Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 11 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 11 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2020/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ ĐIỀU 11 QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-UBND NGÀY 09/11/2015 CỦA UBND THÀNH PH ĐÀ NNG VVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CÓ TÁC DỤNG, ẢNH HƯỞNG ĐỐI VI THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến;

Căn cứ Nghị quyết số 242/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điều 11 Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ KH&CN;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP Đà Nẵng;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP;
- Ủy ban MTTQVN TP và các hội, đoàn thể TP;
- Các sở; ban, ngành;
- Công an TP, BCHQS TP, BCH BĐBP TP;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, VHXH, Sở KH&CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2020
Ngày hiệu lực24/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 11 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 11 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành14/04/2020
        Ngày hiệu lực24/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 11 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 11 Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng

              • 14/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực