Quyết định 1003/QĐ-UBND

Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế thành lập cơ sở bán lẻ Hà Nộ đã được thay thế bởi Quyết định 3706/QĐ-UBND 2018 Quy chế hoạt động của Hội đồng kiểm tra kinh tế cơ sở bán lẻ Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế thành lập cơ sở bán lẻ Hà Nộ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1003/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NHU CẦU KINH TẾ ĐỐI VỚI VIỆC LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ NGOÀI CƠ SỞ BÁN LẺ THỨ NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư số 59/2005/QH11;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 23/4/2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 48/BC-KH&ĐT ngày 15/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm thành phần như sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Phó Giám đốc Sở Công Thương

- Các thành viên Hội đồng: đại diện của Sở Tài chính, Cục Thuế Hà Nội, UBND quận/huyện/thị xã nơi đặt cơ sở bán lẻ, Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc và một số cơ quan khác theo từng dự án cụ thể do Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.

Trường hợp địa điểm lập cơ sở bán lẻ thuộc khu vực địa lý cấp phường, xã, thị trấn tiếp giáp với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì mời đại diện của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp giáp.

Điều 2. Ban hành kèm theo một quyết định này "Quy chế hoạt động của Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài".

Điều 3. Các thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ tịch Hội đồng) và kinh phí từ ngân sách theo quy định của Nhà nước và Thành phố trong quá trình hoạt động.

- Các thành viên Hội đồng được sử dụng bộ phận chuyên môn của Sở, ngành mình để giúp việc trong quá trình hoạt động của Hội đồng.

- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất; Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Công thương;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- VP UBND TP, CT;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM TRA NHU CẦU KINH TẾ ĐỐI VỚI VIỆC LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ NGOÀI CƠ SỞ BÁN LẺ THỨ NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về phương thức hoạt động của Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

- Việc kiểm tra nhu cầu kinh tế được thực hiện đối với hồ sơ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/12/2007 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương về mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Trường hợp lập cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m2 tại khu vực đã được thành phố Hà Nội quy hoạch cho hoạt động mua bán hàng hóa và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng không phải thực hiện quy định về kiểm tra nhu cầu kinh tế. Quy định này không áp dụng trong trường hợp có thay đổi quy hoạch và điều kiện này không còn tồn tại.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Phương thức hoạt động của Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế

Căn cứ quy mô và tính chất của từng cơ sở bán lẻ, Chủ tịch Hội đồng quyết định lấy ý kiến của Hội đồng thông qua tổ chức họp hoặc bằng văn bản.

1. Tổ chức họp Hội đồng:

- Căn cứ hồ sơ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất tại Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức họp Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế theo thành phần như quy định tại Điều 1 của Quyết định. Thành viên Hội đồng được mời tham dự tùy vào quy mô, địa điểm và tính chất của cơ sở bán lẻ đăng ký thành lập.

- Thành viên Hội đồng có nghĩa vụ tham dự họp đầy đủ. Trường hợp vắng mặt phải có văn bản góp ý kiến theo đúng chức năng quản lý nhà nước được phân công.

2. Xin ý kiến Hội đồng bằng văn bản

- Trong một số trường hợp căn cứ vào tính chất và quy mô của cơ sở bán lẻ, Chủ tịch Hội đồng có thể quyết định lấy ý kiến đánh giá bằng văn bản của thành viên Hội đồng về việc đáp ứng các điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp.

- Ý kiến đánh giá của thành viên Hội đồng phải nêu rõ việc đáp ứng hoặc không đáp ứng các điều kiện thành lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 7 Thông tư số 08/2013/TT-BCT Trường hợp dự án không đáp ứng các điều kiện, thành viên Hội đồng nêu rõ lý do.

3. Kết quả làm việc của Hội đồng

- Trường hợp Hội đồng tổ chức họp sẽ lập Biên bản làm căn cứ báo cáo UBND Thành phố.

- Trường hợp Hội đồng không tổ chức họp, trên cơ sở văn bản góp ý của các Sở, ngành, Chủ tịch Hội đồng có văn bản tóm tắt ý kiến của các thành viên làm căn cứ báo cáo UBND Thành phố.

- Kết quả làm việc của Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế được lập thành văn bản báo cáo UBND Thành phố;

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng được các tiêu chí lập cơ sở bán lẻ, Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo văn bản chấp thuận trình UBND Thành phố xem xét, thông qua. Văn bản này là một thành phần trong hồ sơ lập cơ sở bán lẻ gửi đến Bộ Công Thương lấy ý kiến chấp thuận.

+ Trường hợp có ý kiến không thống nhất về việc đáp ứng các tiêu chí lập cơ sở bán lẻ, Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm về phương án đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng được các tiêu chí lập cơ sở bán lẻ, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ kết luận của Hội đồng đề ra Thông báo trả lời Doanh nghiệp.

Điều 4. Quy trình thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị của Doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi Giấy mời họp kèm bản sao hồ sơ đến các thành viên của Hội đồng trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án.

2. Tổ chức họp Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế hoặc lấy ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án hợp lệ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả làm việc của Hội đồng, dự thảo văn bản trình UBND Thành phố phê duyệt trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng.

Điều 5. Nội dung kiểm tra việc đáp ứng điều kiện của cơ sở bán lẻ

- Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động bán lẻ đối với cơ sở đã được thành lập.

- Kiểm tra và đánh giá sự phù hợp của cơ sở bán lẻ đăng ký thành lập với các tiêu chí: số lượng cơ sở bán lẻ, sự ổn định của thị trường, mật độ dân cư và quy mô của địa bàn cấp quận, huyện nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Lãnh đạo Sở trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực đầu tư nước ngoài;

- Là Chủ tịch Hội đồng, điều phối chung hoạt động của Hội đồng.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất nằm ngoài khu công nghiệp của doanh nghiệp FDI, chủ trì tổ chức họp Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế.

- Tổng hợp kết quả làm việc của Hội đồng, dự thảo văn bản của UBND Thành phố trong trường hợp chấp thuận hoặc Thông báo trả lời doanh nghiệp trong trường hợp bị từ chối.

- Gửi hồ sơ kèm văn bản của UBND Thành phố lấy ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương và thụ lý giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật.

2. Sở Công Thương

- Lãnh đạo Sở trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: Phó Giám đốc Sở.

- Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và đánh giá về sự phù hợp của cơ sở bán lẻ đăng ký thành lập với quy hoạch ngành, quy hoạch mạng lưới cơ sở bán lẻ trên địa bàn, sự ổn định của thị trường.

- Xem xét, kiểm tra Bản giải trình đáp ứng các điều kiện của dự án theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 7 Thông tư số 08/2013/TT-BCT.

3. Sở Tài chính

- Kiểm tra năng lực tài chính trên cơ sở báo cáo chứng minh năng lực tài chính do chủ đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm.

- Bố trí ngân sách cho hoạt động của Hội đồng theo quy định của Nhà nước và Thành phố.

4. UBND quận/huyện/thị xã nơi đặt cơ sở bán lẻ

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch mạng lưới cơ sở thương mại, mật độ dân cư và quy mô của địa bàn cấp quận, huyện nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ; đánh giá ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ đến giao thông, an ninh trật tự, an toàn cháy nổ trên địa bàn; việc chấp hành các nghĩa vụ đối với Nhà nước của bên cho thuê địa điểm (nếu có).

5. Cục thuế Hà Nội

- Chịu trách nhiệm cung cấp tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính, việc thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN trong 2 năm liền kề của doanh nghiệp.

- Đánh giá các trường hợp có dấu hiệu gian lận thuế (nếu có).

6. Ban quản lý các Khu công nghiệm và Chế xuất Hà Nội, Ban quản lý Khu Công nghiệp cao Hòa Lạc

- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về tình trạng, phạm vi hoạt động và việc chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất nằm trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

7. Các Sở, Ban, ngành khác

- Căn cứ vào quy mô và tính chất của từng cơ sở bán lẻ, Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định bổ sung thành viên của Hội đồng nhằm đảm bảo đánh giá đầy đủ các tiêu chí mà cơ sở bán lẻ phải đáp ứng.

- Trường hợp cơ sở bán lẻ mang tính đặc thù và/hoặc có ảnh hưởng đến quy hoạch, sự phát triển kinh tế của Thành phố và/hoặc dự án nằm trong quy hoạch liên vùng, Chủ tịch Hội đồng báo cáo UBND Thành phố đề xuất xin ý kiến chuyên gia và/hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương.

Điều 7. Điều khoản thi hành

- Các thành viên Hội đồng được sử dụng bộ phận chuyên môn của Sở, ngành mình để giúp việc trong quá trình hoạt động của Hội đồng.

- Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi bổ sung, các đơn vị kịp thời thông báo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1003/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1003/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1003/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế thành lập cơ sở bán lẻ Hà Nộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế thành lập cơ sở bán lẻ Hà Nộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1003/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế thành lập cơ sở bán lẻ Hà Nộ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế thành lập cơ sở bán lẻ Hà Nộ