Quyết định 100/2004/QĐ-UB

Quyết định 100/2004/QĐ-UB về điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2004 của Quận Hai Bà Trưng, Huyện Thanh trì và Quận Hoàng Mai do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 100/2004/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 2004 Quận Hai Bà Trưng,Huyện Thanh trì và Quận Hoàng Mai


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 100/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XDCB NĂM 2004 CỦA QUẬN HAI BÀ TRƯNG, HUYỆN THANH TRÌ VÀ QUẬN HOÀNG MAI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
- Căn cứ các Nghị định số 60/2003/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
- Căn cứ Nghị quyết số 47/2003/NQ-HĐ và Nghị quyết số 48/2003/NQ-HĐ ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân Thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và phân bố dự toán ngân sách Thành phố Hà Nội năm 2004;
- Căn cứ Quyết định số 176/2003/QĐ-UB ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2004;
- Căn cứ Quyết định số 52/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2004 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2004 của Quận Hai Bà Trưng, Huyện Thanh Trì, Gia lâm và phân giao kế hoạch XDCB năm 2004 cho 2 Quận Long Biên, Hoàng Mai;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 485/TTr-KH&ĐT ngày 4 tháng 06 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2004 của Quận Hai Bà Trưng, Huyện Thanh trì và Quận Hoàng Mai theo biểu kèm theo.

Điều 2. Những dự án triển khai từ năm 2003 trở về trước thuộc diện phải bàn giao giữa các Quận - Huyện cũ (Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Gia Lâm) sang hai Quận mới thành lập là Hoàng mai và Long Biên chưa được ghi trong kế hoạch năm 2004 tại quyết định 176/2004/QĐ-UB và Quyết định 52/2004/QĐ-UB của kế hoạch năm 2004 thực hiện như sau:

+ Quận, Huyện cũ có trách nhiệm bàn giao hồ sơ dự án sang Quận mới.

+ Đối với các dự án CBĐT đã được phê duyệt dự án, cho phép đầu tư cũ (đơn vị bàn giao) có trách nhiệm quyết toán kinh phí chuẩn bị đầu tư và được thanh toán trong nguồn vốn thanh toán nợ đã bố trí trong quyết định 176/2003/QĐ-UB Giao cho Sở Tài chính sau khi thẩm tra phê duyệt quyết toán thông báo Kho bạc Hà Nội thực hiện thanh toán.

+ Đối với các dự án chuẩn bị thực hiện nếu thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt, đơn vị bàn giao dự án được phép đề xuất UBND Thành phố bổ sung vốn trong tháng 6/2004.

+ Ngoài các trường hợp nêu trên, đơn vị tiếp nhận bàn giao có trách nhiệm thanh toán cho đơn vị bàn giao theo khối lượng thực hiện và các quy định hiện hành.

Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các Quận - Huyện căn cứ kế hoạch được giao tại điều 1 có trách nhiệm triển khai giao kế hoạch cho các chủ đầu tư dự án trong tháng 6/2004; Chỉ đạo các chủ đầu tư liên quan bàn giao, tiếp nhận hồ sơ quản lý các dự án và thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước và thành phố Hà Nội.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội dẫn hai Quận mới triển khai nhiệm vụ được giao đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Chủ tịch UBND các huyện Thanh Trì, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Văn Ninh

 

BIỂU DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XDCB CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2004 KHẢO SÁT, QUY HOẠCH - CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 100/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 6 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng sau điều chỉnh

Năng lực thiết kế

Thời gian thực hiện

Dự toán chi phí thực hiện

Luỹ kế TT đến hết năm 2003

Kế hoạch năm 2004 thành phố đã giao tại Quyết định 52/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2004

Kế hoạch năm 2004 điều chỉnh

Ghi chú

Tổng số

Riêng năm 2003

Tổng số

Chủ đầu tư

Tổng số

Chủ đầu tư sau điều chỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

490

 

490

 

 

 

Khảo sát Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

150

 

150

 

 

 

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

340

 

340

 

 

I.1

Khảo sát Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

150

 

150

 

 

I.1

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

150

 

150

 

 

1

QHCT Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng

160 ha

T6/2004

350

20

20

150

UBND Quận Hoàng Mai

150

UBND Q. Hai Bà Trưng

Dự án chuyển từ UBND Quận Hoàng Mai sang UBND Q. Hai Bà Trưng

I.2

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

340

 

340

 

 

I.1

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

340

 

340

 

 

 

Trường THCS Vĩnh Tuy

Hoàng Mai

12 phòng

1/2004

70

40

40

40

Chuyển giao từ BQLDA Quận Hai Bà Trưng sang BQLDA Q. Hoàng Mai

40

Chuyển giao từ BQLDA Huyện Thanh trì sang BQLDA Q. Hoàng Mai

 

2

Cụm Công nghiệp Vĩnh Tuy

Hoàng Mai

20 ha

2003 - 2004

400

100

100

300

Chuyển từ Ban QLDA Huyện Thanh Trì sang BQLDA Q. Hoàng Mai

300

Chuyển từ Ban QLDA khu - cụm CN huyện Thanh Trì sang BQLDA Q. Hoàng Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU DANH MỤC

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XDCB CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2004 KHẢO SÁT, QUY HOẠCH - CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Giao: Uỷ ban nhân dân Quận Hai Bà Trưng

(Kèm theo Quyết định số 100/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 6 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng sau điều chỉnh

Năng lực thiết kế

Thời gian thực hiện

Dự toán chi phí thực hiện

Luỹ kế TT đến hết năm 2003

Kế hoạch năm 2004 thành phố đã giao tại Quyết định 52/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2004

Kế hoạch năm 2004 điều chỉnh

Ghi chú

Tổng số

Riêng năm 2003

Tổng số

Chủ đầu tư

Tổng số

Chủ đầu tư sau điều chỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

190

 

190

 

 

 

Khảo sát Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

190

 

190

 

 

 

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Khảo sát Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

150

 

150

 

 

I.1

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

150

 

150

 

 

1

QHCT Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng

Hai Bà Trưng

160 ha

T6/2004

350

20

20

150

UBND Quận Hoàng Mai

150

UBND Q. Hai Bà Trưng

Dự án chuyển từ UBND Quận Hoàng Mai sang UBND Q. Hai Bà Trưng

I.2

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

40

 

40

 

 

I.1

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

40

 

40

 

 

 

Trường THCS Vĩnh Tuy

Hoàng Mai

12 phòng

1/2004

70

40

40

40

Chuyển giao từ BQLDA Quận Hai Bà Trưng sang BQLDA Q. Hoàng Mai

40

Chuyển giao từ BQLDA Huyện Thanh trì sang BQLDA Q. Hoàng Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU DANH MỤC

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XDCB CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2004 KHẢO SÁT, QUY HOẠCH - CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Giao: Uỷ ban nhân dân Huyện Thanh Trì

(Kèm theo Quyết định số 100/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 6 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng sau điều chỉnh

Năng lực thiết kế

Thời gian thực hiện

Dự toán chi phí thực hiện

Luỹ kế TT đến hết năm 2003

Kế hoạch năm 2004 thành phố đã giao tại Quyết định 52/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2004

Kế hoạch năm 2004 điều chỉnh

Ghi chú

Tổng số

Riêng năm 2003

Tổng số

Chủ đầu tư

Tổng số

Chủ đầu tư sau điều chỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

340

 

340

 

 

 

Khảo sát Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

340

 

340

 

 

I.1

Khảo sát Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

340

 

340

 

 

I.1

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

340

 

340

 

 

1

Trường THCS Vĩnh Tuy

Hoàng Mai

12 phòng

1/2004

70

40

40

40

Chuyển giao từ BQLDA Quận Hai Bà Trưng sang BQLDA Q. Hoàng Mai

40

Chuyển giao từ BQLDA Huyện Thanh trì sang BQLDA Q. Hoàng Mai

 

2

Cụm Công nghiệp Vĩnh Tuy

Hoàng Mai

20 ha

2003-2004

400

100

100

300

Chuyển Giao từ BQLDA Huyện Thanh Trì sang BQLDA Q. Hoàng Mai

300

Chuyển từ Ban QLDA khu - cụm CN huyện Thanh Trì sang BQLDA Q. Hoàng Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU DANH MỤC

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN XDCB CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2004 KHẢO SÁT, QUY HOẠCH - CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

Giao: Uỷ ban nhân dân Quận Hoàng Mai

(Kèm theo Quyết định số 100/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 6 năm 2004 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng sau điều chỉnh

Năng lực thiết kế

Thời gian thực hiện

Dự toán chi phí thực hiện

Luỹ kế TT đến hết năm 2003

Kế hoạch năm 2004 thành phố đã giao tại Quyết định 52/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2004

Kế hoạch năm 2004 điều chỉnh

Ghi chú

Tổng số

Riêng năm 2003

Tổng số

Chủ đầu tư

Tổng số

Chủ đầu tư sau điều chỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

340

 

340

 

 

 

Khảo sát Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

340

 

340

 

 

I.1

Khảo sát Quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

340

 

340

 

 

I.1

Dự án chuyển tiếp

 

 

 

 

 

 

340

 

340

 

 

1

Trường THCS Vĩnh Tuy

Hoàng Mai

12 phòng

1/2004

70

40

40

40

Chuyển giao từ BQLDA Quận Hai Bà Trưng sang BQLDA Q. Hoàng Mai

40

Chuyển giao từ BQLDA Huyện Thanh trì sang BQLDA Q. Hoàng Mai

 

2

Cụm Công nghiệp Vĩnh Tuy

Hoàng Mai

20 ha

2003-2004

400

100

100

300

Chuyển Giao từ BQLDA Huyện Thanh Trì sang BQLDA Q. Hoàng Mai

300

Chuyển từ Ban QLDA khu - cụm CN huyện Thanh Trì sang BQLDA Q. Hoàng Mai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu100/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2004
Ngày hiệu lực23/06/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 100/2004/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 2004 Quận Hai Bà Trưng,Huyện Thanh trì và Quận Hoàng Mai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 100/2004/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 2004 Quận Hai Bà Trưng,Huyện Thanh trì và Quận Hoàng Mai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu100/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành23/06/2004
        Ngày hiệu lực23/06/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 100/2004/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 2004 Quận Hai Bà Trưng,Huyện Thanh trì và Quận Hoàng Mai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 100/2004/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 2004 Quận Hai Bà Trưng,Huyện Thanh trì và Quận Hoàng Mai

            • 23/06/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/06/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực