Quyết định 1005/QĐ-UBND

Quyết định 1005/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1005/QĐ-UBND 2014 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2011 2020 tầm nhìn 2030 Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1005/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh tại Công văn số 226/CV-CTK ngày 10 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục thống kê, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng Cục Thống kê); (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, (LN.80b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 24/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

I. MỤC ĐÍCH, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục đích

Xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện một số văn bản liên quan đến việc thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bao gồm:

- Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Nội dung triển khai thực hiện kế hoạch phải đầy đủ, phù hợp với yêu cầu kế hoạch Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.

2. Mục tiêu

- Nâng cao chất lượng số liệu thống kê, đáp ứng yêu cầu của người dùng tin về chất lượng và thời gian. Đảm bảo thực hiện đúng phương châm biên soạn và phổ biến thông tin “trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời và đa dạng”.

- Phổ biến rộng rãi về trách nhiệm và nghĩa vụ về việc cung cấp thông tin của người dân và các tổ chức cho cơ quan thống kê.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin, đảm bảo việc tra cứu thông tin của người dùng tin được nhanh chóng, thuận tiện.

- Tăng cường công tác phân tích và dự báo thống kê, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các hoạt động thống kê.

- Nâng cao trình độ chuyên môn và ý thức trách nhiệm của cán bộ ngành thống kê và các cộng tác viên.

3. Nhiệm vụ

- Kiểm soát chặt chẽ nguồn thông tin đầu vào, quá trình tổng hợp và xử lý thông tin. Tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát chặt chẽ khâu thu thập số liệu đầu vào, đảm bảo thực hiện đúng phương pháp, nội dung, quy trình thu thập thông tin. Kết hợp hài hòa, có hiệu quả và lôgic giữa điều tra thống kê, báo cáo thống kê và các nguồn tài liệu sẵn có của các ngành khác. Đẩy mạnh ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin thống kê.

- Tổ chức các lớp đào tạo thường xuyên cho cán bộ thống kê, đặc biệt là các cán bộ trẻ. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn sâu về nghiệp vụ chuyên môn cả về lý thuyết và kỹ năng thực hành cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ. Chú trọng đào tạo nâng cao về trình độ sử dụng các phần mềm máy tính hỗ trợ cho công tác tổng hợp và phân tích số liệu như STATA, SPSS, FOXPRO... cho cán bộ.

- Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng về Luật Thống kê, xây dựng kế hoạch về thời gian và kinh phí hàng năm phục vụ cho công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến cần thiết trong xã hội cũng như các đối tượng liên quan trực tiếp công tác thống kê.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức hội nghị phổ biến Chiến lược phát triển và triển khai kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh

- Nội dung cụ thể: Tổ chức hội nghị phổ biến Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch kèm theo Công văn số 602/BKHĐT-TCTK ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam. Thành phần của hội nghị bao gồm: Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Cục Thống kê tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Tháng 7 - 9 năm 2014.

- Đầu ra chủ yếu: Hội nghị gồm đầy đủ các thành phần theo quy định.

2. Củng cố, tăng cường nhân lực làm công tác thống kê trong các sở, ban, ngành; cơ quan hành chính sự nghiệp; xã, phường, thị trấn

- Nội dung cụ thể: Mỗi cấp xã có từ 2-3 người (3 biên chế) thực hiện chức năng công việc văn phòng Ủy ban và thống kê theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

Các đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc tất cả các thành phần kinh tế phải nghiên cứu bố trí cán bộ làm công tác thống kê theo các phương án phù hợp và phải gửi báo cáo thống kê tài chính cho các cơ quan Thống kê theo như trong quy định trong điều 23 của Luật Thống kê.

Đối với cán bộ thuộc ngành Thống kê Hòa Bình: duy trì và mở rộng hình thức đào tạo bồi dưỡng thường xuyên nhằm kịp thời cập nhập những kiến thức mới, nâng cao trình độ nghiệp vụ Thống kê, đặc biệt về nghiệp vụ điều tra và phân tích thống kê, Tin học, Ngoại ngữ và Kiến thức quản lý theo các hình thức phù hợp như: Tổ chức các lớp học trái ngành; Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày hoặc kết hợp với các cuộc hội nghị, hội thảo phổ biến và trao đổi Nghiệp vụ; Tổ chức các lớp học qua sự hỗ trợ của các dự án; Giúp cán bộ Ngành tổ chức các lớp học chuyên môn, phối hợp với các trường các ngành mở lớp đào tạo, bồi dưỡng về máy tính, kiến thức quản lý hoặc nghiệp vụ khác liên quan đến Thống kê, cử người đi hội thảo, học tập, khảo sát ở nước ngoài....

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Cục Thống kê tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2015.

- Đầu ra chủ yếu: Lực lượng cán bộ thống kê đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ công tác thống kê của cơ quan, đơn vị.

3. Rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

- Nội dung cụ thể: Định kỳ 5 năm một lần rà soát, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã để bổ sung những chỉ tiêu mới phù hợp với hiện tại, đồng thời loại bỏ những chỉ tiêu không còn phù hợp.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Cục Thống kê tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014 - 2015.

- Đầu ra chủ yếu: Hệ thống chỉ tiêu thống kê đầy đủ, khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố, quận, huyện, xã, phường.

4. Rà soát, cập nhật các cuộc điều tra thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh

- Nội dung cụ thể: Rà soát, tổ chức các cuộc điều tra thống kê chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh bao gồm: Chương trình điều tra thống kê quốc gia, các cuộc điều tra của Tổng cục Thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra riêng của tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Cục Thống kê tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm (giai đoạn 2014-2020)

- Đầu ra chủ yếu: Danh mục, phương án các cuộc điều tra thống kê đáp ứng yêu cầu riêng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Biên soạn và công bố các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã

- Nội dung cụ thể: Hàng năm, căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu các cấp tỉnh, huyện, xã đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt, hướng dẫn các đơn vị liên quan tính toán và công bố các chỉ tiêu này.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Cục Thống kê tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014-2015.

- Đầu ra chủ yếu: Các số liệu tương ứng với từng chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã. Đến năm 2020, 100% chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã đều được biên soạn.

6. Đổi mới, hoàn thiện báo cáo thống kê kinh tế - xã hội, niên giám thống kê của tỉnh

- Nội dung cụ thể: Các báo cáo thống kê kinh tế - xã hội, niên giám thống kê được đổi mới, hoàn thiện, cập nhật những chỉ tiêu mới phù hợp với hiện tại, đồng thời loại bỏ những chỉ tiêu không còn phù hợp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu về thông tin kinh tế - xã hội của các cấp lãnh đạo tỉnh và người dùng tin.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Cục Thống kê tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014-2015.

- Đầu ra chủ yếu: Quyết định của cấp có thẩm quyền ban hành Quy trình truyền đưa, xử lý, tổng hợp biên soạn và phổ biến Báo cáo thống kê kinh tế - xã hội, niên giám thống kê.

7. Tổ chức theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung cụ thể: Thường xuyên tổ chức theo dõi, đánh giá; sau 5 năm tổ chức hội nghị sơ kết; năm cuối giai đoạn tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Cục Thống kê tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2014-2020.

- Đầu ra chủ yếu: Báo cáo và hội nghị đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Ban Chỉ đạo tỉnh do một đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh là trưởng Ban, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh là Phó Trưởng Ban thường trực, các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Cục Thuế, Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh.

2. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 -2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê, các sở, ban, ngành có liên quan trong việc nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu kế hoạch các cấp tỉnh, huyện, xã đảm bảo phù hợp, thống nhất với hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã về tên gọi, phạm vi tính, phương pháp tính và đơn vị tính.

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê trong việc củng cố, tăng cường, bố trí nhân lực làm công tác thống kê trong các sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp, xã, phường, thị trấn đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, công tác của từng cơ quan, đơn vị.

5. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê lập dự toán kinh phí trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và Bộ Tài chính; bố trí kinh phí hàng năm thực hiện Chiến lược này.

6. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê trong việc phổ biến, tuyên truyền Luật Thống kê hàng năm.

7. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm thực hiện Chiến lược phát triển thống kê trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch này tới các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển thống kê.

9. Báo Hòa Bình, Đài phát thanh và truyền hình Hòa Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phản ánh tình hình thực hiện Kế hoạch này.

Giao Cục Thống kê tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và định kỳ hàng năm tiến hành báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược theo đúng quy định.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Cục Thống kê tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2014
Ngày hiệu lực24/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1005/QĐ-UBND 2014 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2011 2020 tầm nhìn 2030 Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1005/QĐ-UBND 2014 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2011 2020 tầm nhìn 2030 Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Dũng
        Ngày ban hành24/07/2014
        Ngày hiệu lực24/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1005/QĐ-UBND 2014 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2011 2020 tầm nhìn 2030 Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1005/QĐ-UBND 2014 Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam 2011 2020 tầm nhìn 2030 Hòa Bình

         • 24/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực