Quyết định 1000/QĐ-UBND

Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2017 công bố bộ đơn giá dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 1000/QĐ-UBND đơn giá bảo dưỡng hệ thống cầu đường bộ Hồ Chí Minh 2017ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1000/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ DỰ TOÁN CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HỆ THỐNG CẦU, ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 17/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phm, dịch vụ công ích sử dụng vn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng về việc hưng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 10/08/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dng;

Căn cứ Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 13/03/2016 của UBND thành ph Hồ Chí Minh về việc công b định mức dự toán công tác bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 6151/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố H Chí Minh;

Căn cứ Quyết định s 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công bố giá các mặt hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh quý I-2016 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh công bố và;

Căn cứ Văn bản số 820/UBND-ĐT ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về công bố các bộ đơn giá dự toán công tác Bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vn tải tại Tờ trình số 7055/TTr-SGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2016 về việc công bố các Bộ đơn giá dự toán công tác Bảo dưỡng, duy trì một số lĩnh vực dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công bố kèm theo Quyết định này bộ đơn giá dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu, đường btrên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Đơn giá dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí, giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dng nguồn vốn Nhà nước (ngân sách và ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn giá này, Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vưng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Giao thông vận tải để nghiên cứu, giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Giao thông vận tải báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Điều 3: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các chủ đầu tư và các đơn vị tham gia hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Thành ủy;
-
TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Phòng ĐTMT, TTCB;
- Lưu VT. (ĐTMT/TN) LH.19.

TUQ. CHỦ TỊCH
ỦY VIÊN
Bùi Xuân Cường

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1000/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1000/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2017
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo15/04/2017
Số công báoTừ số 55 đến số 56
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1000/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1000/QĐ-UBND đơn giá bảo dưỡng hệ thống cầu đường bộ Hồ Chí Minh 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1000/QĐ-UBND đơn giá bảo dưỡng hệ thống cầu đường bộ Hồ Chí Minh 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1000/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýBùi Xuân Cường
        Ngày ban hành10/03/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2017
        Ngày công báo15/04/2017
        Số công báoTừ số 55 đến số 56
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1000/QĐ-UBND đơn giá bảo dưỡng hệ thống cầu đường bộ Hồ Chí Minh 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1000/QĐ-UBND đơn giá bảo dưỡng hệ thống cầu đường bộ Hồ Chí Minh 2017

            • 10/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2017

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực