Quyết định 1005/QĐ-UBND

Quyết định 1005/QĐ-UBND năm 2015 công bố danh sách doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1005/QĐ-UBND 2015 doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1005/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA ĐIỂM THÔNG QUAN TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VÀ CÁC CỬA KHẨU PHỤ NGOÀI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 của UBND tỉnh Hà Giang quy định về trình tự, thủ tục và nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong và ngoài khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa qua các điểm thông quan hàng hóa trong khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Xét Tờ trình số 74/TTr-SCT ngày 05/6/2015 của Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh sách doanh nghiệp (chi tiết tại phụ lục I, II, III đính kèm) được phép tái xuất hàng hóa qua điểm thông quan trong khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Doanh nghiệp có tên tại Điều 1, có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tạm nhập, tái xuất hàng hóa và các quy định của UBND tỉnh Hà Giang liên quan đến việc quản lý, điều tiết hoạt động tái xuất hàng hóa qua các điểm thông quan hàng hóa trong khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; Trưởng BQL Khu KTCK Thanh Thủy; Chủ tịch UBND các huyện: Vị Xuyên, Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và PT Nông thôn;
- Tổng Cục hải quan;
- BTL Bộ đội biên phòng;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- CVP, PCVP(KT) UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TÁI XUẤT CÁC MẶT HÀNG KHÔNG THUỘC CÁC PHỤ LỤC SỐ I, II, III, IV, V BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2014/TT-BCT NGÀY 27/01/2014 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp

Địa chỉ

Thời hạn thực hiện tái xuất đến hết ngày

1

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

0200730878

số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

04/6/2017

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TÁI XUẤT MẶT HÀNG THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC SỐ III BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2014/TT-BCT NGÀY 27/01/2014 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

STT

Tên doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp

Địa chỉ

GCN mã số kinh doanh TNTX

Ngày cấp

Thời hạn thực hiện tái xuất đến hết ngày

1

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

0200730878

số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Đàng thành phố Hải Phòng

39/BCT

(MS-TPĐL)

27/5/2014

26/5/2017

 

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐƯỢCTÁI XUẤT MẶT HÀNG CÓ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT QUY ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC SỐ IV BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2014/TT-BCT NGÀY 27/01/2014 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

STT

Tên doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp

Địa chỉ

GCN mã số kinh doanh TNTX

Ngày cấp

Thời hạn thực hiện tái xuất đến hết ngày

1

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình

0200730878

số 23 lô 01 khu 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

06/BCT

(MS-TTĐB)

08/5/2014

07/5/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2015
Ngày hiệu lực05/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1005/QĐ-UBND 2015 doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1005/QĐ-UBND 2015 doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1005/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành05/06/2015
        Ngày hiệu lực05/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1005/QĐ-UBND 2015 doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1005/QĐ-UBND 2015 doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu Hà Giang

            • 05/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực