Quyết định 1006/QĐ-UBND

Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định 1006/QĐ-UBND 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng Hòa Bình đã được thay thế bởi Quyết định 16/2014/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang tổ chức công chứng Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1006/QĐ-UBND 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1006/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 24 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 1264/TTr-STP ngày 15/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, gồm các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Yên Thủy và thành phố Hòa Bình sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện.

2. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện, gồm:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình và huyện Yên Thủy;

b) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Hòa Sơn, Lâm Sơn, Cư Yên, Hợp Hòa, Cao Răm, Tân Vinh, Nhuận Trạch, Trường Sơn, Liên Sơn, Lương Sơn thuộc địa bàn huyện Lương Sơn;

c) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Dân Hạ, Hợp Thành, Mông Hóa, Phúc Tiến, Độc Lập, Kỳ Sơn thuộc địa bàn huyện Kỳ Sơn.

3. Đối với các hợp đồng, giao dịch không thuộc quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì cá nhân, tổ chức được quyền lựa chọn công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các Tổ chức hành nghề công chứng và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Chánh VP, các Phó Chánh VP/UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Lưu: VT, NC (BTh 65b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/07/2014
Ngày hiệu lực 03/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/08/2014
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1006/QĐ-UBND 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1006/QĐ-UBND 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng Hòa Bình
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hòa Bình
Người ký Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành 24/07/2014
Ngày hiệu lực 03/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 03/08/2014
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1006/QĐ-UBND 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng Hòa Bình

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1006/QĐ-UBND 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực sang tổ chức hành nghề công chứng Hòa Bình