Quyết định 1003/QĐ-UBND

Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2019 hủy bỏ 03 mã định danh phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Quyết định 1003/QĐ-UBND 2019 hủy bỏ 03 mã định danh hệ thống quản lý văn bản Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1003/-UBND

Lào Cai, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V HỦY BỎ 03 MÃ ĐỊNH DANH PHỤC VỤ KẾT NỐI HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA CÁC CƠ QUAN THUC, TRC THUC UBND TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành danh mục mã định danh phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 34/TTr-STTTT ngày 28/03/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 03 mã định danh phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Lào Cai, gồm:

1. Mã định danh 000.00.27.H38 của Công an tỉnh Lào Cai (mục 1.26, phụ lục 03);

2. Mã định danh 000.00.28.H38 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai (mục 1.27, phụ lục 03);

3. Mã định danh 000.00.29.H38 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai (mục 1.28, phụ lục 03).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Đi
u 3 (QĐ);
- Văn phòng: TU, HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VNPT Lào Cai;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH
1, KSTT2, TCHC1, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1003/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1003/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2019
Ngày hiệu lực18/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1003/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1003/QĐ-UBND 2019 hủy bỏ 03 mã định danh hệ thống quản lý văn bản Lào Cai


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1003/QĐ-UBND 2019 hủy bỏ 03 mã định danh hệ thống quản lý văn bản Lào Cai
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1003/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
     Người kýĐặng Xuân Phong
     Ngày ban hành18/04/2019
     Ngày hiệu lực18/04/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1003/QĐ-UBND 2019 hủy bỏ 03 mã định danh hệ thống quản lý văn bản Lào Cai

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1003/QĐ-UBND 2019 hủy bỏ 03 mã định danh hệ thống quản lý văn bản Lào Cai

         • 18/04/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/04/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực