Quyết định 1000/QĐ-UBND

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1000/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 5 năm 2014.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 960/TTr-STNMT ngày 01 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, theo dõi và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TÍCH
Huỳnh Văn Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 đảm bảo đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 (gọi tắt là Luật Đất đai) trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật Đất đai ngay sau khi Luật có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2014). Đây là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng đất đai.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò công tác quản lý, sử dụng đất đai; tạo sự chuyển biến tích cực nhằm đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, đúng pháp luật; sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, hiệu quả; hạn chế vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ nội dung của Luật Đất đai và vai trò, ý nghĩa của công tác quản lý, sử dụng đất đai trong tình hình hiện nay, chủ yếu tập trung vào các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân sử dụng đất, những điểm quy định mới hoặc có sự điều chỉnh, thay đổi so với Luật Đất đai.

- Việc phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

- Các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch theo đúng thời gian đã đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

II. Nội dung

1. Chuẩn bị các điều kiện để thi hành Luật Đất đai

1.1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai

a) Tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai trên phương tiện thông tin đại chúng:

- Nội dung thực hiện:

+ Biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung Luật Đất đai trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn; đăng tải trên Công báo tỉnh; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

+ Viết các tin, bài phổ biến, giới thiệu nội dung Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Báo Tây Ninh, cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2014 đến 31/12/2014.

b) Tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Đất đai tại cấp tỉnh, cấp huyện:

- Nội dung thực hiện:

+ Cấp tỉnh: Tổ chức hội nghị cấp tỉnh quán triệt những điểm mới của Luật Đất đai cho đại diện lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện.

+ Cấp huyện: Tổ chức hội nghị cấp huyện cho lãnh đạo các phòng, ban của huyện; lãnh đạo, công chức địa chính, các tổ chức đoàn thể và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2014.

1.2. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh theo quy định của Luật Đất đai

- Nội dung thực hiện:

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thuận tiện trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn thi hành của cấp có thẩm quyền.

1.3. Kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý đất đai

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý đất đai ở cấp tỉnh và huyện, đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai trong thời gian tới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã.

Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai

Tổ chức thực hiện tốt Luật Đất đai phải trên cơ sở triển khai toàn diện, đồng bộ, trước mắt trong hai năm 2014 và 2015 phải tạo những chuyển biến rõ rệt trên các mặt sau:

2.1. Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Tiếp tục công bố công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ;

- Hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện xong trước ngày 01/6/2014; hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã trước ngày 01/7/2014;

- Thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và đúng quy định của Luật Đất đai; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc chấp hành thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đối với cấp huyện, cấp xã, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm;

- Các cấp, các ngành tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) và cập nhật, bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất các cấp 5 năm kỳ cuối (2016-2020) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xong trước ngày 31/12/2015;

2.2. Chấn chỉnh công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

- Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức rà soát, kiểm tra quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác, phù hợp quy định Luật Đất đai; đẩy mạnh việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý, sử dụng đất nhằm khắc phục tình trạng quản lý, sử dụng đất lãng phí, kém hiệu quả;

+ Kiểm tra, rà soát đối với việc sử dụng đất của các tổ chức sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang Nhân dân, các nông trường, lâm trường để có hình thức giao đất, cho thuê đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai. Riêng đối với đất nông, lâm trường, ngoài thực hiện theo Luật Đất đai còn phải tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12/3/2014 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Từ 01/7/2014 và thực hiện thường xuyên.

2.3. Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và kịp thời trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

- Nội dung thực hiện:

+ Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, tổng hợp lập danh mục các dự án phải thu hồi đất trong thời gian tới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua ngay sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

+ Tăng cường công tác kiểm tra đối với các dự án đang triển khai thực hiện nhiệm vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, đặc biệt chú trọng kiểm tra về tiến độ, kinh phí và việc quản lý, sử dụng đất, qua đó chấn chỉnh công tác thu hồi đất, nhằm đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.

- Thời hạn thực hiện: Từ 01/7/2014 và thực hiện thường xuyên.

2.4. Đẩy mạnh việc điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tập trung xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Hoàn thành việc lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn Tỉnh và Dự án lập hệ thống thông tin địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của huyện Tân Biên.

Thời gian trình phê duyệt trước tháng 6/2014.

- Hàng năm bố trí đủ kinh phí để thực hiện hoàn thành dự án tổng thể về xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 theo dự án đã được phê duyệt.

- Tập trung rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 của Quốc hội, Chỉ thị số 1417/CT-TTg ngày 24/8/2011 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính xong trước năm 2016. Riêng đất lâm nghiệp hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong quý II/2014.

2.5. Tập trung làm tốt công tác định giá đất

- Kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác định giá đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; làm tốt công tác điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xây dựng bảng giá đất ngay sau khi Chính phủ công bố khung giá đất theo quy định của Luật đất đai;

- Thành lập Hội đồng thẩm định giá đất để thực hiện việc định giá đất cụ thể khi Luật đất đai có hiệu lực thi hành. Thời gian thực hiện trước ngày 01/7/2014.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng kéo dài

3.1. Nội dung thực hiện

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật đất đai.

- Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, đặc biệt là các vụ liên quan đến đất đai và bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của Pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, các ngành, đặc biệt là ở cơ sở; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp người được giao thẩm quyền giải quyết, xử lý thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo, gây bức xúc trong Nhân dân.

III. Phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này có nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai và tổ chức thực hiện các nội dung tại tiết 1.1 mục 1, phần II Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành rà soát, xây dựng dự thảo sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND Tỉnh theo nội dung tại tiết 1.2 mục 1, phần II Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện nội dung tại tiết 2.4 mục 2, phần II Kế hoạch này.

- Lập kế hoạch triển khai nội dung tại tiết 2.1, 2.2 mục 2, phần II Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện nội dung tại tiết 1.3 mục 1, phần II Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; là cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, có trách nhiệm lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai trong chương trình, kế hoạch, đề án trung hạn, dài hạn về phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc kiểm tra các dự án; rà soát, tổng hợp, lập danh mục các dự án phải thu hồi đất trong thời gian tới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng báo cáo UBND tỉnh xem xét trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua theo quy định của Luật Đất đai.

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm đăng tải toàn văn Luật Đất đai năm 2013 trên trang Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại Website: http: //www.tayninh.gov.vn để đảm bảo cho việc tra cứu, tìm hiểu Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai được dễ dàng, sâu rộng đối với người dân, tổ chức cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung tại tiết 1.1 mục 1, phần II của Kế hoạch này.

5. Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ kinh phí để thực hiện Dự án tổng thể về đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu về đất đai; đồng thời bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này theo quy định.

6. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện nội dung tại tiết 1.3 mục 1, phần II của Kế hoạch này.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tây Ninh: Xây dựng riêng 01 chuyên mục để giới thiệu Luật Đất đai. Tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo Đài Truyền thanh tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai.

8. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai.

- Chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý đất đai tại cấp huyện.

- Chỉ đạo công tác rà soát quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã đến năm 2020; xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) tại tiết 2.1 mục 2, phần II của Kế hoạch này.

- Tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt để làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ngay sau khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.

- Phối hợp tham gia công tác rà soát xây dựng văn bản pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền cấp tỉnh ban hành.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung tại tiết 2.2, 2.4 mục 2 phần II của kế hoạch này.

- Tập trung giải quyết các trường hợp khiếu nại, tranh chấp đất đai theo đúng thẩm quyền.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai trên hệ thống loa, đài phát thanh tại địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan làm tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo thẩm quyền; chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất; làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến Luật Đất đai đến tất cả các hội viên của tổ chức mình; chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai cho toàn thể nhân dân địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ngành, địa phương phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1000/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1000/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2014
Ngày hiệu lực08/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1000/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1000/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1000/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1000/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýHuỳnh Văn Quang
        Ngày ban hành08/05/2014
        Ngày hiệu lực08/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1000/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 Tây Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1000/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 Tây Ninh

         • 08/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực