Quyết định 1000/QĐ-BTTTT

Quyết định 1000/QĐ-BTTTT năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Quyết định 1000/QĐ-BTTTT 2015 quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đo kiểm Dịch vụ phát thanh đã được thay thế bởi Quyết định 494/QĐ-BTTTT 2018 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Đo kiểm phát thanh truyền hình và được áp dụng kể từ ngày 05/04/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1000/QĐ-BTTTT 2015 quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đo kiểm Dịch vụ phát thanh


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 1000/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, thực hiện chức năng đo kiểm chất lượng thiết bị, dịch vụ phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; hoạt động dịch vụ về nội dung, kỹ thuật phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phục vụ phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; thực hiện cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thực hiện đo kiểm, nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

2. Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành theo yêu cầu Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; tham gia tổ chức thực hiện kiểm định, đo kiểm về kỹ thuật, nghiệp vụ trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

3. Tư vấn, cung cấp giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; tư vấn lập dự án đầu tư cho các đài phát thanh, truyền hình và các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

4. Giới thiệu sản phẩm, kinh doanh, phân phối, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống thiết bị chuyên ngành phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

5. Tổ chức thực hiện đo lường và cung cấp dịch vụ phân tích nội dung, số liệu, định lượng khán, thính giả trên hệ thống phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ lưu chiểu báo chí quốc gia trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; lưu trữ nội dung phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo sự phân công, chỉ đạo của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

7. Đánh giá xếp hạng trang thông tin điện tử trên mạng phục vụ công tác quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

8. Quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

9. Hoạt động dịch vụ trao đổi, cung cấp, sản xuất, biên tập nội dung các chương trình thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Trao đổi bản quyền các chương trình truyền hình trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

10. Kinh doanh các dịch vụ truyền thông, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

11. Được nhận và sử dụng các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

12. Được liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực truyền thông để thực hiện các dự án thông tin truyền thông theo quy định của pháp luật.

13. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

14. Quản lý về tổ chức, viên chức và người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử có Giám đốc, các Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và trước pháp luật về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

- Phòng Tổ chức - Hành chính;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Đo kiểm và Kỹ thuật;

- Phòng Định lượng khán giả truyền hình.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các Phòng do Giám đốc Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử quyết định.

3. Biên chế viên chức, số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc xây dựng trình Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bãi bỏ Quyết định số 1237/QĐ-BTTTT ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Giám đốc Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trang Thông tin điện tử của Bộ TTTT;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1000/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1000/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1000/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1000/QĐ-BTTTT 2015 quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đo kiểm Dịch vụ phát thanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1000/QĐ-BTTTT 2015 quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đo kiểm Dịch vụ phát thanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1000/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Bắc Son
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/04/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1000/QĐ-BTTTT 2015 quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đo kiểm Dịch vụ phát thanh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1000/QĐ-BTTTT 2015 quyền hạn cơ cấu tổ chức Trung tâm Đo kiểm Dịch vụ phát thanh