Quyết định 100/2008/QĐ-BTC

Quyết định 100/2008/QĐ-BTC điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 100/2008/QĐ-BTC điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hàng khí hoá lỏng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đã được thay thế bởi Thông tư 216/2009/TT-BTC mức thuế suất biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 100/2008/QĐ-BTC điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hàng khí hoá lỏng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 100/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG KHÍ HOÁ LỎNG TRONG  BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng khí hoá lỏng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới như sau:

Mã số

Mô tả hàng hoá

Thuế suất (%)

2711

 

 

 

Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác

 

 

 

 

 

- Dạng hoá lỏng:

 

2711

11

00

00

- - Khí thiên nhiên

5

2711

12

00

00

- - Propan

5

2711

13

00

00

- - Butan

5

2711

14

 

 

- - Etylen, propylen, butylen và butadien:

 

2711

14

10

00

- - - Etylen

5

2711

14

90

00

- - - Loại khác

5

2711

19

00

00

- - Loại khác

5

 

 

 

 

-  Dạng khí:

 

2711

21

00

00

- - Khí thiên nhiên

1

2711

29

00

00

- - Loại khác

1

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP TW và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/2008/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu100/2008/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2008
Ngày hiệu lực04/12/2008
Ngày công báo19/11/2008
Số công báoTừ số 607 đến số 608
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/2008/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 100/2008/QĐ-BTC điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hàng khí hoá lỏng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 100/2008/QĐ-BTC điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hàng khí hoá lỏng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu100/2008/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành10/11/2008
     Ngày hiệu lực04/12/2008
     Ngày công báo19/11/2008
     Số công báoTừ số 607 đến số 608
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 100/2008/QĐ-BTC điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hàng khí hoá lỏng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 100/2008/QĐ-BTC điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi hàng khí hoá lỏng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi