Quyết định 10/QĐ-UBND

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 47-NQ/TU ngày 20/12/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức và cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 855/TTr-SGDĐT ngày 18/8/2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 368/TTr-SNV ngày 22/8/2008 về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, như sau:

I. Vị trí và chức năng:

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hằng năm, chương trình, dự án về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

c) Dự thảo mức thu học phí cụ thể đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật;

d) Dự thảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các Sở có liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

c) Dự thảo quyết định công nhận trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo quy định về trường chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

d) Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục và đào tạo sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Quản lý công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo của địa phương.

6. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật.

7. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của tỉnh; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

9. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

10. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

11. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động, có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

13. Cấp và thu hồi đăng ký hoạt động của các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc ở nước ngoài ở các trình độ phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của pháp luật; thống kê, tổng hợp người đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

15. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

16. Xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương hằng năm; phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục công lập đối với các đơn vị trực thuộc Sở sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục hằng năm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

17. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán ngân sách giáo dục hằng năm bao gồm: Ngân sách chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, chương trình mục tiêu quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ, giao dự toán chi ngân sách được giao cho giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

18. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp và quy định của pháp luật.

19. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức đối với cán bộ thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý; công nhận, không công nhận hoặc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng đối với cơ sở giáo dục tư thục theo quy định của pháp luật; thực hiện việc tuyển dụng, hợp đồng lao động, điều động, luân chuyển và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

20. Trong trường hợp cần thiết phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định điều động cán bộ, giáo viên của ngành sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

21. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

22. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

23. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Giám đốc Sở là người đứng đầu cơ quan, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi mặt công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phó Giám đốc Sở là người giúp việc Giám đốc phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các mặt hoạt động của Sở.

2. Các tổ chức giúp việc:

2.1. Văn phòng:

- Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng.;

- Các nhân viên: Văn thư - lưu trữ, thủ quỹ, thủ kho, phục vụ, lái xe.

2.2. Thanh tra:

- Chánh Thanh tra và 01 Phó Chánh thanh tra;

- Các Thanh tra viên hoặc chuyên viên.

2.3. Phòng Tổ chức cán bộ:

- Trưởng phòng;

- Các chuyên viên.

2.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng;

- Các chuyên viên;

- Kế toán.

2.5. Phòng Giáo dục mầm non:

- Trưởng phòng;

- Các chuyên viên.

2.6. Phòng Giáo dục tiểu học:

- Trưởng phòng;

- Các chuyên viên.

2.7. Phòng Giáo dục trung học:

- Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

- Các chuyên viên.

2.8. Phòng Đào tạo và Giáo dục thường xuyên:

- Trưởng phòng;

- Các chuyên viên.

2.9. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục:

- Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng;

- Các chuyên viên.

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

3.1. Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Sơn Dương:

a) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các Trung tâm:

Thực hiện theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp được ban hành kèm theo Quyết định số 44/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giam đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Các tổ chức giúp việc.

3.2. Trung tâm Giáo dục thường xuyên:

a) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm:

Thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các tổ chức giúp việc.

3.3. Các Trường Trung học phổ thông:

- Trường Trung học phổ thông Yên Hoa.

- Trường Trung học phổ thông Thượng Lâm.

- Trường Trung học phổ thông Na Hang.

- Trường Trung học phổ thông Đầm Hồng.

- Trường Trung học phổ thông Minh Quang.

- Trường Trung học phổ thông Kim Bình.

- Trường Trung học phổ thông Hà Lang.

- Trường Trung học phổ thông Chiêm Hoá.

- Trường Trung học phổ thông Hoà Phú.

- Trường Trung học phổ thông Phù Lưu.

- Trường Trung học phổ thông Hàm Yên.

- Trường Trung học phổ thông Thái Hoà.

-Trường Trung học phổ thông Xuân Huy.

- Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên.

- Trường Trung học phổ thông Tháng 10.

- Trường Trung học phổ thông Sông Lô.

- Trường Trung học phổ thông Trung Sơn.

- Trường Trung học phổ thông Xuân Vân.

- Trường Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú.

- Trường Trung học phổ thông Ỷ La.

- Trường Trung học phổ thông Tân Trào.

- Trường Trung học phổ thông Chuyên.

- Trường Trung học phổ thông Sơn Dương.

- Trường Trung học phổ thông Đông Thọ.

- Trường Trung học phổ thông Kim Xuyên.

- Trường Trung học phổ thông Sơn Nam.

- Trường Trung học phổ thông ATK - Tân trào.

- Trường Trung học phổ thông Kháng Nhật.

a) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức bộ máy của các Trường Trung học phổ thông:

Thực hiện theo Điều lệ trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú:

Thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.4- Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang:

Chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý kể từ ngày 01/02/2009.

a) Vị trí, chức năng:

Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang nằm trong hệ thống giáo dục Quốc dân, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực ngành sư phạm ở trình độ Cao đẳng trở xuống; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực sư phạm theo quy định. Chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Sư phạm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy:

Thực hiện theo Điều lệ Trường cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV- Về biên chế:

- Biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao hằng năm theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ.

- Biên chế năm 2009: Thực hiện theo Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 07/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở, các phòng nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc; bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Sở theo đúng quy định, xác định rõ mối quan hệ làm việc giữa các tổ chức, đơn vị thuộc Sở, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2009
Ngày hiệu lực12/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Tuyên Quang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
       Người kýLê Thị Quang
       Ngày ban hành12/01/2009
       Ngày hiệu lực12/01/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Tuyên Quang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2009 chức năng nhiệm vụ quyền hạn Sở Giáo dục Tuyên Quang

        • 12/01/2009

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 12/01/2009

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực