Quyết định 10/QĐ-UBND

Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên tại Tờ trình số 241/TTr-SKHĐT-VP ngày 24 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND, ngày 02/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Đầu tư trong và ngoài nước

1

Thủ tục Cấp thông báo chủ trương đầu tư (trong và ngoài nước)

2

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong nước

3

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

II

Lĩnh vực Đấu thầu

1

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1. Thủ tục Cấp thông báo chủ trương đầu tư (trong và ngoài nước)

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết Giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoặc làm lại hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h00 - chiều từ 13h30 đến 16h00 (trừ chiều thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết). Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Thông báo chủ trương đầu tư của UBND tỉnh hoặc văn bản trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7h00 đến 11h30 - chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình của Nhà đầu tư (01 bản chính).

- Bản sao có công chứng quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc CMND đối với nhà đầu tư là cá nhân.

- Báo cáo tóm tắt nội dung đầu tư, gồm: Mục tiêu đầu tư; địa điểm (nêu rõ vị trí, giới cận khu đất kèm theo sơ đồ vị trí được trích lục từ bản đồ có tỷ lệ đến 1/50.000), diện tích sử dụng đất dự kiến; hình thức đầu tư; nội dung và quy mô dự kiến đầu tư; vốn và nguồn vốn đầu tư; dự kiến thời gian thực hiện và hoàn thành dự án (01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 07 bộ (Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 06 bộ, UBND tỉnh 01 bộ. Trường hợp cần thiết có thể yêu cầu nhà đầu tư bổ sung thêm hồ sơ để lấy ý kiến cơ quan liên quan khác).

* Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 05 ngày, tại Sở Xây dựng hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường: 05 ngày, tại các cơ quan liên quan: 10 ngày, tại Văn phòng UBND tỉnh: 08 ngày).

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành địa phương có liên quan.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

* Phí, lệ phí: Không.

* Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo Chủ trương đầu tư của UBND tỉnh hoặc văn bản trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình của nhà đầu tư (Phụ lục 01 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tư đăng ký suất đầu tư, cam kết thực hiện theo đúng suất đầu tư đã đăng ký. Với suất đầu tư tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh Phú Yên.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý.

- Quyết định số 1728/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên.

- Quyết định số 1879/2007/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của UBND tỉnh về quy định suất đầu tư, thực hiện ký quỹ đầu tư, hoàn trả ký quỹ đầu tư tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư trong nước

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung và nộp lại theo đúng quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h (trừ chiều thứ Bảy, Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư và quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

- Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan quản lý Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình của Chủ đầu tư (02 bản chính, 05 bản sao).

- Hồ sơ dự án bao gồm: Thuyết minh và thiết kế cơ sở (02 bản chính, 05 bản sao).

- Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao).

- Chứng chỉ quy hoạch hoặc Giấy phép quy hoạch hoặc văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao).

- Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư của Chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao chuẩn bị dự án (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao).

- Hồ sơ khảo sát gồm: Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, đề cương khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát…(nếu có) (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao).

- Hồ sơ năng lực và quyết định chỉ định thầu các đơn vị tư vấn (02 bản sao được chứng thực).

- Ý kiến của các cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có) (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao).

- Các văn bản khác liên quan đến dự án (nếu có) (02 bản sao được chứng thực, 05 bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 7 bộ.

* Thời hạn giải quyết:

- Dự án nhóm A: 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 20 ngày, các cơ quan liên quan: 20 ngày, Văn phòng UBND tỉnh: 05 ngày).

- Dự án nhóm B: 34 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 15 ngày, các cơ quan liên quan: 15 ngày, Văn phòng UBND tỉnh: 04 ngày).

- Dự án nhóm C: 23 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10 ngày, các cơ quan liên quan: 10 ngày, Văn phòng UBND tỉnh: 03 ngày).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND tỉnh.

* Lệ phí: Theo quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (Phụ lục II) ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003.

- Luật số 38/2009/QH 12 sửa đổi một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình.

- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng xây dựng công trình.

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý.

- Quyết định số 1728/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên.

3. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung và nộp lại theo đúng quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h (trừ chiều thứ Bảy, Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Quyết định hành chính.

- Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan quản lý Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình của Chủ đầu tư (03 bản chính).

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, bao gồm: Thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (01 bản chính, 02 bản sao).

- Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của Chủ đầu tư (01 bản chính, 02 bản sao).

- Thông báo cho phép lập thủ tục chuẩn bị đầu tư (01 bản sao được chứng thực, 02 bản sao).

- Chứng chỉ quy hoạch hoặc Giấy phép quy hoạch hoặc văn bản thỏa thuận kiến trúc quy hoạch theo quy định (01 bản sao được chứng thực, 02 bản sao).

- Các tài liệu có liên quan đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư của Chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao chuẩn bị dự án (01 bản sao được chứng thực, 02 bản sao).

- Hồ sơ khảo sát, gồm: Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, đề cương khảo sát, Báo cáo kết quả khảo sát, Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát... (nếu có) (01 bản chính, 02 bản sao).

- Hồ sơ năng lực và quyết định chỉ định thầu các đơn vị tư vấn (02 bản sao được chứng thực).

- Ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có) (01 bản sao được chứng thực, 02 bản sao).

- Các văn bản khác liên quan đến dự án (nếu có) (01 bản sao được chứng thực, 02 bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Theo quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (Phụ lục II) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009.

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng xây dựng công trình.

- Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về việc hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý.

- Quyết định số 1728/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên.

II. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

1. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ sung và nộp lại theo đúng quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h (trừ chiều thứ Bảy, Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả theo trình tự:

- Nộp Giấy biên nhận tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (02A Điện Biên Phủ, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Nhận kết quả: Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h00 đến 11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h00 (trừ chiều thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ, Tết).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan quản lý Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Chủ đầu tư (02 bản chính).

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình (01 bản sao được chứng thực, 01 bản sao).

- Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (nếu có) (01 bản sao được chứng thực, 01 bản sao).

- Điều ước quốc tế về tài trợ đối với các dự án sử dụng nguồn tài trợ quốc tế (nếu có) (01 bản sao được chứng thực, 01 bản sao).

- Quyết định phân bổ vốn đầu tư của cấp có thẩm quyền; (01 bản sao được chứng thực, 01 bản sao).

- Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán kèm theo Quyết định phê duyệt (nếu có); ( 01 bản sao được chứng thực, 01 bản sao).

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có); (01 bản sao được chứng thực, 01 bản sao).

b)Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên đối với các dự án được UBND tỉnh Phú Yên ủy quyền quyết định đầu tư.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

* Lệ phí: Theo quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (Phụ lục I) ban hành kèm theo Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005.

- Luật số 38/2009/QH 12 sửa đổi một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý.

- Quyết định số 1728/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý” ban hành theo Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Phú Yên./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2013
Ngày hiệu lực02/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành02/01/2013
        Ngày hiệu lực02/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư

            • 02/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực