Quyết định 1002/QĐ-UBND

Quyết định 1002/QĐ-UBND về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1002/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT BTP-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2010 của liên Bộ Tư pháp và Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 206/TTr-STP ngày 24 tháng 1 năm 2014 về việc ban hành "Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp; (để b/c);
- TT: TU, HĐND TP; (để b/c);
- Chủ tịch, Các PCT UBND TP (để b/c);
- CVP, Các PVP UBND TP;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp TP; LM HTX TP; Đài PT và TH HN; Báo HN mới; Báo KT & ĐT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích

a. Nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

b. Tiếp tục tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu:

a. Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2014 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các kết quả đạt được của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố của các năm trước, đồng thời phù hợp điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và nhu cầu thực tế của đối tượng được hỗ trợ.

b. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố phải đảm bảo đúng các nội dung, đối tượng, hình thức hỗ trợ pháp lý quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm nhằm tháo gỡ hiệu quả, thiết thực góp phần lành mạnh hóa sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật.

c. Tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đều được hỗ trợ pháp lý theo Kế hoạch này không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Các hoạt động cụ thể

STT

Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

1.

Điều tra, đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để xác định nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014.

Tháng 2 - 3/2014

- Chủ trì: Sở Tư pháp.

- Phối hợp: Sở Kế hoạch đầu tư; Các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; BQL khu CN và chế xuất; Các Tổng công ty thuộc thành phố; Đoàn luật sư; Hội luật gia thành phố

2.

Thực hiện bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp

2.1 Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp;

2.2 Tổ chức 25-30 lớp bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; Tổ chức 05 cuộc tọa đàm, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

 

 

Tháng 2/2014

 

Tháng 2-12/2014

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Sở Kế hoạch đầu tư; Các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; BQL khu CN và chế xuất; Các Tổng công ty thuộc thành phố; Đoàn luật sư; Hội luật gia thành phố

3.

Tổ chức 05 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực dành cho cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; tạo đàm trao đổi kinh nghiệm áp dụng pháp luật và tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật trong kinh doanh.

Tháng 3-12/2014

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Các Sở ngành của thành phố; Các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; BQL khu CN và chế xuất; Các Tổng công ty thuộc thành phố; Đoàn luật sư; Hội luật gia thành phố

4.

Xây dựng, biên soạn, in ấn sổ tay hỗ trợ pháp lý và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

Tháng 3-12/2014

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Các Sở ngành của thành phố; Các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; BQL khu CN và chế xuất; Các Tổng công ty thuộc thành phố; Đoàn luật sư; Hội luật gia thành phố

5.

Thực hiện chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh trên Đài phát thanh, truyền hình

5.1. Xây dựng kế hoạch, khung chương trình phát sóng pháp luật kinh doanh trên đài phát thanh, truyền hình;

5.2 Thực hiện phát sóng chương trình pháp luật kinh doanh trên đài phát thanh, truyền hình.

 

 

 

Tháng 2/2014

 

Tháng 3-12/2014

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội; Đài phát thanh và truyền hình Việt Nam; Đoàn luật sư; Hội luật gia thành phố

6.

Thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

6.1 Xây dựng Đề án, quy chế hoạt động mạng lưới tư vấn pháp luật.

6.2 Tập huấn bồi dưỡng cộng tác viên tham gia mạng lưới cộng tác viên tư vấn pháp luật;

6.3 Duy trì các hoạt động thường xuyên của mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

 

 

 

Tháng 3-4/2014

 

Tháng 6-7/2014

 

Tháng 5-12/2014

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: UBND các quận, huyện; Đoàn luật sư; Hội luật gia; các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

7.

Tổ chức Khảo sát và trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Huế

Tháng 5-6/2014

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: văn phòng UBND thành phố; Các sở, ban ngành liên quan

8.

Sơ kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014, Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2011-2014 và tầm nhìn định hướng đến năm 2020.

Tháng 11-12/2014

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Văn phòng UBND thành phố; Các sở, ban ngành liên quan.

2. Kinh phí thực hiện:
a. Nguồn kinh phí:

- Ngân sách thành phố;

- Đóng góp của các doanh nghiệp; viện trợ của các cá nhân trong và ngoài nước.

b. Kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và Thông tư của Bộ Tài chính về quản lý sử dụng kinh phí nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp.

a. Chủ trì và là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo kế hoạch, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch, báo cáo UBND thành phố và Bộ Tư pháp trước ngày 31 tháng 12 của năm.

b. Chủ trì, tổ chức Sơ kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014, Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2011-2014; đề xuất tầm nhìn định hướng đến năm 2020 đối với công tác này.

d. Chủ trì, phối hợp với Sở tài chính dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo nội dung kế hoạch này và quy định của Bộ Tài chính.

2. Sở Tài chính.

Bố trí kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo dự toán kinh phí do Sở Tư pháp xây dựng, phù hợp với kế hoạch được duyệt và theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Các Sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phối hợp với Sở Tư pháp trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tập hợp các kiến nghị, đề xuất có liên quan đến hoạt động này thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình gửi Sở Tư pháp để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Tư pháp.

Trên đây là kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2014. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1002/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1002/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1002/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1002/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thành phố Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thành phố Hà Nội

            • 20/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực