Quyết định 1000/QĐ-UBND

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1000/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc Sở Giáo dục Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 568/SGD&ĐT-VP ngày 04/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình. (Có danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- C
ng Thông tin điện tử tnh;
- Trung tâm HCC t
nh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.22b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1000/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

STT

Mã hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

1

TT-HBI-279922-TT

Thủ tục thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên.

2

TT-HBI-279923-TT

Thủ tục sáp nhập, giải thTrung tâm giáo dục thường xuyên.

3

TT-HBI-279958-TT

Thủ tục thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1000/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1000/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2018
Ngày hiệu lực18/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1000/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1000/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc Sở Giáo dục Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1000/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc Sở Giáo dục Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1000/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành18/04/2018
        Ngày hiệu lực18/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1000/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc Sở Giáo dục Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1000/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc Sở Giáo dục Hòa Bình

            • 18/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực