Quyết định 1003/QĐ-UBND

Quyết định 1003/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1003/QĐ-UBND 2017 phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1003/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp ngày 10/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 754-TB/TU ngày 26/7/2017;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2215/CT-QLCKTTĐ ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017 là 6.500 đồng/kg (Sáu nghìn, năm trăm đồng một kilôgam).

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc Chi cục thuế các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2017, nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Lưu VT, VP5
.
TrH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1003/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1003/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2017
Ngày hiệu lực28/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1003/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1003/QĐ-UBND 2017 phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1003/QĐ-UBND 2017 phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1003/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành28/07/2017
        Ngày hiệu lực28/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1003/QĐ-UBND 2017 phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1003/QĐ-UBND 2017 phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình

            • 28/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực