Quyết định 1002/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1002/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hộ kinh doanh Sở Kế hoạch Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1002/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Nội dung các bộ phận cơ bản của thủ tục hành chính được công bố không nêu trong Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 1323/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TTTT, TTPVHCC;
- Viễn thông Cao Bằng;
- Bưu điện tỉnh Cao Bằng;
- Lưu: VT, TTPVHCC(A).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Trường Huy

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (05 TTHC)

* Danh mục các TTHC được công bố tại Phụ lục này đã được công bố tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 05/04/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên Hiệp Hợp Tác xã, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng.

TT

Tên thủ tục hành chính
( mã TTHC)

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (05 TTHC)

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (1.001612)

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: 50.000 đồng/01 lần cấp.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến: 25.000 đồng/ 01 lần cấp.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Nghị định số 01/2021/NĐ- CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2021/TT- BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 85/2019/TT- BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng;

- Nghị quyết số 89/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng.

- Sửa đổi, bổ sung: Trình tự thực hiện; Tên mẫu đơn, tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý TTHC.

- Đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết từ 03 ngày xuống 02 ngày làm việc.

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (2.000720)

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: 30.000 đồng/01 lần cấp.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến: 15.000 đồng/ 01 lần cấp.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Nghị định số 01/2021/NĐ- CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2021/TT- BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư 02/2023/TT- BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư số 85/2019/TT- BTC của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 27/2022/NQ- HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng;

- Nghị quyết số 89/2022/NQ- HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng.

- Sửa đổi, bổ sung: Trình tự thực hiện; Tên mẫu đơn, tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý TTHC.

- Đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết từ 03 ngày xuống 02 ngày làm việc.

3

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

(1.001570)

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không có

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Nghị định số 01/2021/NĐ- CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2021/TT- BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư 02/2023/TT- BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Sửa đổi, bổ sung: Trình tự thực hiện; Tên mẫu đơn, tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý TTHC.

- Đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết từ 03 ngày xuống 02 ngày làm việc.

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (1.001266)

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không có

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Nghị định số 01/2021/NĐ- CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2021/TT- BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư 02/2023/TT- BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Sửa đổi, bổ sung: Trình tự thực hiện; Tên mẫu đơn, tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý TTHC.

- Đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết từ 03 ngày xuống 02 ngày làm việc.

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (2.000575)

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình;

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích: 50.000 đồng/01 lần cấp.

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến: 25.000 đồng/ 01 lần cấp.

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Nghị định số 01/2021/NĐ- CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ;

- Thông tư số 01/2021/TT- BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư 02/2023/TT- BKHĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư số 85/2019/TT- BTC của Bộ Tài chính;

- Nghị quyết số 27/2022/NQ- HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng;

- Nghị quyết số 89/2022/NQ- HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Cao Bằng.

- Sửa đổi, bổ sung: Trình tự thực hiện; Tên mẫu đơn, tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý TTHC.

- Đã thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết từ 03 ngày xuống 02 ngày làm việc.

Tổng số danh mục TTHC công bố:

05 TTHC

Qua dịch vụ bưu chính công ích:

05 TTHC

Qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình

05 TTHC

Đã cắt giảm thời hạn giải quyết

05 TTHC

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

QUY TRÌNH CẤP HUYỆN

Quy trình giải quyết nhóm thủ tục hành chính:

1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (1.001612)

2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (2.000720)

3. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (1.001570)

4. Chấm dứt hộ kinh doanh (1.001266)

5. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (2.000575)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 02 (ngày làm việc) x 08 (giờ) = 16 (giờ)

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian quy định

Bước 1

- Tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý, nội dung và lưu hồ sơ

- Viết phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả. Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

02 giờ

Bước 2

- Xử lý thẩm định hồ sơ

- Xác minh (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt

Công chức Tài chính - Kế hoạch

08 giờ

Bước 3

Phê duyệt kết quả

Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch

04 giờ

Bước 4

- Đóng dấu

- Gửi kết quả giải quyết TTHC cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Văn thư huyện

02 giờ

Bước 5

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết

02 ngày làm việc
(16 giờ)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1002/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1002/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(22/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1002/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1002/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hộ kinh doanh Sở Kế hoạch Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1002/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hộ kinh doanh Sở Kế hoạch Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1002/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýTrịnh Trường Huy
        Ngày ban hành14/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (22/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1002/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hộ kinh doanh Sở Kế hoạch Cao Bằng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1002/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hộ kinh doanh Sở Kế hoạch Cao Bằng

              • 14/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực