Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 02/2013/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2020/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN CỦA QUY ĐỊNH VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND NGÀY 21/01/2013 CA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số điều, khoản của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Bãi bỏ các Điều: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

2. Bãi bỏ các khoản: Khoản 2 Điều 7, Khoản 2 Điều 15, Khoản 3 Điều 16, Khoản 1 Điều 17, Khoản 1 Điều 18, Khoản 2 Điều 19.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND Tỉnh;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT, VX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2020
Ngày hiệu lực25/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(25/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýHoàng Nam
        Ngày ban hành13/04/2020
        Ngày hiệu lực25/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (25/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Quảng Trị

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quy định dạy thêm học thêm tỉnh Quảng Trị

              • 13/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực