Quyết định 1003/QĐ-UBND

Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm thương mại quốc tế thuộc Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tỷ lệ 1/500

Nội dung toàn văn Quyết định 1003/QĐ-UBND 2014 phê duyệt xây dựng Khu trung tâm thương mại quốc tế Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1003/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THUỘC QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2008 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 08/12/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 khu Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt;

Xét tờ trình số 877/TTr-UBND ngày 11/3/2014 của UBND thành phố Đà Lạt và văn bản thẩm định thiết kế quy hoạch số 23/SXD-KTQH ngày 10/4/2014 của Sở Xây dựng về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu trung tâm thương mại quốc tế thuộc quy hoạch chi tiết Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt (Quảng trường Lâm Viên);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm thương mại quốc tế thuộc Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên đồ án quy hoạch: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm thương mại quốc tế thuộc Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, tỷ lệ 1/500.

2. Vị trí và giới cận: thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm thương mại quốc tế thuộc Quảng trường Lâm Viên, phường 10, thành phố Đà Lạt, có giới cận sau:

- Phía Bắc: giáp đường nhánh số 2 (đã thi công theo quy hoạch chi tiết được duyệt);

- Phía Nam: giáp khuôn viên trụ sở Hội đồng nhân dân thành phố Đà Lạt.

- Phía Đông: giáp công viên Yersin và đường nhánh số 1 (đã thi công theo quy hoạch chi tiết được duyệt)

- Phía Tây: giáp Khu dân cư hiện hữu dọc đường Hồ Tùng Mậu.

3. Diện tích điều chỉnh quy hoạch: 15.755 m2. Trong đó:

- Đất thương mại dịch vụ

:

12.036 m2;

- Đất cây xanh cảnh quan công cộng

:

1.428 m2;

- Đất bãi xe

:

2.291 m2.

4. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a) Quy hoạch sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan: điều chỉnh cục bộ các hạng mục thuộc khu Trung tâm Thương mại Quốc tế (theo đồ án quy hoạch chi tiết khu Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 08/12/2006) thành các hạng mục thương mại dịch vụ, cây xanh cảnh quan, và bãi xe công cộng, cụ thể như sau:

- Các khu thương mại dịch vụ:

+ Khu thương mại dịch vụ 1 (ký hiệu A1): diện tích 5.000 m2; mật độ xây dựng £ 40%, tầng cao £ 03 tầng; chiều cao tối đa kiến trúc là 22 m;

+ Khu thương mại dịch vụ 2 (ký hiệu A2): diện tích 3.500 m2; mật độ xây dựng £ 40%, tầng cao £ 03 tầng; chiều cao tối đa kiến trúc là 22 m;

+ Khu thương mại dịch vụ 3 (ký hiệu A3): diện tích 3.536 m2; mật độ xây dựng £ 40%, tầng cao £ 03 tầng; chiều cao tối đa kiến trúc là 22 m.

- Đất cây xanh cảnh quan công cộng (ký hiệu CXCQ): diện tích 1.428 m2 trồng cây xanh đặc hữu của thành phố Đà Lạt như: cây thông, phượng tím...) để tạo cảnh quan cho kiến trúc chính của khu Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt.

- Đất bãi xe công cộng (ký hiệu BX): diện tích 2.291 m2

b) Lộ giới và khoảng lùi:

- Lộ giới: giữ nguyên theo quy hoạch được duyệt (đường số 1: 12m, đường số 2: 11m).

- Khoảng lùi: cách lộ giới đường số 1 và số 2 ³ 10 m, cách ranh đất phía sau giáp Khu dân cư hiện hữu dọc đường Hồ Tùng Mậu ³ 04 m và ranh đất còn lại ³ 05m.

c) Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Về giao thông: các đường giao thông nội bộ của khu trung tâm thương mại đấu nối với các tuyến đường số 1 và số 2 (đã và đang thi công theo quy hoạch chi tiết Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt đã được duyệt).

- Về cấp điện:

+ Tổng công suất phụ tải điện là 1.566,06 KVA.

+ Sử dụng nguồn điện lưới thành phố, từ tuyến trung thế. Dự kiến xây dựng mới 2 trạm biến áp 3 pha cung cấp cho toàn dự án. Lưới điện mới được đi ngầm cấp điện đến các trạm biến áp cho từng khu vực.

- Về cấp nước: tổng lưu lượng dùng nước tính toán là 285m3/ngày đêm. Sử dụng nguồn nước của hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt. Đối với nguồn nước phòng cháy chữa cháy, bố trí trụ cứu hỏa D100 dọc theo đường trong khu quy hoạch.

- Về thoát nước: đảm bảo không xâm hại đến môi trường và cảnh quan của khu vực và thắng cảnh hồ Xuân Hương.

+ Nước mưa và nước mặt được thu gom qua hệ thống mương cống chung, dẫn về hố ga lắng cục bộ trước khu đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt đã được duyệt.

+ Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ tại từng vị trí công trình đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của thành phố.

Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh cục bộ của quy hoạch này giữ nguyên theo đồ án quy hoạch chi tiết khu Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 08/12/2006.

(Đính kèm hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư bất động sản Việt Tín lập và đã được Sở Xây dựng thẩm định tại văn bản số 23/SXD-KTQH ngày 10/4/2014).

Điều 2.

1. UBND thành phố Đà Lạt có trách nhiệm:

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt phải tổ chức công bố bằng hình thức thích hợp như: tổ chức hội nghị công bố; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trưng bày công khai, thường xuyên bản vẽ tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch, Ủy ban nhân dân phường 10... để các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan và nhân dân trong vùng quy hoạch biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện;

- Tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới xây dựng ngoài thực địa và chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày quy hoạch được công bố, phải hoàn thành việc cắm mốc giới xây dựng này;

- Hoàn chỉnh, trình thẩm định, phê duyệt bổ sung quy định về quản lý đồ án quy hoạch được duyệt;

- Quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt với chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và quản lý, thực hiện theo đúng quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo văn phòng;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Website Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, QH, XD2, TTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1003/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1003/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1003/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1003/QĐ-UBND 2014 phê duyệt xây dựng Khu trung tâm thương mại quốc tế Lâm Đồng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1003/QĐ-UBND 2014 phê duyệt xây dựng Khu trung tâm thương mại quốc tế Lâm Đồng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1003/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
     Người kýNguyễn Xuân Tiến
     Ngày ban hành07/05/2014
     Ngày hiệu lực07/05/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1003/QĐ-UBND 2014 phê duyệt xây dựng Khu trung tâm thương mại quốc tế Lâm Đồng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1003/QĐ-UBND 2014 phê duyệt xây dựng Khu trung tâm thương mại quốc tế Lâm Đồng