Quyết định 1004/QĐ-UBND

Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2014 về Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2014 Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1004/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc lập bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ Thông tư số 102/2008/NĐ-CP thu thập quản lý khai thác sử dụng dữ liệu tài nguyên môi trường">07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 33/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 273/TTr-TNMT ngày 15/4/2014 và của Giám đốc Sở Tài chính tại Cụng văn số 932/TC-GCS ngày 22/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bao gồm:

- Đơn giá kiểm tra, tiếp nhận tài liệu đất đai;

- Đơn giá chỉnh lý tài liệu đất đai;

- Đơn giá bảo quản tài liệu lưu trữ đất đai;

- Đơn giá phục vụ khai thác thông tin đất đai.

(Có Bộ đơn giá kèm theo).

Điều 2. Bộ đơn giá trên được áp dụng cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các công việc lưu trữ tài liệu đất đai bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung đơn giá khi cần thiết.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, CVTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1004/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1004/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/04/2014
Ngày hiệu lực 24/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1004/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2014 Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2014 Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai Quảng Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1004/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Bình
Người ký Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành 24/04/2014
Ngày hiệu lực 24/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2014 Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai Quảng Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1004/QĐ-UBND năm 2014 Bộ đơn giá lưu trữ tài liệu đất đai Quảng Bình

  • 24/04/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/04/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực