Quyết định 100/QĐ-UBND

Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Quy trình bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên cho Điện lực Điện Biên tiếp nhận quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 100/QĐ-UBND Quy trình bàn giao lưới điện hạ áp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 100/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH BÀN GIAO LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN CHO ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN TIẾP NHẬN QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH BÁN ĐIỆN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số: 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số: 821/TTr-SCT ngày 24/12/2009 về việc Ban hành Quy trình bàn giao lưới điện nông thôn cho ngành điện tiếp nhận quản lý, vận hành, kinh doanh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên cho Điện lực Điện Biên tiếp nhận quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện.

Điều 2. Quy trình bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên là cơ sở để tổ chức, thực hiện việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên cho Điện lực Điện Biên tiếp nhận quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã có lưới điện hạ áp nông thôn bàn giao và các thành viên Ban chỉ đạo bàn giao, tiếp nhận lưới điện nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Viết Bính

 

QUY TRÌNH

BÀN GIAO LƯỚI ĐIỆN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN CHO NGÀNH ĐIỆN TIẾP NHẬN QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KINH DOANH BÁN ĐIỆN
(kèm theo Quyết định số: 100/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh)

I- Trách nhiệm giao, nhận tài sản lưới điện hạ áp nông thôn

1. Bên giao: Là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu tài sản lưới điện nông thôn (Hợp tác xã, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, Công ty Điện nước, Ban quản lý dự án của các địa phương, cá nhân...) tự nguyện bàn giao hoặc không đủ điều kiện kinh doanh bán điện theo biểu giá điện sinh hoạt bậc thang được quy định tại Quyết định số: 21/2009/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số: 05/2009/TT-BCT ngày 26 tháng 2 năm 2009 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện năm 2009.

Bên giao có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo qui định tại khoản 1 mục II của quy trình này, chủ trì cùng bên nhận thực hiện kiểm kê, đánh giá giá trị tài sản lưới điện; xác định cơ cấu các nguồn vốn đầu tư tài sản lưới điện; thực hiện bàn giao lưới điện và các hồ sơ có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, quản lý, vận hành của Bên nhận. Thông báo công khai cho dân và các bên liên quan biết phần vốn vay, vốn huy động, vốn đầu tư được bên nhận hoàn trả và thực hiện hoàn trả vốn theo quy định của pháp luật.

2. Bên nhận: Điện lực Điện Biên

Bên nhận có trách nhiệm cùng với bên giao kiểm kê, xác định giá trị của tài sản bàn giao; xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư lưới điện bàn giao; thực hiện tiếp nhận quản lý lưới điện và các hồ sơ có liên quan. Sau khi nhận bàn giao tài sản Điện lực Điện Biên có trách nhiệm thực hiện hạch toán tăng giá trị tài sản và tăng nguồn vốn theo quy định hiện hành; tổ chức quản lý vận hành, cải tạo lưới điện theo đúng quy định của Nhà nước.

+ Lập kế hoạch và thực hiện việc hoàn trả vốn theo quy định của pháp luật.

+ Trước khi tiếp nhận việc quản lý vận hành lưới điện ở từng xã, ngành điện xây dựng phương án sử dụng lao động và thỏa thuận ký kết hợp đồng với tập thể, cá nhân của các tổ chức bán lẻ điện nông thôn ở các xã, hoạt động theo quy chế đại lý dịch vụ bán lẻ điện nông thôn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định. Đảm bảo việc phục vụ, sửa chữa, thanh toán tiền điện phải thuận lợi, kịp thời phục vụ cho nhân dân.

II- Hồ sơ giao nhận và xác định giá trị tài sản lưới điện trong giao nhận

1. Hồ sơ giao nhận

Hồ sơ giao nhận bao gồm:

- Văn bản đề nghị bàn giao tài sản lưới điện sang ngành điện quản lý của chủ sở hữu.

- Văn bản của cơ quan chủ quản cấp trên đồng ý cho chủ sở hữu tài sản bàn giao tài sản lưới điện sang ngành điện quản lý.

- Nghị quyết đại hội xã viên hoặc đại hội đại biểu xã viên các HTX đề nghị bàn giao tài sản: lưới điện nông thôn trên địa bàn xã cho ngành Điện tiếp nhận quản lý vận hành, kinh doanh bán điện (Áp dụng đối với tài sản lưới điện được đầu tư bằng 100% vốn góp của dân hoặc một phần dân đóng góp).

- Văn bản thỏa thuận tuyến, văn bản sử dụng đất hoặc cấp đất, giấy phép xây dựng công trình...

- Quyết định phê duyệt BCKTKT, quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán, hồ sơ thi công, các biên bản đền bù, biên bản kỹ thuật an toàn lưới điện, hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu công trình, các chứng từ sổ sách kế toán liên quan đến việc xác định nguyên giá và giá trị còn lại của lưới điện, cơ cấu nguồn vốn đầu tư, báo cáo quyết toán được duyệt của cấp có thẩm quyền;

- Hợp đồng vay vốn Ngân hàng và các tổ chức kinh tế khác (kể cả vay của các đơn vị thi công); chứng từ chứng minh các khoản phải trả khác; biên bản đối chiếu công nợ có xác nhận nợ của Ngân hàng hoặc bên cho vay, cho nợ; hồ sơ thanh quyết toán (liên quan đến lưới điện bàn giao) có xác nhận số đã trả và số nợ còn phải trả đến thời điểm bàn giao (nếu có);

- Giấy nợ đã vay của dân trên cơ sở các văn bản cam kết vay phải trả của bên giao tại thời điểm (những khoản vay, nợ trong quá trình xây dựng vì tại thời điểm xây dựng là chưa đủ) xây dựng công trình: Nghị quyết của Đại hội xã viên hợp tác xã; các chứng từ sổ sách phản ánh số nợ đã trả và số nợ chưa trả đến thời điểm bàn giao công trình và các tài liệu liên quan khác (nếu có);

- Các chứng từ thể hiện vốn của cá nhân (phiếu thu, chứng từ góp vốn vào công ty cổ phần, ....), vốn xã viên Hợp tác xã được sử dụng để xây dựng công trình (nếu có).

- Danh sách, kèm theo hồ sơ cán bộ, công nhân đang hoạt động tại cơ sở.

- Đối với các công trình lưới điện đang sử dụng: Trong trường hợp không đủ hoặc không có hồ sơ gốc, không có văn bản thỏa thuận tuyến, văn bản sử dụng đất hoặc cấp đất, giấy phép xây dựng công trình và các quyết định phê duyệt thì bên nhận và bên giao phải phối hợp để thực hiện các công việc sau:

+ Lập hồ sơ hành lang tuyến đường dây và mặt bằng trạm biến áp có xác nhận của cấp có thẩm quyền cấp đất. Trong trường hợp đến thời điểm giao nhận còn chưa có đủ hồ sơ cấp đất, hai bên giao nhận phải lập hiện trạng hành lang tuyến đường dây và mặt bằng trạm biến áp trình cấp có thẩm quyền xác nhận để làm cơ sở cấp đất sau này. Bên giao phải có trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh cho đến thời điểm hồ sơ cấp đất được phê duyệt giao cho bên nhận.

+ Lập lại sơ đồ một sợi của lưới điện.

+ Các chứng từ sổ sách tài chính kế toán liên quan đến việc xác định nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản lưới điện bàn giao.

2. Phương pháp xác định giá trị của tài sản bàn giao

a) Giao cho Hội đồng định giá tài sản của tỉnh thẩm định

- Hội đồng thẩm định giá tài sản của tỉnh gồm:

+ Giám đốc - Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng

+ Giám đốc - Sở Công thương - Phó chủ tịch Hội đồng

+ Đại diện bên giao - Ủy viên

+ Đại diện bên nhận - Ủy viên

- Hội đồng định giá tài sản của tỉnh được thành lập tổ chuyên viên giúp việc, mời các chuyên gia kỹ thuật tham gia

- Giá trị thực tế tài sản được xác định bằng đồng Việt Nam

- Phương pháp xác định giá trị tài sản: Thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính

b) Hội đồng định giá tài sản của tỉnh có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị tài sản của lưới điện.

III- Cách thức thực hiện

1. Trình tự thực hiện

a) Với các công trình xây dựng mới:

Trước khi hoàn thành việc xây dựng công trình, chủ đầu tư có văn bản đề nghị Điện lực Điện Biên tiếp nhận tài sản lưới điện; khi công trình hoàn thành chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu có liên quan, phối hợp cùng Điện lực Điện Biên và các ngành liên quan thực hiện việc nghiệm thu công trình và tiến hành lập biên bản bàn giao, tiếp nhận.

b) Với các công trình đang vận hành:

- Hai Bên giao và nhận cùng tiến hành kiểm kê số lượng, đánh giá chất lượng còn lại của từng tài sản bàn giao, xem xét tập hợp hồ sơ, lập biên bản bàn giao tài sản lưới điện hạ áp trình Hội đồng định giá tài sản của tỉnh thẩm định.

- Trên cơ sở biên bản bàn giao và đánh giá tài sản do hai bên giao và nhận lập, Hội đồng định giá tài sản tỉnh thẩm định giá trị còn lại của tài sản, xác định cơ cấu nguồn vốn đầu tư và giá trị vốn vay còn nợ, số vốn được hoàn trả và trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, Điện lực Điện Biên tổ chức thực hiện việc vận hành, kinh doanh bán điện cho khách hàng theo quy định về việc mua bán điện với khách hàng.

2. Kế hoạch bàn giao

- Đối với các công trình lưới điện do các Hợp tác xã dịch vụ điện năng đang quản lý tiến hành bàn giao ngay trong quý I năm 2010.

- Đối với các công trình lưới điện đang xây dựng bằng các nguồn vốn 135, vốn XDCB, vốn tái định cư dự kiến hoàn thành trong tháng 12 năm 2009 sẽ tiến hành bàn giao ngay sau khi hoàn thành.

- Đối với các công trình lưới điện thuộc dự án năng lượng nông thôn giai đoạn

2 (REII) dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2010 sẽ tiến hành bàn giao ngay sau khi hoàn thành.

- Đối với các công trình lưới điện đầu tư sau năm 2009 sẽ tiến hành bàn giao, tiếp nhận theo điểm a mục 1 khoản III.

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

IV. Tổ chức thực hiện:

- Ban chỉ đạo việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên có trách nhiệm thường xuyên theo dõi nắm sát tình hình và chỉ đạo thực hiện việc bàn giao theo chức năng và nhiệm vụ đã được phân công.

- Ủy ban nhân dân các huyện, Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cùng Điện lực Điện Biên tổ chức thực hiện việc bàn giao và tiếp nhận.

- Trong quá trình tổ chức, thực hiện có khó khăn vướng mắc các bên liên quan báo cáo Ban chỉ đạo (cơ quan thường trực là Sở Công thương) để giải quyết; trường hợp ngoài phạm vi giải quyết của Ban chỉ đạo, Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 

KẾ HOẠCH

BÀN GIAO LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP NÔNG THÔN CHO ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN TIẾP NHẬN QUẢN LÝ VẬN HÀNH, KINH DOANH BÁN ĐIỆN.
(kèm theo Quyết định số: 100/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh)

TT

DANH MỤC

ĐZ

hạ áp

C. tơ k.hàng

Ghi chú

1 fa

3 fa

(km)

(c.tơ)

(c.tơ)

I

Lưới điện đang vận hành

 

 

 

 

 

Huyện Điện Biên

40,2

5.170

76

 

1

Lưới điện xã Thanh Hưng (HTX DV ĐN Thanh Hưng)

6,280

1.081

18

Quý I/2010

2

Lưới điện xã Thanh Luông (HTX DV ĐN Thanh Luông)

12,000

1.500

18

Quý I/2010

3

Lưới điện xã Thanh Chăn (HTX DV ĐN Thanh Chăn)

9,800

1.056

20

Quý I/2010

4

Lưới điện xã Thanh Nưa (HTX DV ĐN Thanh Nưa)

12,120

1.533

20

Quý I/2010

 

Huyện Tuần Giáo

28,54

1.831

22

 

1

Lưới điện xã Quài Tở (HTX DV ĐN Quài Tở)

6,000

636

4

Quý I/2010

2

Lưới điện xã Mùn Chung (HTX DV ĐN Mùn Chung)

7,150

439

9

Quý I/2010

3

Lưới điện xã Quài Nưa (HTX DV ĐN Quài Nưa)

15,440

948

12

Quý I/2010

4

Lưới điện xã Quài Cang (HTX DV ĐN Quài Cang)

13,100

883

10

Quý I/2010

 

Huyện Tủa Chùa

4,65

710

27

 

1

Lưới điện xã Mường Báng (HTX Công nghiệp Mường Báng)

4,650

710

27

Quý I/2010

 

Huyện Mường Chà

6,98

525

2

 

1

Lưới điện xã Si Pa Phìn (HTX DV ĐN Si Pa Phìn)

6,980

525

2

Quý I/2010

II

Các công trình lưới điện đang xây dựng dự kiến hoàn thành trong năm 2009.

 

 

 

 

1

Lưới điện TĐC Huổi Lóng- xã Huổi Só huyện Tủa Chùa

2.26

90

 

Theo tiến độ dự án

2

Lưới điện xã Tả Sìn Thàng- xã Tả Sìn Thàng Tủa Chùa

8.025

163

 

Theo tiến độ dự án

3

Lưới điện bản Xôm 1+2+3 xã Mường Phăng- huyện Điện Biên

3,25

160

 

Theo tiến độ dự án

4

Lưới điện bản Tìa Mùng B- xã Noong U huyện Điện Biên Đông

1,78

40

 

Theo tiến độ dự án

5

Lưới điện điểm dân cư số 4 Huổi Trẳng- TĐC Tả Huổi Tráng- Tả Si Láng huyện Tủa Chùa

1

55

 

Theo tiến độ dự án

III

Các công trình lưới điện thuộc dự án REII dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2010.

 

 

 

Theo tiến độ dự án

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 100/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu100/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2010
Ngày hiệu lực25/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtHôm qua
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 100/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 100/QĐ-UBND Quy trình bàn giao lưới điện hạ áp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 100/QĐ-UBND Quy trình bàn giao lưới điện hạ áp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu100/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýBùi Viết Bính
        Ngày ban hành25/01/2010
        Ngày hiệu lực25/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtHôm qua

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 100/QĐ-UBND Quy trình bàn giao lưới điện hạ áp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 100/QĐ-UBND Quy trình bàn giao lưới điện hạ áp

            • 25/01/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực