Quyết định 10/2019/QĐ-UBND

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2019/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2018/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP , ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Đề án số 12-DA/TU ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng:

1. Khoản 2, Điều 3, được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Nghiệp vụ;

e) Phòng Kế hoạch - Tài chính”.

2. Điểm a, Khoản 3, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng:

Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.

- Lãnh đạo Chi cục: Gồm Chi Cục trưởng và 01 Phó Chi Cục trưởng.

- Có 02 phòng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

3. Điểm b, Khoản 3, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng

Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng.

- Lãnh đạo Chi cục: Gồm Chi Cục trưởng và 01 Phó Chi Cục trưởng.

- Có 02 phòng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

4. Bổ sung Khoản 6, Điều 3 như sau:

Việc thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo khối lượng công việc yêu cầu bố trí tối thiểu 05 biên chế trở lên; phòng có từ 05 đến 09 biên chế có 01 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 10 biên chế trở lên không quá 02 Phó Trưởng phòng.

5. Bổ sung Điều 8 như sau:

Từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Y tế vào Trường Cao đẳng Sư phạm thành Trường Cao đẳng tỉnh Cao Bằng, thì Trường Trung cấp Y tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định; Sở Y tế tiếp tục quản lý Trường Trung cấp Y tế cho đến khi cơ quan có thẩm quyền quyết định sáp nhập.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thi hành);
- Bộ Nội vụ;
- B
Y tế;
- Cục kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP
UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Nội vụ, Tư pháp;
- Trung tâm thông tin, VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực28/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
       Người kýHoàng Xuân Ánh
       Ngày ban hành18/04/2019
       Ngày hiệu lực28/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2019/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

           • 18/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực